Digihyvinvointi kuuluu kaikille! Digivoimaa-hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia.

DIGIHYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE!

DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta- hanke on XAMKin yhdessä Etelä-Savon Liikunta ry:n, Mediakasvatusseuran ja Ammattiopisto Spesian kanssa toteuttama hanke, jolla pyritään vahvistamaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään nuorille digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä itsenäistä toimintakykyä. Hanke on alkanut vuoden 2018 loppupuolella ja täyteen vauhtiin se on päässyt tämän vuoden alusta lähtien. Hankkeessa on mukana XAMKin lisäksi joko osatoteuttajana tai hankkeen tulosten implementointivaiheen digihyvinvoinnin valmennusohjelman pilotteina useita järjestöjä ja oppilaitoksia eri puolilla Suomea.

Voit tehdä digihyvinvointiasi arvioivan mittarin tässä osoitteessa: DIGIHYVINVOINTIMITTARI

Hankeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toteutusaika: 01.10.2018–31.12.2020

Hankeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalisten valmiuksien sekä digihyvinvointitaitojen vahvistaminen marginalisoitumisen ehkäisemiseksi, nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten digihyvinvointiosaamisen liittyvien taitojen parantaminen sekä uusien digihyvinvointia edistävien toimintamallien tuottaminen toteuttajaorganisaatioiden käyttöön ja yleisemminkin digitaalisen nuorisotyön työkaluksi. Hankkeen aikana pilottialueiden nuorisotyön ammattilaiset koulutetaan Mediakasvattajaksi Mediakasvatusseuran koulutusohjelmassa. Hankkeen yhteistyökumppanien oppilaita ja nuoria koulutetaan digikoutseiksi vertaistueksi hyvinvointivalmennuspilotteihin osallistuville nuorille.

Digihyvinvoinnin avulla nuorten valmiudet osallisuuteen paranevat ja syrjäytymisen riski pienenee. Osallisuuden kokemuksen synnylle tunne siitä, että saa äänensä kuuluville on erittäin tärkeää, ks. esim. artikkeli Nuoret poliittisina toimijoina.

Hankkeessa pilotoidaan ja mallinnetaan nuorten tarpeista lähteviä digitaalisten valmiuksien ja digihyvinvoinnin edistämisen sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen digihyvinvointivalmennusohjelma sekä luodaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen digitaalista hyvinvointia arvioiva mittaristo (digihyvinvoinnoin indikaattorit). Pilotit toteutetaan valtakunnallisesti nuorten työ- ja starttipajoissa, ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille, maahanmuuttajanuorten valmennus- ja työpajoissa. Kussakin pilotissa tavoitellaan 10 nuorta

Hanke tuottaa lisää tietoa paitsi laajasti ottaen nuorten syrjäytymisestä niin spesifisti digihyvinvoinnista ilmiönä. Tietoa syntyy hanketoiminnan aikana (opinnäytetyöt, kehittämissyklit, mallinnus) seuraavista asioista: Mitä digihyvinvointi on? Mitkä tekijät sitä yleisellä tasolla edistävät tai estävät? Mikä on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digihyvinvoinnin tila ja sitä heikentävät tekijät? Miten digihyvinvointivalmennuksella voidaan digihyvinvointiin vaikuttaa? Miten nuorten digihyvinvointi lisääntyy valmennuksen aikana?

Hanke tuottaa paitsi tietoa myös aivan uudenlaisia konkreettisia menetelmiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke saa aikaan paitsi muutoksen kohderyhmässä myös tuottaa uudenlaisen monialaisen digihyvinvointipedagogisen työotteen, joka tulee hankkeessa kehitetyksi ja kuvatuksi. Digihyvinvointipedagogisen työotteen tulokseksi hankkeen työpakettien (1-3) tulokset mallinnetaan digihyvinvointipedagogiseksi valmennusohjelmaksi, jossa kuvataan millaisilla toimintamalleilla hankkeen jälkeen voidaan kansallisella tasolla nuorten digihyvinvointia edistää. Tämä valmennusohjelma on ainutkertainen.

Terveyttä, turvallisuutta ja voimavaroja digihyvinvoinnilla.

