Hankkeessa toteutetaan peliteknologioiden avulla pilotteja erityyppisista museosisällöistä Xamk:in opiskelijoiden ja Merikeskus Vellamon yhteistyönä.

Peliteknologiat ja museo

Merikeskus Vellamo on Suomen hienoimpia museokohteita ja Kymenlaakson vetovoimaisin käyntikohde yli 100 000 vuosittaisella kävijällä. Ollakseen kiinnostava myös tulevaisuudessa Merikeskus Vellamo haluaa kehittää aktiivisesti ja innovatiivisesti palvelujaan ja muun muassa keskuksen päänäyttelyt tullaan uusimaan lähivuosina.  

Vellamon digitaalisen asiakaskokemuksen kärkenä toimivat merkitykselliset sisällöt ja niitä tukevat digitaaliset ratkaisut rikastuttavat vierailukokemusta ja jättävät vahvan muistijäljen. Ne toimivat parhaimmillaan yhteisinä, elämyksellisinä oppimiskokemuksina lisäten ymmärrystä niin historiasta kuin ajankohtaisista ilmiöistä. Hanke tukee toimenpiteillään seudun kulttuuritarjonnan vetovoimaisuuden vahvistamista ja mahdollistaa myös XAMK:n osaamisen kehittymistä peliteknologioiden hyödyntämisessä ja niihin kytkeytyvissä uusissa innovaatioissa.  

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Merikeskus Vellamon, XAMK:n opiskelijoiden ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa teknolgiapilotteja joissa pyritään löytämään sopivimmat teknologiat erityyppisiin museosisältöihin ja niihin liittyviin tarpeisiin.  

Tuotetut pilotit tarjoavat uusia näkökulmia ja toimintatapoja siihen, miten museosisältöjä voidaan kehittää jatkossa. Museolle pilotit tuovat osaamista, ymmärrystä ja kustannustehokkuutta uusien näyttelysisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä teknologiainvestointeihin liittyen.  

Pilottien testaamisella ja analysoimisella pystytään lisäämään tietoa erilaisten teknologioiden käytettävyydesttä, kiinnostavuudesta ja viipymästä eri sisältöjen äärellä. Museon näkökulmasta kiinnostavaa on selvittää erityisesti teknologisten ratkaisujen tuomat hyödyt asiakaskokemuksen parantamisessa.   

Hanke vahvistaa myös XAMK:n osaamista ja asemaa peliteknologioiden soveltamisessa eri aloille.  

Hankkeen toteutus

  1. Sisältöjen ja teknologioiden kartoittaminen  

  Xamk toteuttaa museosisältöjen ja niihin liittyvien uudistustarpeiden kartoituksen yhteistyössä Vellamon kanssa. Valittuihin kohteisiin lähdetään etsimään soveltuvia teknologioita huomioiden eri asiakasryhmät. Teknologioiden valinnassa kiinnitetään huomioita erityisesti saavutettavuuteen, asiakaskokemuksen elämyksellisyyteen ja interaktiivisuuden mahdollistamiseen eri kohderyhmissä.   

  1. Teknologiapilottien toteutus 

Kartoituksen pohjalta muodostetaan teknologia-sisältöpareja joita toteuttamaan tulevat peliteknologioita opiskelevat opiskelijaryhmät sekä hankkeen työntekijät. Pilottien tuloksena syntyy 5-7 erityyppistä toteutusta, joissa on hyödynnetty uusimpia teknologioita ja tuotu uusia näkökulmia ja toimintatapoja siihen, miten museosisältöjä voidaan kehittää jatkossa. Museolle pilotit tuovat osaamista, ymmärrystä ja kustannustehokkuutta uusien näyttelysisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä teknologiainvestointeihin liittyen. Pilotit toimivat myös pohjana ja starttina yhteistyömallin kehittämiselle Vellamon ja XAMK:n välillä. Yhteistyö tukee Kantasatamaan syntyvän osaamisen, kulttuurin ja elämysten keskittymää ja toteuttaa Merkikeskus Vellamon ja XAMK:n vuonna 2021 tekemää yhteistyösopimusta.   

  1. Teknologiapilottien testaus ja analysointi  

Hankkeessa tuotetut teknologiapilotit testataan eri asiakaskohderyhmien kanssa ja selvitetään niiden käytettävyyttä, kiinnostavuutta ja viipymää eri sisältöjen äärellä. Museon näkökulmasta kiinnostavaa on selvittää erityisesti teknologisten ratkaisujen tuomat hyödyt asiakaskokemuksen parantamisessa. Teknologioiden soveltamisen ja kehittämisen kannalta käytettävyystestauksen tulokset vahvistavat tuotekehitysosaamista myös peliteknologioiden koulutusohjelmassa ja TKI –toiminnassa.  

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy 5-7 erityyppistä toteutusta, joissa on hyödynnetty uusimpia teknologioita ja tuotu uusia näkökulmia ja toimintatapoja siihen, miten museosisältöjä voidaan kehittää jatkossa. Museolle pilotit tuovat osaamista, ymmärrystä ja kustannustehokkuutta uusien näyttelysisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä teknologiainvestointeihin liittyen.

Lisätietoja

Katja Gorelkina, projektipäällikkö
050 468 4626
katja.gorelkina@xamk.fi

Kristo Juurinen, asiantuntija
046 922 6248
kristo.juurinen@xamk.fi

Faktat

01.01.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 84703 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 25411 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson Liitto, AKKE-rahoitus