Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

toimenpiteet

  1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
  2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
  3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja

Yrjö Myllylä
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8332
yrjo.myllyla@xamk.fi

Ajankohtaista

Tulevaisuusverstas 28.8.2019 Kotkassa – tervetuloa tekemään osaavaa Kymenlaaksoa!

Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointi-hanke järjestää yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa Tulevaisuusverstas -tapahtuman. Verstaassa tunnistetaan nykyisiä ja tulevia koulutustarpeita koulutussuunnittelun ja toteutuksen tueksi sekä edistetään työelämän ja oppilaitosten vuoropuhelua. Mukaan kutsutaan Kymenlaakson kauppakamarin luottamushenkilöt, hankkeessa haastatateltuja tai muita työnantajien edustajia, oppilaitosten edustajia, kuten koulutuksen suunnitteluun osallistuvia sekä sidosryhmiä unohtamatta opiskelijoiden edustusta. Tulevaisuusverstaan fasilitaattoriksi on lupautunut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen...

Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi -tradenomiopiskelijoiden työt Etiäiselle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampuksen opiskelijat tekivät merkittävän työn Etiäinen-hankkeelle. Opiskelijat edustivat liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi koulutusohjelman tradenomiopiskelijoiden 1. vuosikurssia. Työt liittyivät opiskeluun ja oppimiseen. Etiäinen ennakointihankkeessa on käytössä kaava ”Fakta+Näkemys=Ennakointitieto” (ks. mm. Malaska, 2013, Miten tutkimme tulevaisuutta?).  Näkemystiedoilla viitataan mm. työnantajien ja muiden toimijoiden näkemyksiin. Opiskelijoiden tekemät työt liittyivät faktatietojen hankintaan. Faktatietoja hankittiin sekä hankkeen...

Etiäinen pilottihaastatteluiden yhteenveto 28.1.2019: ”Ennakointitiedon tuottaminen – tulkinta – päätöksenteko”

Pilottihaastattelun yhteenvedon yksi tärkeä sanoma on, että ennakoinnin keskeiset vaiheet voidaan tiivistää kolmivaiheiseksi malliksi: 1)  ennakointitiedon tuottaminen, 2) tiedon merkityksen pohdinta ja 3) päätöksenteko. Ennakointitiedossa puutetta on muun muassa työnantajien näkemystiedon systemaattisesti keräämisestä ja pitkän aikavälin ennakointitiedosta. Kehittämistarvetta käytännöille on myös saadun ennakointitiedon käsittelyn  ja tiedon merkityksen arviointikäytännöissä. Tässä tarvitaan muun muassa erilaisia yhteisiä osallistavia...

Tulevaisuuspajan 22.1.2019 yhteenveto fasilitoija Jari Koskiselta

Etiäinen hankkeen Tulevaisuuspaja pidettiin 22.1.2019 Kouvolassa Xamkin kampuksen Paja-rakennuksessa. Fasilitoijana toimi yhteissuunnittelun pioneeri ja yhteissuunnitteluun ennakointia yhdistävä Jari Koskinen Futures Alternativesista. Jari Koskinen tuotti sopimuksen mukaan yhteenvedon sarjakuvamuotoon. Avaa tulevaisuuspajan sarjisyhteenvetodokumentti  tästä   (+täydennysliite tästä). Koskisen esittelykalvot ja niihin kytketyt ryhmätöiden tulokset löytyvät pdf-muodossa seuraavista linkeistä: Osa 1: Koonti220119_osa 1 Osa 2: Koonti220119_osa2 +YMy täydennysliite,  osaamistarpeet...

Tulevaisuuspajan 22.1.2019 palautelomakkeiden yhteenveto

Tulevaisuuspajaan 22.1.2019 Kouvolan kampuksella osallistui yli 80 osallistujaa. Näistä reilut puolet täytti kirjallisen palautelomakkeen. Alustavan palauteyhteenvetodokumentin löydät tästä. Dokumentti sisältää kaikkien vastausten keskiarvot ja sanallisen palautteen. Mikäli lainaat yhteenvetoa, varmista viimeisin versio em. linkistä. . . Tulevaisuuspajan video Youtubessa, noin 2,5 min: https://youtu.be/aKkoKcxN2eQ  

Faktat

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

01.04.2018 - 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami; Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao; Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 487 038 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 268 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu