Hanke tukee osaamisen kasvua, asukkaiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, monikulttuurisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa kehittämisessä.

kohderyhmä ja tavoitteet

Kehittämistehtävän kohderyhmät muodostuvat maakuntien asukkaista ja niistä yhteistyökumppaneiden toimijoista, jotka osallistuvat hankkeiden toimenpiteisiin ja vastaavat jatkossa toiminnan jalkauttamisesta ja kehittämisestä edelleen.

Kehittämistehtävän päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta

Alatavoitteet

 • Kuntien valmius ja osaaminen kulttuurilain mukaisen toiminnan kehittämiseen on parantunut ja asukkaat sekä muut paikalliset toimijat ovat aktiivisesti mukana kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kuntien keskinäinen yhteistoiminta on vahvistunut ylimaakunnallisesti.
 • Kunnille ja muille palvelujen tuottajille on löydetty keinoja ja välineitä palvelujen saatavuuden parantamiseksi.
 • Laaja-alainen verkostoyhteistyö on aktivoitunut ja se tukee kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä asukkaisen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden lisäämiseksi.
 • Kulttuuritoimijoiden ja kulttuuri-instituutioiden systemaattinen yhteistyö ja osaamisen jakaminen on kehittynyt ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

toimenpiteet

 1. Kuntatyöpajat forum-teatteri -menetelmällä
 2. Kuntien väliset toimijoiden yhteiskehittämisen verkostotapahtumat
 3. Yhteiskehittämisessä syntyneiden toimintamallien pilotointi kohdealueilla
 4. Valtakunnallinen yhteistyö
 5. Hankkeen viestintä ja tiedotus
 6. Hallinnointi ja arviointi

Kulttuuripalvelujen yhteistä alueellista tarjontaa kehitetään yhteistyöllä ottaen huomioon kuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden olemassa olevat resurssit ja palvelut yli kunta- ja maakuntarajojen. Toimenpiteillä tavoitellaan kuntalaisten osallisuuden sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen lisääntymistä. Asukkailla on merkittävä rooli luovien alojen palvelujen hyödyntämisessä ja tarpeiden esille nostamisessa. Hanke tukee omaehtoisten kulttuuritapahtumien toteuttamista ja dokumentointia, mikä vahvistaa kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämisestä nuoremmille sukupolville.

tulokset ja vaikutukset

Monialaisen ja -toimijaisen yhteistyön tuloksena syntyy

 • Kuntatoimijoiden monialaisen ja -ammatillisen verkosto ja vertaistuki
 • Muita monialaisia kehittämis- ja yhteistyöverkostoja
 • Hyödynnettäviä toimintamalleja, joiden käytettävyys on pilotoitu
 • 10 uutta kulttuurituotetta /-palvelua, 10 uutta SOTEHY-palvelua
 • Kulttuuripalvelujen tuottajien työllistymismahdollisuuksia
 • Kytkökset valtakunnallisiin toimijoihin ja kehittymässä oleviin kulttuuripalvelujen levittämis- ja kehittämisrakenteisiin

Hankkeen vaikutukset

 • Osallistava taide ja kulttuuri tuottaa kuntalaisille hyvinvointivaikutuksia ja osallisuutta sekä edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä eri väestöryhmissä. Väestöryhmien erot kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä ovat kaventuneet.
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet tuovat mukanaan toivoa, merkityksellisyyttä, eloa ja iloa. Kaakkois-Suomi on positiivinen sosiaalisiin ja kulttuurisiin innovaatioihin kannustava edelläkävijä.
 • Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja vahvistavat yrittäjyyden kehittymistä.
 • Kulttuuripalvelujen tarjonta kehittyy kohti käyttäjäkeskeistä, osallistavaa ja tarve-/kysyntälähtöistä toimintatapaa.
 • Avoimen amk:n tarjonta kehittyy erityisesti työpajojen hyödyntämisen myötä ja sitä hyödynnetään valtakunnallisina verkkototeutuksina.
 • Verkostomaista kuntien ja muiden toimijoiden yhteiskehittämisen toimintamallia ja tuloksia levitetään valtakunnallisesti.

Tietosuojaseloste

JULKAISUT

lINKKI:  Sata leikkiä-julkaisu

100 leikkiä on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin yhteistyö.

Julkaisu haastaa Sinut leikkimään! Mikä oli lempileikkisi lapsena? Milloin olet viimeksi leikkinyt polttopalloa, kirkonrottaa tai jotain muuta ulkoleikkiä? Muistatko jonkin julkaisussa olevan laululeikin sävelen? Mikä Sinulle on innostavinta leikkiä?

100 leikkiä -julkaisu on ladattavissa myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin nettisivuilta.


