Työn tuunaaminen vuorokausirytmi ja energiatasot huomioiden on avain parempaan työhyvinvointiin.

Työn tuunaaminen on omatoimista ja vapaaehtoista työn muokkaamista niin, et­tä työ vas­taa työntekijän tar­peita, vah­vuuksia ja ar­voja. Tässä voidaan muokata työn sisältöä, sosiaalisia suhteita tai omaa ajattelua. Kun työntekijä lisäksi tiedostaa oman vuorokausirytminsä ja tunnistaa oman vireystilansa vaihtelut, voi ne ottaa huomioon omien työtehtävien suunnittelussa ja työn tuunauksessa.

Näin toimiessaan työntekijä ottaa itse aktiivisen roolin työhyvinvointinsa ylläpitämisessä. Tutkimukset osoittavat, että työntekijän kehittäessä aktiivisesti omaa työtään hänen motivaationsa kasvaa, suoritukset paranevat ja työuupumuksen riski pienenee, mikä näkyy positiivisesti työyhteisössä ja yrityksen tuottavuudessakin.

Työn tuunaus yksilöllisesti     CARVE-hyvinvointiteknologia

Lisätietoja

Marko Tanskanen, TKI-asiantuntija

marko.tanskanen@xamk.fi

040 645 9207

Susanne Kumpulainen, TKI-asiantuntija

susanne.kumpulainen@xamk.fi

040 191 6946

Tanja Mäkelä, projektipäällikkö

040 183 2178

tanja.makela@xamk.fi

CARVE-HANKE

Usein työn tuunaamiseksi annetaan yleisiä ohjeita, jotka pyrkivät ottamaan huomioon tehokkuuden, mutta ne eivät huomioi työntekijän optimaalisen energiatason säilyttämistä päivän aikana. Työntekijän voi olla vaikea tietää, milloin mikäkin tehtävä kannattaisi tehdä tai mikä olisi itselle optimaalisin työprosessi. Hankkeella pyritään hakemaan ratkaisua tähän ongelmaan auttamalla työntekijöitä tuunaamaan työtään huomioimalla henkilökohtaiset vuorokausirytmit, energiatasojen vaihtelut sekä työnkuvat.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti yksilö- ja organisaatiotasolla ja sitä kautta myös parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Hankkeessa kehitetään työn tuunaamisen tapoja, jotka perustuvat yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen. Vuorokausirytmien ja energiatasojen tunnistamisessa hyödynnetään monipuolisia kyselyitä ja hyvinvointiteknologian antamaa henkilökohtaista tietoa. Työelämän laatua ja työn tuottavuutta pyritään edistämään muokkaamalla esimerkiksi työprosesseja, -aikatauluja ja -tehtäviä yksilöllisesti sopivammiksi.

Hankkeessa tehdään kansainvälisistä yhteistyötä belgialaisen KU Leuven yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. tutkimuskeskuksen kanssa (CARVE – Circadian Activity Revitalizing Vocational Energy).

TOIMENPITEET

Hankkeessa organisaatio tai tiimi osallistuu noin puoli vuotta kestävään kehittämisprosessiin, johon sisältyy:

  1. Alkukysely työhyvinvointiin, vuorokausirytmiin ja työelämänlaatuun liittyen, viiden työpäivän energiatasokysely sekä Moodmetric älysormus- tai Firstbeat hyvinvointianalyysi -mittaus.
  2. Henkilökohtaiset palautekeskustelut ja työn tuunauksen vinkit.
  3. CARVE-työpajat, joissa annetaan tietoa hankkeen aihealueista, sekä käydään läpi työyhteisön tulokset ja suositukset työn tuunaamiseksi.
  4. Yhteisiä webinaareja ja työpajoja esille nousseista aiheista (esim. palautuminen, uni, energiatasojen säätely, ajanhallinta)
  5. Loppumittaukset, joissa toistetaan alun kyselyt ja hyvinvointiteknologiamittaukset. Henkilö- ja yrityskohtaiset palautteet mittausjaksoista.

CARVE-prosessi

Hankkeen alku- ja loppukyselyyn on liitetty työelämänlaadun mittari (QWL), jonka avulla on mahdollista havainnoida myös tuottavuuden muutosta yrityskohtaisesti.

TULOKSET

Hankkeen tuloksina sekä organisaatiot että työntekijät saavat havainnollista tietoa hyvinvoinnista ja oppivat hyödyntämään henkilökohtaisia vuorokausirytmejä, energiatasoja ja työn tuunausta työhyvinvoinnin edistämiseksi. Ongelmakohtien tunnistaminen antaa yrityksille valmiudet kehittää tarvelähtöisen työhyvinvointistrategian, jossa otetaan huomioon yksittäisten työntekijöiden tarpeet.

Hankkeessa kirjoitettuja artikkeleita:

CARVE-hankkeessa on saatu edistettyä työn tuunaamista ja työhyvinvointia Etelä-Savolaisilla työntekijöillä:

Tuloksista huomataan, että positiivisia vaikutuksia on saatu eniten aikaan toimistotyötä tekevillä:

Hanke järjestää kaikille avoimet seminaarit marraskuussa 2020 (Xamk Hyvinvointifoorumi) sekä syksyllä 2021.

CARVE-hanke oli myös mukana järjestämässä avointa Tuottavuuden monet kasvot -johtajuuswebinaaria 10.2.2021 yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian ja Suomen Urheiluopiston kanssa.

Hankkeen lopputuotoksina tehdään pienille yrityksille ”Energiatasoihin perustuvan työhyvinvoinnin edistämisen suunnitteluopas” ja avoin ”Energiaa päivään vuorokausirytmiin perustuvalla työn tuunaamisella!” -verkkokurssi.

Hankkeen loppuseminaari järjestetään torstaina 9.9.2021.

KOHDERYHMÄT

Etelä-Savolaiset yritykset, joissa tehdään vuorotyötä tai henkisesti haastavaa työtä. Näissä kohderyhmissä vuorokausirytmiin perustuvalla työn tuunaamisella on potentiaalisesti suuret mahdollisuudet parantaa työhyvinvoinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Hankkeessa kehitetty osaaminen ja tieto ovat
saatavilla myös kaikille muille mm. avoimen verkkosivuston kautta.

Twitterissä ja LinkedInissä #CARVEhanke

Testaa vuorokausirytmisi MEQ-kyselyllä!

CARVE-hankkeen tietosuojailmoitus

Project in English: http://www.xamk.fi/carveeng

Faktat

CARVE: Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

01.06.2019 - 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: KU Leuven (Belgia), Idein Ltd. (Bulgaria)

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 293 291 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 387 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)