Uusi elintarvikeviennin koulutus: Suomalaiset elintarvikkeet maailmalle (20 op)

Suomalaiset elintarvikkeet maailmalle -koulutuskokonaisuus (20 op) tarjoaa perustiedot elintarvikealan vientipotentiaalista, elintarvikkeiden kaupallistamisesta vientimarkkinoille sekä elintarvikealan vientiprosessista ja -vaatimuksista.

Koulutuksen aikana tutustutaan vientipolkuun (Team Finland), sen eri vaiheissa tarvittavaan osaamiseen, sekä alan verkostoihin Suomessa ja maailmalla. Opiskelija tekee kussakin osiossa vientitoimintoihin liittyvän kehittämistehtävän elintarvikealan yritykselle.

Koulutus on suunnattu opiskelijoille, valmistuneille, elintarvikealan yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville, sekä muille elintarvikeviennistä kiinnostuneille henkilöille.

Opintojaksot avoimen amk:n tarjonnassa – ilmoittaudu mukaan!

Maksulliset verkko-opinnot ovat avoimia kaikille elintarvikeviennistä kiinnostuneille.

Koulutuksen opintojaksot toteutetaan neljän ammattikorkeakoulun yhteistyössä (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu) avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa.

Opinnot ovat maksullisia (pois lukien ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat) ja opintomaksu suoritetaan opintojakson järjestävälle avoimelle ammattikorkeakoululle. Hinta on 15 € / op (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu) ja 12 € / op (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu).

Opintojaksot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja niiden toteutustavat eroavat toisistaan. Opiskelija voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, tai koko koulutuskokonaisuuden.

 

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan sen toteuttaja-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun sivuilla:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Avoin AMK)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Avoin AMK)

Oulun ammattikorkeakoulu (Avoin AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu (Avoin AMK)

 

Elintarvikealan vientipotentiaali (5 op) – Haaga-Helia

Ajankohta: siirtyy syksylle 2023

Opintojakson suorittanut osaa:

 • tunnistaa elintarvikealan erityispiirteet ja mahdollisuudet
 • käyttää tulevaisuuden ennakoinnin peruskäsitteitä ja välineitä
 • tunnistaa yrityksen vientivalmiudet
 • tunnistaa elintarvikeviennin kokonaisprosessin ottaen huomioon aikajänne, kohdemaa ja tilanne
 • tunnistaa kotimaisten elintarvikeviennin tukiorganisaatiot ja verkostoitua niiden kanssa

Elintarvikkeiden tuotteistaminen vientimarkkinoille (5 op) – Xamk

Ajankohta: 11.9 – 10.12.2023

Opintojakson suorittanut osaa:

 • tunnistaa kohdemarkkinan erityispiirteet elintarvikealan näkökulmasta
 • tunnistaa jakelutiet kohdemarkkinoilla
 • tunnistaa asiakkaan kohdemarkkinoilla
 • kuvata ja tunnistaa asiakaslähtöisen tuotteistamisprosessin pääpiirteet
 • tunnistaa elintarvikeyrityksen kansainvälistymisstrategiat
 • verkostoitua sekä tukiorganisaatioiden että muiden yritysten kanssa

Elintarvikeviennin myynti, markkinointi ja kansainvälinen viestintä (5 op) – Oamk

Ajankohta: 28.8. – 31.12.2023

Opintojakson suorittanut osaa:

 • tunnistaa elintarvikkeiden vientiprosessiin liittyvät vaiheet
 • hahmottaa myyntiosaamisen perusteet vientitoiminnoissa
 • tunnistaa elintarvikeviennin markkinoinnin erityispiirteet
 • tunnistaa digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet
 • hahmottaa kansainvälisen viestinnän tilannesidonnaisuus ja luonne
 • tunnistaa mahdollisuudet kansainväliseen verkostoitumiseen

Elintarvikeviennin lainsäädäntö ja sopimukset (5 op) – Lapin amk

Ajankohta: 13.03.- 28.04.2023

Opintojakson suorittanut osaa:

 • hakea tietoa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa
 • selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen)
 • tunnistaa vientiprosessiin liittyvät vastuut
 • hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit
 • hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet

Valtakunnallinen ELOA-hanke 2019-2021

Koulutus on kehitetty ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun (2019-2021) -hankkeen koulutuspilottien kokemusten pohjalta. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin ammattikorkeakoulutasoinen elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op). Tavoitteena oli kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle ja näin vastata alan osaajapulaan.

