Hanke tukee osaamisen kasvua, asukkaiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta, monikulttuurisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa kehittämisessä.

kohderyhmä ja tavoitteet

Kehittämistehtävän kohderyhmät muodostuvat maakuntien asukkaista ja niistä yhteistyökumppaneiden toimijoista, jotka osallistuvat hankkeiden toimenpiteisiin ja vastaavat jatkossa toiminnan jalkauttamisesta ja kehittämisestä edelleen.

Kehittämistehtävän päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta

Alatavoitteet

 • Kuntien valmius ja osaaminen kulttuurilain mukaisen toiminnan kehittämiseen on parantunut ja asukkaat sekä muut paikalliset toimijat ovat aktiivisesti mukana kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kuntien keskinäinen yhteistoiminta on vahvistunut ylimaakunnallisesti.
 • Kunnille ja muille palvelujen tuottajille on löydetty keinoja ja välineitä palvelujen saatavuuden parantamiseksi.
 • Laaja-alainen verkostoyhteistyö on aktivoitunut ja se tukee kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistä asukkaisen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden lisäämiseksi.
 • Kulttuuritoimijoiden ja kulttuuri-instituutioiden systemaattinen yhteistyö ja osaamisen jakaminen on kehittynyt ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

toimenpiteet

 1. Kuntatyöpajat forum-teatteri -menetelmällä
 2. Kuntien väliset toimijoiden yhteiskehittämisen verkostotapahtumat
 3. Yhteiskehittämisessä syntyneiden toimintamallien pilotointi kohdealueilla
 4. Valtakunnallinen yhteistyö
 5. Hankkeen viestintä ja tiedotus
 6. Hallinnointi ja arviointi

Kulttuuripalvelujen yhteistä alueellista tarjontaa kehitetään yhteistyöllä ottaen huomioon kuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden olemassa olevat resurssit ja palvelut yli kunta- ja maakuntarajojen. Toimenpiteillä tavoitellaan kuntalaisten osallisuuden sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen lisääntymistä. Asukkailla on merkittävä rooli luovien alojen palvelujen hyödyntämisessä ja tarpeiden esille nostamisessa. Hanke tukee omaehtoisten kulttuuritapahtumien toteuttamista ja dokumentointia, mikä vahvistaa kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämisestä nuoremmille sukupolville.

tulokset ja vaikutukset

Monialaisen ja -toimijaisen yhteistyön tuloksena syntyy

 • Kuntatoimijoiden monialaisen ja -ammatillisen verkosto ja vertaistuki
 • Muita monialaisia kehittämis- ja yhteistyöverkostoja
 • Hyödynnettäviä toimintamalleja, joiden käytettävyys on pilotoitu
 • 10 uutta kulttuurituotetta /-palvelua, 10 uutta SOTEHY-palvelua
 • Kulttuuripalvelujen tuottajien työllistymismahdollisuuksia
 • Kytkökset valtakunnallisiin toimijoihin ja kehittymässä oleviin kulttuuripalvelujen levittämis- ja kehittämisrakenteisiin

Hankkeen vaikutukset

 • Osallistava taide ja kulttuuri tuottaa kuntalaisille hyvinvointivaikutuksia ja osallisuutta sekä edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä eri väestöryhmissä. Väestöryhmien erot kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä ovat kaventuneet.
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet tuovat mukanaan toivoa, merkityksellisyyttä, eloa ja iloa. Kaakkois-Suomi on positiivinen sosiaalisiin ja kulttuurisiin innovaatioihin kannustava edelläkävijä.
 • Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja vahvistavat yrittäjyyden kehittymistä.
 • Kulttuuripalvelujen tarjonta kehittyy kohti käyttäjäkeskeistä, osallistavaa ja tarve-/kysyntälähtöistä toimintatapaa.
 • Avoimen amk:n tarjonta kehittyy erityisesti työpajojen hyödyntämisen myötä ja sitä hyödynnetään valtakunnallisina verkkototeutuksina.
 • Verkostomaista kuntien ja muiden toimijoiden yhteiskehittämisen toimintamallia ja tuloksia levitetään valtakunnallisesti.

Tietosuojaseloste

JULKAISUT

lINKKI:  Sata leikkiä-julkaisu

100 leikkiä on Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin yhteistyö.

Julkaisu haastaa Sinut leikkimään! Mikä oli lempileikkisi lapsena? Milloin olet viimeksi leikkinyt polttopalloa, kirkonrottaa tai jotain muuta ulkoleikkiä? Muistatko jonkin julkaisussa olevan laululeikin sävelen? Mikä Sinulle on innostavinta leikkiä?

100 leikkiä -julkaisu on ladattavissa myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin nettisivuilta.


LINKKI: Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle

Kuvataiteilija, palvelumuotoilija Saija Koponen, Taiteilijan ja tilaajatahon välinen vuorovaikutus: Opas taiteilijalle

Opas käsittelee tilaustöissä huomioitavia asioita taiteilijan näkökulmasta. Se on jaettu aihe- ja aika-alueisiin ennen tilaustyöstä sopimista, työskentelyn aikana ja teoksen luovutuksen jälkeen. Opas sisältää viisi erilaista työkalua, joiden avulla taiteilija voi hahmottaa tulevien tilaustyöprosessien kulkua, omia reunaehtojaan ja unelmiaan sekä varautua tulevien hankkeiden mukanaan tuomiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Taiteilijan ja tilaajan yhteisen päämäärän asettamista ja toteuttamista varten taiteilijan tulee selvittää itselleen omat tarpeensa, arvonsa ja unelmansa sekä hahmottaa oma roolinsa taiteen asiantuntijana.

