Digitointiosaamisen kartoitus loi edellytyksiä osaamisen kasvattamiseksi sekä yksilö- että organisaatiotasolla.

Hanke vastasi tarpeeseen koota tilannekuva digitoinnin osaamistarpeista ja osaamisvajeista, ja samalla laajemmin digitalisaation synnyttämistä osaamisvaatimuksista. Hanke selvitti laajasti sekä julkisen että yksityisen sektorin osaamistarpeita digitointiin liittyen, jäsentäen niitä jatkokehittämisen pohjaksi.

Laajentamalla tietopohjaa selvitys vahvistaa Memory Campuksen osaamiskeskittymää, palvellen jatkuvan oppimisen tavoitteita, osaamisen ennakointia, liiketoiminnan kehittämistä sekä koulutusten suunnittelua. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää alueellisessa osaamisen ennakointityössä.

Digitoinnin osaamiskartoitus -hanke päättyi 30.4.2023. Voit tutustua hankkeen tuloksiin täältä: Digitoinnin osaamiskartoitus.

Kaavio, jossa kuvataan digitoinnin osaamiskartoituksessa havaittuja osaamiskuiluja.
Digitoinnin osaamista löytyi paljonkin. Tulokset kuitenkin heijastavat sitä, että ala kehittyy jatkuvasti. ​ Toimintaa ohjaavissa politiikoissa ja strategioissa tavoiteltiin korkeinta osaamistasoa. Teknologian lisäksi on seurattava muun muassa lainsäädännön uudistuksia.

Hanke laati seuraavat suositukset kartoitukseen perustuen:

Digitoinnin koulutustarjonta ja -osaamissisällöt

Kartoituksen pohjalta suosittelemme työnantajien varmistamaan ja vahvistamaan henkilöstönsä digitointiosaamista täydennyskoulutuksella sekä muilla kehittämistoimilla. Erityispanosta kaivataan kartoituksen perusteella seuraaviin osaamisalueisiin: aineistojen vastaanotto ja siirto, politiikat ja strategia, johtaminen ja organisointi, yhteisö sekä metatiedon hallinta.

Koulutuspalveluiden tuottajien tulisi osana jatkuvan oppimisen järjestelmää muotoilla työelämälähtöisiä koulutuskokonaisuuksia, jotka palvelevat digitoinnin osaamistarpeita. Myös IT-osaamisen roolia olisi tärkeä vahvistaa. Kartoituksen perusteella osa toimijoista on ulkoistanut IT-osaamisensa. Teknologian, mm. tekoälyn kehittyessä ja avatessa uusia toimintamahdollisuuksia myös digitointiin, olisi keskeistä varmistaa tarvittava ymmärrys teknologioista digitointiprosessissa.

Suositus on osoitettu organisaatioille, jossa digitoidaan tai hankitaan digitointia palveluna. Koulutuspalvelujen tuottajille, joilla on kiinnostusta kehittää digitoinnin koulutusta.

Työelämälähtöisen digitoinnin osaamisen ennakointimalli

Kartoituksessa käytettyä viitekehystä voisi hyödyntää digitoinnin osaamistarpeen ja sen muutoksen ennakointiin jatkuvalla mallilla. Kartoitus voitaisiin toistaa esimerkiksi kahden vuoden välein osana alueen kehittämisalusta Memory Campuksen toiminta ja alueellista ennakointifoorumia. Verkosto kokoaisi tilannekuvan digitoinnin osaamisesta ja sen muutossuunnat. Ensi vaiheessa tämänkertaisen osaamiskartoituksen tulokset jaetaan Etelä-Savon alueelliselle ennakointifoorumille keskusteltavaksi ja hyödynnettäväksi tilannekuvan luomisessa.

Suositus on osoitettu Memory Campus-kehittämisalustalle ja Etelä-Savon ennakointifoorumille.

Digitointiosaamisen kuvaaminen

Osaamiskartoituksen kysymyksiä ja tuloksia ei voitu kytkeä osaamissanastoihin kuten tavoiteltu, sillä osoittautui että digitointiin ja sähköiseen arkistointiin liittyviä osaamissanoja ei ole kansallisissa ePerusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/ tai yhteiseurooppalaisissa sanastoissa https://esco.ec.europa.eu/fi/classification/skill_main.

Suosituksena onkin, että digitointiin ja sähköiseen arkistointiin liittyviä osaamissanoja pyrittäisiin lisäämään näihin sanastoihin. Suosittelemme DPC RAM -mallin kääntämistä suomeksi.

Suositus on osoitettu koulutustoimijoille ja digitointiorganisaatioille.

Digitointiosaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kartoituksen pohjalta digitointiosaaminen on laajaa ja osaamisen päivittäminen välttämätöntä, sille ei kuitenkaan ole vakiintunutta osaamisperusteisesti määriteltyä laajuutta tai sisältöä.

Suosittelemme, että jatkuvan oppimisen tarpeisiin laaditaan digitoinnin osaamismerkki, jonka suoritettuaan voi todentaa digitoinnissa tarvittavan osaamisensa. Digitointia tuottaville organisaatioille voisi luoda digitointiprosessiin soveltuva sertifiointi oman toiminnan ja/tai loppukäyttäjän näkökulmasta.

Suositus on osoitettu koulutusorganisaatioille ja digitointiorganisaatioille työantajina.

Digitoinnin osaamiskartoituksessa käytetyt viitekehykset löydät täältä:
DPC Digital Preservation Competency Framework
DPC Competency Audit Toolkit (DPC CAT)

Digital Preservation Coalition Rapid Assessment Model (DPC RAM)
DPC Rapid Assessment Model -työkirjat

Artikkeli Current and Anticipated Digitization Competencies, Sari Järn and Stina Westman, South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Finland) julkaistiin Archiving 2023 -seminaarissa kesäkuussa 2023.

Lisätietoja

Sari Järn, TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, tutkimuskeskus Digitalia
Käyntiosoite: Patteristonkatu 2, 50100 MIKKELI
050 348 5331
www.xamk.fi

Tietosuojaselosteen linkki

Faktat

Digitoinnin osaamiskartoitus

01.01.2023 – 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 25 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto

Asiasanat