Hankkeessa toteutettin peliteknologioiden avulla pilotteja erityyppisista museosisällöistä Xamk:in opiskelijoiden ja Merikeskus Vellamon yhteistyönä.

Peliteknologiat ja museo

Merikeskus Vellamo on Suomen hienoimpia museokohteita ja Kymenlaakson vetovoimaisin käyntikohde yli 100 000 vuosittaisella kävijällä. Ollakseen kiinnostava myös tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo haluaa kehittää aktiivisesti ja innovatiivisesti palvelujaan ja muun muassa keskuksen päänäyttelyt tullaan uusimaan lähivuosina.  

Vellamon digitaalisen asiakaskokemuksen kärkenä toimivat merkitykselliset sisällöt ja niitä tukevat digitaaliset ratkaisut rikastuttavat vierailukokemusta ja jättävät vahvan muistijäljen. Ne toimivat parhaimmillaan yhteisinä, elämyksellisinä oppimiskokemuksina lisäten ymmärrystä niin historiasta kuin ajankohtaisista ilmiöistä. Hanke tukee toimenpiteillään seudun kulttuuritarjonnan vetovoimaisuuden vahvistamista ja mahdollistaa myös XAMK:n osaamisen kehittymistä peliteknologioiden hyödyntämisessä ja niihin kytkeytyvissä uusissa innovaatioissa.  

 

Hankkeen tavoitteet ja TULOKSET

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Merikeskus Vellamon, XAMK:n opiskelijoiden ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa teknologiapilotteja joissa pyrittiin löytämään sopivimmat teknologiat erityyppisiin museosisältöihin ja niihin liittyviin tarpeisiin.  

Tuotetut pilotit tarjosivat uusia näkökulmia ja toimintatapoja siihen, miten museosisältöjä voidaan kehittää jatkossa. Museolle pilotit toivat osaamista, ymmärrystä ja kustannustehokkuutta uusien näyttelysisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä teknologiainvestointeihin liittyen.  

Pilottien testaamisella ja analysoimisella pystyttiin lisäämään tietoa erilaisten teknologioiden käytettävyydesttä, kiinnostavuudesta ja viipymästä eri sisältöjen äärellä. Museon näkökulmasta kiinnostavaa oli selvittää erityisesti teknologisten ratkaisujen tuomat hyödyt asiakaskokemuksen parantamisessa.   

Hanke vahvisti myös XAMK:n osaamista ja asemaa peliteknologioiden soveltamisessa eri aloille.  

Lisätietoja

Katja Gorelkina, projektipäällikkö
050 468 4626
katja.gorelkina@xamk.fi

Kristo Juurinen, asiantuntija
046 922 6248
kristo.juurinen@xamk.fi

Ajankohtaista

Peliteknologiapilotit Merikeskus Vellamon museosisältöihin

Gametech & Museums -hankkeessa toteutettiin Merikeskus Vellamon, Xamkin  opiskelijoiden ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa viisi pilottia, joissa käytettiin peliteknologioita erityyppisiin museosisältöihin. Työ lähti liikkeelle tammikuussa 2023 museosisältöjen ja niihin liittyvien uudistustarpeiden kartoituksesta yhteistyössä Vellamon kanssa. Viidelle valitulle aiheelle lähdettiin etsimään soveltuvia teknologioita huomioiden eri asiakasryhmät. Teknologioiden valinnassa kiinnitettiin huomioita erityisesti saavutettavuuteen, asiakaskokemuksen elämyksellisyyteen ja interaktiivisuuden mahdollistamiseen...

Vellamossa pääsee virtuaalikierrokselle Kyminlinnaan

Kyminlinna on suurista linnoituksista ainoa lähes kaikkine etuvarustuksineen säilynyt Kaakkois-Suomen linnoitus. Se oli sotilaskäytössä yli 200 vuotta aina vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen alue ei ole ollut aktiivisessa käytössä. Kyminlinna on aina kiehtonut historiasta kiinnostuneita matkailijoita, mutta linnoituksessa vieraileminen opastettujen kierrosten ulkopuolella ei ole ollut mahdollista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on toteuttanut yhteistyössä Kymenlaakson museon kanssa...

Faktat

01.01.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 84703 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 25411 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson Liitto, AKKE-rahoitus