Lisätietoja

Piia Kleimola
Projektipäällikkö
050 305 9392
piia.kleimola@xamk.fi

Yhteiskehittelyä!

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen – Kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille 

Taide- ja kulttuuritoimintamallien yhteiskehittely -verkkotyöpajat kaikille kiinnostuneille!

Työpajojen päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Maantieteellinen painotus Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Verkkotyöpajat toteutetaan tiistaisin 10.11., 17.11, 24.11 ja 1.12.2020 klo 9-11. Työpajoissa keskitytään eri päivinä eri kohderyhmiin. Lapset, nuoret ja perheet (10.11.), työikäiset (17.11.), ikäihmiset (24.11.) ja erityisryhmät (1.12.). Voit osallistua yhteen, useampaan tai kaikkiin kiinnostuksesi mukaan. Ilmoittaudu viimeistään työpajaa edeltävänä päivänä. Ilmoittautuneille lähetetään linkki Teams-kokoukseen. Työpajoissa työskennellään luovin menetelmin.

Ilmoittaudu tällä lomakkeella

Ajankohtaista

Miten kulttuuri näkyy kuntien hyvinvointikertomuksissa?

  Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen -kehittämistehtävässä on mukana 15 kuntaa Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta. Silmäilin läpi niiden hyvinvointikertomuksia ja vuosiraportteja selvittääkseni, miten kulttuuri on niissä huomioitu, ja miten kulttuuri nähdään osana kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Kaikkien kohdalla uusinta hyvinvointikertomusta ei ollut saatavilla verkossa. Kyseessä ei ole hyvinvointikertomusten syväanalyysi, vaan tässä kirjoituksessa peilataan erinäisiä esiinnousseita havaintoja ja huomioita....

Kouvolasta Suomen Hull

Millaista on kulttuurielämä tulevaisuuden Kouvolassa? Miten Kouvola parhaiten edistää elävää, vetovoimaista kulttuuritoimintaa ja samalla hyvinvointia, matkailua ja kuntakuvan rakentamista? Vastaus on; toimimalla täysin päinvastoin kuin mitä nyt on vaarassa käydä. Nyt jos koskaan Kouvolalla on hetki kääntää tilanne voitoksi – ja yhteiskehittelyn avulla luoda Kouvolasta Suomen Hull.   Pohjoisenglantilainen Hullin kaupunki oli 2000-luvun alussa synonyymi...

Tanssien kohti hyvinvointia

Jamppamppamppamjamppamppaa! Entisen liikunnanopettajan rytmittävät ohjeistukset kaikuvat yhä lämpimästi muistoissani. Naisvoimistelu oli mielekäs harrastus, jossa yhdistyi ryhdikkyys ja virtaava liike, jäntevyys ja sulavuus. Voimistelua musiikin tahtiin koreografioineen voi pitää eräänä tanssin lajina. Tanssin on todettu vaikuttavan suotuisasti terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin!   Tanssi kulttuurina Tanssiminen on myös eri hauska ja monipuolinen liikunnan muoto. Se sisältää fyysisen...

Luonto esteettisten elämysten ja hyvinvoinnin lähteenä

Luonto esteettisten elämysten ja hyvinvoinnin lähteenä Luonnon hyvinvointia edistävistä vaikutuksista on puhuttu viime aikoina paljon. Metsäympäristö vähentää stressiä, laskee verenpainetta ja tasaa sydämen sykettä. Luonto vaikuttaa myös yksinäisyyden kokemuksiin. Luonnossa koetaan yksinkin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Luonnossa ihaillaan maisemia, nautitaan ympäristön hiljaisuudesta, äänistä, tuoksuista ja luonnon antimista sekä koetaan jännitystä. Kokemukseen yhdistyvät muistot ja mielikuvat. Osa tästä...

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnissa toiveita ikäihmisille suunnattujen taide- ja kulttuuripalvelujen lisäämiseen

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen kehittämistehtävän teettämien kyselyiden pohjalta on noussut lisääntyvä tarve alueen ikäihmisille suunnattuun taide- ja kulttuuritoimintaan. Kyselyvastauksissa painottui tarve kulttuuripalveluiden viemiseen erityisesti ikääntyneiden luo niin koteihin kuin hoitolaitoksiinkin. Kulttuuritoimijoiden ja sote-toimijoiden yhteistyö hoiva- ja asumispalveluja käyttävien kohderyhmien tavoittamisessa ja tarpeiden kartoittamisessa nähtiin tärkeäksi. Ideoina esitettiin mm. henkilökohtaista budjetointia ja asiakkaiden luo meneviä liikkuvia...

Faktat

Eloa ja Iloa Kaakkois-Suomeen. Kulttuuritoiminnan kehittäminen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: LAB-ammattikorkeakoulu

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 900 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 114 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus

Jaa sivu