Hankkeen avulla parannetaan energia-alan koulutuksen tarjontaa, laatua ja tehokkuutta

tavoitteet

Tavoitteena on koulutuksen tarjonnan, laadun ja tehokkuuden parantaminen energia-alalla. Nuorten sijoittuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen ja erityisesti koulutuksen loppuunsaattaminen ovat haasteita, joiden ratkaisuksi on etsittävä uusia keinoja. Tavoitteena on lisätä opiskelumotivaatiota kehittämällä selkeät toiminta- ja opetusmallit koko koulutusketjun osalta.
Opiskelijoiksi pyritään saamaan tasapuolisemmin molempia sukupuolia luomalla polku perustutkinnoista
insinööriopintoihin. Toisaalta markkinoimalla koulutuspolkua lukioissa voidaan saada enemmän miehiä
ammattiopintojen pariin, kun on tiedossa selkeä tie insinööriopintoihin tai työllistymiseen esim. yrittäjänä.
Uusiutuva energia toteuttaa kestävää kehitystä. Hanke on suunniteltu huomioiden rakennerahasto-ohjelman
erityisteemat kestävän kehityksen tavoitteista sekä toimenpiteistä vähähiilisemmän yhteiskunnan toteutumiseksi.

toimenpiteet

Hankkeessa selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet eri koulutusorganisaatioiden yhteistyölle energia-alan
koulutustoiminnan osalta.Yritysten halukkuutta, tarpeita ja mahdollisuuksia osallistua tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiseen ja toimintaan selvitetään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien hankkeiden osalta.

Kehitetään opintopolkumahdollisuuksia erityisesti siirtymävaiheisiin eri koulutustasoilta toisille ja työelämään.
Selvitetään mahdollisuudet luoda Kouvolassa sijaitsevan KSAOn Biosammon yhteyteen uusi oppimis- ja
tutkimustutkimusympäristö eri koulutustasojen energiakoulutuspolun/siltaopintojen konkretisoimiseksi.
Siirretään yliopistoissa luotua tietoa työpajojen avulla entistä vahvemmin alueen opetus- ja koulutus-organisaatioiden sekä yritysten käyttöön. Vahvistetaan kouluttajien osaamista ajantasaisella ja tulevaisuussuuntautuneella tutkimustiedolla innovaatio- ja energia-alasta.

tulokset

Koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyö on vahvistunut. Uutta materiaalia on tuotettu kouluttajien käyttöön. On tieto energia-alan opintopoluista ja uusista tulevaisuuden työmahdollisuuksista. Yrityksillä on paremmat mahdollisuudet kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Alueella on kattava koulutustarjonta kaikilla koulutustasoilla ja niiden väliset siirtymät on suunniteltu. Yritysten mahdollisuus saada pätevää henkilökuntaa on kehittynyt. Mielenkiinto energia-alan yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt.

 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen, 044 702 8420, kirsi.tallinen@xamk.fi

Faktat

Energiaopintojen elinkaaripolku

01.03.2015 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation (Kinno)

Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk), Kouvolan seudun ammattiopisto (Ksao), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Helsingin yliopisto/Palmenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 272 906 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 62 200 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)