Hankkeen tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttamien digitaalisten osaamistarpeiden tukeminen ja työllistymisen kautta pohjan luominen elpymiselle.

Hankkeen toimenpiteet tukevat positiivista kehitystä myös pitkällä aikajänteellä. Hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeen kohderyhmän digitaalisia taitoja niin, että työllistyminen ja työllistäminen onnistuisi paremmin Kymenlaaksossa. Hankkeen toimenpiteillä niin julkiset kuin yksityiset palvelujen tarjoajat ja palveluja tuottavat tahot pystyvät tehokkaammin hyödyntämään digitaalisia alustoja tarjoamiaan palveluja helpommin saavutettavaksi, auttamaan asiakkaitaan tai kohderyhmäänsä ja kehittämään toimintaansa kilpailukykyisemmäksi. Covid-19-pandemian aikana lisääntynyt työvoiman kohtaanto-ongelma (esim. työttömien osaaminen on vanhentunut ja työkyky alentunut pitkän työttömyyden aikana tai työttömien koulutus ei vastaa työnantajien vaatimuksia tai toiveita) on aiheuttanut Kymenlaaksossa työmarkkinoilla tarvetta digitaalisten taitojen parantamiselle työllisyyden edistämiseksi. Nopeasti edennyt digiloikka (etätyöt, etäopiskelu, digitaaliset työkalut) sekä tietyillä aloilla (kaupan ala, terveydenhuolto ja puhtaanapitopalvelut) kasvanut työvoimapula ovat lisänneet digitaalisten taitojen merkitystä työelämässä sekä työllistymisessä.

 

 

Lisätietoja

Paula Leppänen
Projektipäällikkö
paula.leppanen@xamk.fi
050 535 1952

Miikka-Petteri Lesonen
TKI-Asiantuntija
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi
044 702 8583

 

Tavoitteet

Ratkaisuna pandemian aiheuttamaan digitaalisten taitojen osaamistarpeiden lisäämiseen esitetään DIGIT hankkeessa kehitetty digitaalinen toimintamalli. Hankkeessa toimii DIGIT- Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään hankkeessa (S21934) muodostunut uudenlainen verkosto, jossa on osatoteuttajina korkea-asteen tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, toisen asteen oppilaitos, yksityinen välityömarkkinatoimija sekä kumppaneina henkilöstövuokrausalan yritys sekä työvoimaa tarvitsevat yritykset. Kolmen osatoteuttajan läheinen yhteistyö yhdessä työelämän edustajien kanssa kokoaa yhteen uusien digitaalisten työhön ohjauksen ja -opastuksen sovellusten jatkokehittämiseen tarvittavat osaamiset; kehittämisosaaminen TKI-organisaatiosta, työpaikkaohjauksen osaaminen II asteen oppilaitoksesta ja osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien valmennus- ja ohjausosaaminen välityömarkkinatoimijalta.

Toisen asteen oppilaitoksella ja välityömarkkinatoimijalla on läheiset suhteet hankkeen kohderyhmään ja -yrityksiin joiden tehtävien opastukseen hanke jatkokehittää ja soveltaa DIGIT-hankkeessa rakennettua digitaalista sovellusta.

Toimenpiteet

Jatkokehitämme triohautomossa (korkeakoulu, toisen asteen oppilaitos ja välityömarkkinatoimija) jo olemassa olevaa digitaalista sovellusta yritysten käyttöön, helpottamaan työllistämistä ja työhön perehtymistä. Sovelluksen sisällöt luodaan valitun yrityksen/työnantajan tarpeisiin. Digitaalista sovellusta kehitetään ja sen toimintakykyä parannetaan Parikilla, XAMK:lla ja EduKo:lla järjestettävissä vertaiskehittämistyöpajoissa. Vertaiskehittämistyöpajoissa toteutetaan myös trio-hautomo -ajatusta niin, että XAMK:n opiskelijat voisivat toimia digitaitojen ohjaajina EduKo:n opiskelijoille ja Parikin asiakkaille ohjaten työnhakuvalmiuksia ja sitä kautta myös lisätä kohderyhmän digitaalisia taitoja.

Kehitämme triohautomossa sovelluksesta entistä ketterämpää ja toimintakykyisempää työkalua yritysten ja työntekijöiden käyttöön. Toimintaan osallistetaan systemaattisesti eri alojen yrityksiä, Kouvolan kaupungin eri toimialoja ja oppilaitoksia sekä kohderyhmää eli palveluiden käyttäjiä. Vertaiskehittämistyöpajoissa suunnitellaan nopeita kokeiluja, kehitetään uusia ideoita ja testataan niitä. Hyvä ideat ja käytännöt juurrutetaan. Toimenpiteissä painotetaan kohderyhmän työelämätaitojen vahvistamista sekä kehitetään osallistujien kykyä toimia työelämässä käyttäen digitaalisia välineitä. Kohderyhmän tarvitsema tuki ja opastus suunnitellaan ja toteutetaan yritysnäkökulmasta, kuitenkin kohderyhmän tarpeiden mukaan, huomioiden erityistarpeet.

Tulokset

Tuloksena on kohderyhmän työelämätaitojen sekä digitaalisen osaamisen ja osallisuuden lisääntyminen ja sitä kautta lisätään henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Digitaalisen sovelluksen mallinnus kuvataan siten, että sitä voidaan levittää ja hyödyntää valtakunnallisesti.

Vaikutukset

Lyhyellä aikavälillä eri toimijoiden yhteistyötä on parannettu sekä työllisyyden kohtaanto-ongelma on helpottunut. Työelämä -ja digitaitojen parantamisella kohderyhmän työllistettävien osaaminen kehittyy niin, että avoimina olevia työpaikkoja saadaan täytettyä. Pidemmällä aikavälillä lisätään kohderyhmän työllistymistä työelämä- ja digitaalisten taitojen kehittymisen myötä. Pitkän aikavälin tuloksena Digitaalinen työelämäsovellus on käytössä laajasti yritysten työelämä- ja digitaalisten taitojen lisäämisen sekä työllistämisen tukena eri koulutusasteilla sekä välityömarkkinatoimijoilla.

Faktat

Digit2 – Digitaidoilla ja -ratkaisuilla työelämään

01.04.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Osatoteuttajat: Kouvolan ammattiopisto Eduko ja Parik-säätiö

Tutkimuskeskus: Luovat alat