Koulutuspilottien tavoitteena oli tutustuttaa opiskelija alan vientiprosessiin ja verkostoihin sekä tarjota kattavat perustiedot elintarvikealan yrityksessä toimimiseen. Kohderyhmään kuuluivat opiskelijat, valmistuneet, alan vaihtajat ja muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt. Koulutuspilotteja järjestettiin hankkeen aikana kaksi:

 1. toteutus (12.3.-19.11.2020)
 2. toteutus (12.11.2020-6.5.2021)

Toteuttaja-ammattikorkeakoulujen yhteistyössä suunnittelemalla pysyvällä koulutuksella pyritään jatkossakin vastaamaan osaamistarpeeseen.

Lue lisää:

Elintarvikeviennin aakkoset – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen satoa  (Xamk Kehittää -julkaisu)

Elintarvikeviennin koulutuspiloteista pysyvää koulutusta (Xamk READ)

Elintarvikeviennin koulutusta ammattikorkeakouluihin (Haaga-Helia eSIGNALS)

 

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke sai Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.

 

Ajankohtaista

ELINTARVIKEVIENNIN KOULUTUSPILOTEISTA PYSYVÄÄ KOULUTUSTA

Suomen elintarvikealan yrityksissä on liian vähän vientiosaamista ja ala tarvitsee lisää kansainvälisen kaupan ammattilaisia. Alalle tarvitaan lisää osaamista, ja sen houkuttelevuutta on lisättävä, jotta koulutukseen hakeutuisi enemmän tulevia alan toimijoita (Mäkelä 2017). ELVI Elintarvikeviennin osaaja -hankkeessa (2017–2019) ja ELOA Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeessa (2019–2021) vastattiin näihin olemassa oleviin kehittämistarpeisiin. Kahden hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin...

Elintarvikevienti uramahdollisuutena

ELOA-hankkeen toisen pilottikoulutuksen opiskelija, Hanna-Mari Romakkaniemi Rovaniemeltä kertoo blogitekstissä ajatuksistaan Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksesta (30 op). Toinen koulutus alkoi 2.11.2020 ja kestää 6.5.2021 saakka. Elintarvikeviennin osaamiskoulutus alkoi viime vuoden puolella marraskuussa ja kolme kuudesta koulutusmoduulista ovat nyt takana. Ensimmäisissä koulutuspäivissä perehdyttiin tulevaisuuden ennakointiin Leena Jokisen johdolla sekä perustietoihin elintarvikealasta Hannu Pekkalan johdolla. Joulukuussa perehdytysvuorossa olivat liiketoiminnan perusteet...

Uusia elintarvikeviennin osaajia uunista ulos – ensimmäisen pilottikoulutuksen päätöspäivässä kuultiin hienoja vienti-caseja

Ensimmäinen ELOA-hankkeen pilottikoulutus saatiin päätökseen torstaina 19.11., kun vietettiin koulutuksen päätöspäivää. Maaliskuun puolivälissä aloittaneet opiskelijat saivat urakkansa valmiiksi ja 30 opintopisteen kokonaisuuden suoritettua. Viimeisessä kokoontumisessa päästiin kuulemaan koulutuksen aikana elintarvikealan yrityksille toteutettuja kehittämistehtäviä. Elintarvikeviennin osaamiskoulutus koostui kuudesta moduulista, jotka käsittelivät vientiosaamisen eri osa-alueita. Kehittämistehtävät keskittyivät johonkin koulutuksen teemaan, ja päätöspäivän esityksissä olikin monipuolisesti tarjolla erilaisia...

Marraskuussa alkava Elintarvikeviennin osaamiskoulutus tarjotaan koko Suomen laajuisesti

Ensimmäisen, koronarajoitusten takia digitaalisesti toteutetun Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen positiivinen ja innostunut palaute on rohkaissut järjestämään myös toisen toteutuksen kokonaan verkon välityksellä. Epävarmuus kokoontumisen ja lähiopetuksen mahdollisuudesta käännettiin tilaisuudeksi suunnitella ja organisoida vieläkin toimivampi ja hedelmällisempi etätoteutus. Näin ollen 12.11.2020 – 6.5.2021 järjestettävään koulutukseen voi hakea mistä Suomen kolkasta tahansa. Toiveena oli, että toinen koulutus voitaisiin järjestää...

Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen osallistujilta kiitosta – ”Kouluttajien korkea taso on ollut spot on!”

ELOA-hankkeen ensimmäinen, keväällä alkanut Elintarvikeviennin osaamiskoulutus on edennyt loppusuoralle. 30 opintopisteen kokonaisuuden sisältö on suunniteltu Elintarvikeviennin osaaja -hankkeen hyvien kokemusten pohjalta ja se antaa kattavan perustan erilaisissa alan vientitehtävissä toimimiselle. Mukaan ovat voineet hakea opiskelijat, alan vaihtajat sekä muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt. Suurin osa koulutuksen osallistujista on ammattikorkeakouluopiskelijoita (Haaga-Helia ja Xamk), mutta mukana on myös...

Faktat

Suomalaiset elintarvikkeet maailmalle (20 op)

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 360 080 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö