Hanke tukee osaamisen kasvua, asukkaiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, monikulttuurisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa kehittämisessä.

kohderyhmä ja tavoitteet

Kehittämistehtävän kohderyhmät muodostuvat maakuntien asukkaista ja niistä yhteistyökumppaneiden toimijoista, jotka osallistuvat hankkeiden toimenpiteisiin ja vastaavat jatkossa toiminnan jalkauttamisesta ja kehittämisestä edelleen.

Kehittämistehtävän päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta

Alatavoitteet

 • Kuntien valmius ja osaaminen kulttuurilain mukaisen toiminnan kehittämiseen on parantunut ja asukkaat sekä muut paikalliset toimijat ovat aktiivisesti mukana kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kuntien keskinäinen yhteistoiminta on vahvistunut ylimaakunnallisesti.
 • Kunnille ja muille palvelujen tuottajille on löydetty keinoja ja välineitä palvelujen saatavuuden parantamiseksi.
 • Laaja-alainen verkostoyhteistyö on aktivoitunut ja se tukee kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä asukkaisen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden lisäämiseksi.
 • Kulttuuritoimijoiden ja kulttuuri-instituutioiden systemaattinen yhteistyö ja osaamisen jakaminen on kehittynyt ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

toimenpiteet

 1. Kuntatyöpajat forum-teatteri -menetelmällä
 2. Kuntien väliset toimijoiden yhteiskehittämisen verkostotapahtumat
 3. Yhteiskehittämisessä syntyneiden toimintamallien pilotointi kohdealueilla
 4. Valtakunnallinen yhteistyö
 5. Hankkeen viestintä ja tiedotus
 6. Hallinnointi ja arviointi

Kulttuuripalvelujen yhteistä alueellista tarjontaa kehitetään yhteistyöllä ottaen huomioon kuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden olemassa olevat resurssit ja palvelut yli kunta- ja maakuntarajojen. Toimenpiteillä tavoitellaan kuntalaisten osallisuuden sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen lisääntymistä. Asukkailla on merkittävä rooli luovien alojen palvelujen hyödyntämisessä ja tarpeiden esille nostamisessa. Hanke tukee omaehtoisten kulttuuritapahtumien toteuttamista ja dokumentointia, mikä vahvistaa kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämisestä nuoremmille sukupolville.

tulokset ja vaikutukset

Monialaisen ja -toimijaisen yhteistyön tuloksena syntyy

 • Kuntatoimijoiden monialaisen ja -ammatillisen verkosto ja vertaistuki
 • Muita monialaisia kehittämis- ja yhteistyöverkostoja
 • Hyödynnettäviä toimintamalleja, joiden käytettävyys on pilotoitu
 • 10 uutta kulttuurituotetta /-palvelua, 10 uutta SOTEHY-palvelua
 • Kulttuuripalvelujen tuottajien työllistymismahdollisuuksia
 • Kytkökset valtakunnallisiin toimijoihin ja kehittymässä oleviin kulttuuripalvelujen levittämis- ja kehittämisrakenteisiin

Hankkeen vaikutukset

 • Osallistava taide ja kulttuuri tuottaa kuntalaisille hyvinvointivaikutuksia ja osallisuutta sekä edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä eri väestöryhmissä. Väestöryhmien erot kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä ovat kaventuneet.
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet tuovat mukanaan toivoa, merkityksellisyyttä, eloa ja iloa. Kaakkois-Suomi on positiivinen sosiaalisiin ja kulttuurisiin innovaatioihin kannustava edelläkävijä.
 • Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja vahvistavat yrittäjyyden kehittymistä.
 • Kulttuuripalvelujen tarjonta kehittyy kohti käyttäjäkeskeistä, osallistavaa ja tarve-/kysyntälähtöistä toimintatapaa.
 • Avoimen amk:n tarjonta kehittyy erityisesti työpajojen hyödyntämisen myötä ja sitä hyödynnetään valtakunnallisina verkkototeutuksina.
 • Verkostomaista kuntien ja muiden toimijoiden yhteiskehittämisen toimintamallia ja tuloksia levitetään valtakunnallisesti.

Tietosuojaseloste

Lisätietoja

Piia Kleimola
Projektipäällikkö
050 305 9392
piia.kleimola@xamk.fi

Ajankohtaista

Tanssien kohti hyvinvointia

Jamppamppamppamjamppamppaa! Entisen liikunnanopettajan rytmittävät ohjeistukset kaikuvat yhä lämpimästi muistoissani. Naisvoimistelu oli mielekäs harrastus, jossa yhdistyi ryhdikkyys ja virtaava liike, jäntevyys ja sulavuus. Voimistelua musiikin tahtiin koreografioineen voi pitää eräänä tanssin lajina. Tanssin on todettu vaikuttavan suotuisasti terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin!   Tanssi kulttuurina Tanssiminen on myös eri hauska ja monipuolinen liikunnan muoto. Se sisältää fyysisen...

Luonto esteettisten elämysten ja hyvinvoinnin lähteenä

Luonto esteettisten elämysten ja hyvinvoinnin lähteenä Luonnon hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on puhuttu viime aikoina paljon. Metsäympäristö vähentää stressiä, laskee verenpainetta ja tasaa sydämen sykettä. Luonto vaikuttaa myös yksinäisyyden kokemuksiin. Luonnossa koetaan yksinkin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Luonnossa ihaillaan maisemia, nautitaan ympäristön hiljaisuudesta, äänistä, tuoksuista ja luonnon antimista sekä koetaan jännitystä. Kokemukseen yhdistyvät muistot ja mielikuvat. Osa tästä...

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa toiveita ikäihmisille suunnattujen taide- ja kulttuuripalvelujen lisäämiseen

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kehittämistehtävän teettämien kyselyiden pohjalta on noussut lisääntyvä tarve alueen ikäihmisille suunnattuun taide- ja kulttuuritoimintaan. Kyselyvastauksissa painottui tarve kulttuuripalveluiden viemiseen erityisesti ikääntyneiden luo niin koteihin kuin hoitolaitoksiinkin. Kulttuuritoimijoiden ja sote-toimijoiden yhteistyö hoiva- ja asumispalveluja käyttävien kohderyhmien tavoittamisessa ja tarpeiden kartoittamisessa nähtiin tärkeäksi. Ideoina esitettiin mm. henkilökohtaista budjetointia ja asiakkaiden luo meneviä liikkuvia...

Leikki ja huumorintaju – parasta arjen taidetta ja kulttuuria

Lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa, kiireetöntä puuhailua ja aikaa jutella sekä tulla kuulluksi. Lapsen mielen voimavaroihin vaikuttavat ennen kaikkea leikki, jaettu ilo ja sukupolvia yhdistävät ihmissuhteet. Mitä enemmän lapsi leikkii, sitä kestävämmäksi hän kasvaa. Leikki rikastuttaa niin lasten kuin aikuisten elämää. Yhteiset toiminnat vähentävät yksinäisyyttä ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Leikki-, taide-, kulttuuri- ja liikuntatoiminnan mukanaan tuoma...

Ideoita poikkeusajan kulttuurikohtaamisiin eli kuntalaiskyselyn vastauskooste

Ideoita poikkeusajan kulttuurikohtaamisiin eli kuntalaiskyselyn vastauskooste   Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli Kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on vuosien 2020-21 aikana toteutuva alueellinen, OKM-rahoitteinen kehittämistehtävä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Toiminta perustuu tasan vuosi sitten...

Faktat

Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen. Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 900 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 114 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus

Jaa sivu