LINKKI: Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle

Kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koponen, Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle

Opas käsittelee tilaustöissä huomioitavia asioita taiteilijan näkökulmasta. Se on jaettu aihe- ja aika-alueisiin ennen tilaustyöstä sopimista, työskentelyn aikana ja teoksen luovutuksen jälkeen. Opas sisältää viisi erilaista työkalua, joiden avulla taiteilija voi hahmottaa tulevien tilaustyöprosessien kulkua, omia reunaehtojaan ja unelmiaan sekä varautua tulevien hankkeiden mukanaan tuomiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Taiteilijan ja tilaajan yhteisen päämäärän asettamista ja toteuttamista varten taiteilijan tulee selvittää itselleen omat tarpeensa, arvonsa ja unelmansa sekä hahmottaa oma roolinsa taiteen asiantuntijana.

Lisätietoja

Piia Kleimola
Projektipäällikkö
050 305 9392
piia.kleimola@xamk.fi

Yhteiskehittelyä!

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – Kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille 

Taide- ja kulttuuritoimintamallien yhteiskehittely -verkkotyöpajat kaikille kiinnostuneille!

Työpajojen päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Maantieteellinen painotus Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Verkkotyöpajat toteutetaan tiistaisin 10.11., 17.11, 24.11 ja 1.12.2020 klo 9-11. Työpajoissa keskitytään eri päivinä eri kohderyhmiin. Lapset, nuoret ja perheet (10.11.), työikäiset (17.11.), ikäihmiset (24.11.) ja erityisryhmät (1.12.). Voit osallistua yhteen, useampaan tai kaikkiin kiinnostuksesi mukaan. Ilmoittaudu viimeistään työpajaa edeltävänä päivänä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki Teams-kokoukseen. Työpajoissa työskennellään luovin menetelmin.

Ilmoittaudu tällä lomakkeella

Ajankohtaista

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta – miksi siitä pitäisi kiinnostua

Plääh, lakitekstiä! Ketä kiinnostaa? Lain kuntien kulttuuritoiminnasta tulisi kiinnostaa kaikkia, sillä se velvoittaa kuntia tarjoamaan palveluita, jotka vaikuttavat asukkaidensa hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Uudistunut laki, kavereiden kesken kuntien kulttuurilaki, tuli voimaan vuonna 2019. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. No entä...

Historia ja muisti maisemissa

Mitä ja miksi muistamme, mitä siitä kollektiivisesti näytämme? Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -kehitystehtävän joulukuun teemana on historia ja muisti. Teemaan liittyvä artikkeli Menneisyyden merkitykset maisemissa – muutos ja muistaminen on julkaistu Xamkin verkkolehti Nextissä. Käy lukemassa juttu tämän linkin takaa! Ja Facebook-sivulta löytyy puolestaan paikallishistorian henkilöitä ja tarinoita esittelevä joulukalenteri. Hyvää joulun aikaa kaikille!   Laura...

Etätyöpäiväni murmelina eli Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kuulumisia

Päiväni murmelina elokuvassa Bill Murrayn näyttelemä päähenkilö Phil Connors herää joka aamu samaan päivään amerikkalaisessa pikkukaupungissa, jossa hän on televisiouutisryhmänsä kanssa tekemässä juttua kaupungin vuosittaisesta murmelipäivästä. Kaikki tapahtumat alkavat toistua päivä päivältä samanlaisina. Vain Connorsin omat reaktiot tapahtumiin muuttuvat päivien myötä. Aloitin Eloa ja iloa kehittämistehtävän projektipäällikkönä 1.2.2020. Koronan rajoittaessa kohtaamisia on tehtävän toteutus tarkoittanut...

Kulttuurin merkitys kuntien elinvoimaisuuden osatekijänä?

Mikä merkitys kulttuurilla tai luovuudella on kuntien vetovoimaisuudelle? Maineelle tai pitovoimalle? Miten tapahtumat tai taiteellinen toiminta elähdyttävät, rikastuttavat ja houkuttelevat osallistumaan? Tästä aiheesta kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja webinaarissa Kulttuurin vetovoima – kulttuurielämä tulevaisuuden kunnassa 1.10.2020. Asiantuntija Timo Aro (Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI) avasi puheenvuorossaan kulttuurin merkitystä osana veto-, pito- ja lumovoimaa. Elinvoima kuvaa alueen kasvun osatekijöitä ja...

Miten kulttuuri näkyy kuntien hyvinvointikertomuksissa?

  Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -kehittämistehtävässä on mukana 15 kuntaa Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta. Silmäilin läpi niiden hyvinvointikertomuksia ja vuosiraportteja selvittääkseni, miten kulttuuri on niissä huomioitu, ja miten kulttuuri nähdään osana kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Kaikkien kohdalla uusinta hyvinvointikertomusta ei ollut saatavilla verkossa. Kyseessä ei ole hyvinvointikertomusten syväanalyysi, vaan tässä kirjoituksessa peilataan erinäisiä esiinnousseita havaintoja ja huomioita....

Faktat

Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen. Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 900 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 114 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus