Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotalouden haasteita ratkovassa CityLoops-hankkeessa.

CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeeseen osallistuu kumppaneita seitsemästä EU-maasta. Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Euroopan laajuisessa hankkeessa on Suomen lisäksi 28 partneria Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Hollannista, Espanjasta ja Portugalista. Mikkelin lisäksi demonstraatioita toteutetaan Kööpenhaminan, Bodön, Apeldoornin, Sevillan ja Porton alueilla. Hanketta koordinoi saksalainen ICLEI – Local Government for Sustainability, ja se saa rahoitusta kansainvälisesti tavoitellusta EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (Grant Agreement No. 821033).

MIKKELI MUKANA KIERTOTALOUDEN DEMONSTRAATIOISSA

CityLoops-hankkeen tavoitteena on tarjota kiertotalouden testattu edistämismalli, jota muut paikallis- ja aluehallinnot ympäri Eurooppaa voivat seurata. Mikkelissä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana rakennus- ja purkujätteitä sekä orgaanista jätettä koskevia demonstraatioita. Rakennus- ja purkujäte muodostaa määrällisesti suurimman osan Euroopan jätteistä. Orgaanista jätettä Euroopan unioni tuottaa vuosittain noin 130 miljoonaa tonnia, ja määrän ennustetaan lisääntyvän keskimäärin kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Orgaaninen jäte muodostuu kiinteän yhdyskuntajätteen orgaanisista osista ja kaupallisista lähteistä ja julkisista tiloista peräisin olevasta orgaanisesta jätteestä.

TAVOITTEENA UUTTA LIIKETOIMINTAA

Mikkelin rakennus- ja purkujätteen demonstraation aikana Miksei kehittää purkukohteiden materiaalien, rakenteiden ja kalusteiden hyödyntämistä nettipohjaisen markkinapaikan avulla. Metatavu Oy Mikkelistä on valittu suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalista markkinapaikkaa Mikkelin seudulla syntyvälle rakennus- ja purkujätteelle sekä purettavista rakennuksista tarpeettomaksi jäävälle irtaimistolle. Nyt tehtävää verkkokauppaa testataan ensi keväänä kahden purettavan kiinteistön irtaimiston ja purkujätteen kierrätyksessä. Kiinteistöt omistaa Mikkelin kaupunki. Testausvaiheessa kauppapaikassa myyjinä toimivat lähinnä Uutta Elämää ja Metsäsairila Oy ja ostajina yritykset ja muut organisaatiot. Tavoitteena on, että pian testivaiheen jälkeen myös kotitaloudet voivat ostaa ja myydä materiaaleja ja irtaimistoa kauppapaikasta.

Materiaalimäärien arviointia ja purkutyön suunnittelua parannetaan Xamkin drooniavusteisen kartoituksen avulla. Keskeisenä tehtävänä on tukea purkamiseen ja purkumateriaalien hyödyntämiseen liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Mikkelin seudulle. Demonstraatiokohteita tulevat olemaan Mikkelissä lähitulevaisuudessa purettavat Pankalammen terveysasema ja Tuukkalan sairaala.

BIOJÄTTEEN KIERTOTALOUTTA EDISTÄVIÄ KOKEILUJA

Orgaanisen jätteen demonstraatiokokeilla halutaan tehostaa biojätteen lajittelua Mikkelissä ja vähentää sekajätteeseen päätyvän biojätteen määrää. Mikkelissä sekajätteen joukossa on edelleen noin 30 prosenttia biojätettä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa biojätteestä halutaan erilliskerätä ja tuotteistaa biokaasuksi ja mullaksi.

Mikalo Oy osallistuu CityLoops-hankkeeseen kokeilukohteena. Biojätteen lajittelun tehos¬tamista testataan Peitsarin alueella Mikalo Oy:n kerrostaloissa. Sekajätteen ja erilliskerätyn biojätteen määrää ja laatua seurataan kokeilun aikana.

Hankkeessa tutkitaan myös orgaanisen jätteen käsittelyä biokaasukokein laboratorio- ja pilot-mittakaavassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristölaboratoriossa. Kokeiden tavoitteena on tukea uuden biokaasulaitoksen toimintaa Mikkelissä.

KANSAINVÄLISTÄ KASVUA

Saatu rahoitus tukee Mikkelin kaupungin kiertotalouden keskittymän, EcoSairilan, kehittämistä ja kansainvälistymistä. Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan uusia toimintatapoja rakennusjätteen ja orgaanisen jätteen kierrätykseen ja hyödyntämiseen taloudellisesti kestävin menetelmin. Saadun rahoituksen myötä Mikkeli on mukana eurooppalaisessa kehittämistyössä. Tämä parantaa Mikkelin asemaa kansainvälisesti kilpaillun rahoituksen haussa myös jatkossa. Euroopan komissio suuntaa entistä enemmän rahoitusta ympäristön tilaa parantaviin toimenpiteisiin ja kokeiluihin, joita tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Lisätietoja

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Vuokko Malk
TKI-asiantuntija
p. 040 6474809
vuokko.malk(at)xamk.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

https://cityloops.eu/

Faktat

CityLoops – Closing the loop for urban material flows

01.10.2019 – 30.09.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: ICLEI – Local Governments for Sustainability

Osatoteuttajat: Hankkeessa 28 partneria, Suomesta mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy, Mikalo Oy, Mikkelin kaupunki, Toimintakeskus Uutta elämää Oy

Budjetti

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 722625 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (Grant Agreement No. 821033)