AJANKOHTAISTA: Roni Back ja tietoisku koronasta: https://www.youtube.com/watch?v=Fed5Y4S5X0Y&feature=youtu.be

Julkaisuja:

Politiikka 61:4 (4/2019): Nuorten kuulumisen rakentuminen YouTubessa refleksiivisen politiikan näkökulmasta

Kulma 13/2019 verkkolehti: Digivoimaa-hanke

Blogikirjoitus. Humanistinen ammattikorkeakoulu/Päivystävät humanistit: Nuorten ilmastokansalaisuus – haaste aikuisille ja yhteisöpedagogikoulutukselle

Blogikirjoitus: ALL-YOUTH STN-tutkimushankkeen tutkimusblogi: Irti byrokratiasta – Juurevaa kanssatutkimusta syrjäseudun nuorten palveluista ja niiden kehittämisestä

Blogikirjoitus: KORONAKEVÄÄN OPETUKSET VERKOSSA TAPAHTUVALLE HYVINVOINTIVALMENNUKSELLE

 

 

Lisätietoja

Jarmo Rinne
Projektipäällikkö
Puh. +358 44 59 00 300
040 1440348
jarmo.rinne@xamk.fi

Riina Hämäläinen
TKI-asiantuntija
riina.hamalainen@xamk.fi

 

 

 

 

 

Digihyvinvointi

Digihyvinvoinnilla tai digitaalisella hyvinvoinnilla (digital well-being) tarkoitetaan tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Digihyvinvoiva yksilö pystyy hallitsemaan digitaalisuuden haittavaikutuksia (kuormittuminen, vihapuhe, nettikiusaaminen, virtuaalinen ahdistelu, someriippuvuus), mutta samaan aikaan kanavoimaan digitaalisen median käyttöä siten, että se palvelee hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia päämääriään. Digihyvinvointi tarkoittaa siten mm. seuraavia asioita:

IDENTITEETTI, HENKILÖKOHTAINEN KASVU JA KEHITYS
– Positiivista digitaalista identiteettiä
– Digitaalisten medioiden käyttöä omien henkilökohtaisten ja ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseen
– Henkilökohtaisen digitaalisen tiedon käyttöä oman hyvinvoinnin edistämiseen

VUOROVAIKUTUS, YHTEISÖLLISYYS, EMPATIA
– Digitaalisten ympäristöjen ja välineiden käyttöä osallistumiseen, kuulluksi tulemiseen ja aktiiviseen vaikuttamiseen

VASTUULLISUUS, TURVALLISUUS JA TERVEYS
– Henkilökohtaisesta terveydestä, turvallisuudesta, sosiaalisista suhteista ja työelämän tasapainosta huolehtimisesta
digitaalisissa ympäristöissä
– Turvallista ja vastuullista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä
– Digitaalisen stressin ja kuormituksen hallintaa
– Inhimillisten ja ympäristövaikutusten huomioimista digitaalisia välineitä käytettäessä
– Digitaalisen ja todellisen elämän (real-world) vuorovaikutuksen tasapainottamista ihmissuhteissa

(Wilson & Grant 2017, ks. myös Gui, Fasoli & Carradore 2017)

Digivoimaa-hankkeessa kehitetään nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan neljään työpakettiin

Työpaketti 1. on nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatut toimenpiteet

Työpaketit 2 vertaisnuorten kouluttaminen eli digikoutsikoulutus ja 3 digihyvinvointivalmennuspilotit ovat nuorille suunnatut toimenpiteet

Työpaketti 4 toiminnan mallintamiseen, juurruttamiseen ja levittämiseen liittyvät toimenpiteet

  • Hankkeessa kehitetään nuorten palvelujärjestelmän toimijoiden välistä yhteistyötä nuorten digihyvinvoinnin monialaisessa vahvistamisessa
  • kehitetään, pilotoidaan ja mallinnetaan nuorten tarpeista lähteviä digihyvinvoinnin edistämisen
  • Sisältöjä
  • Menetelmiä
  • Toimintamalleja
  • juurrutetaan ne osaksi alueellisia verkostoja ja eri organisaatioiden perustoimintoja.
Digihyvinvointi

Ajankohtaista

Erityisen tuen ammattilaiset Spesiasta huipussaan Digivoimaa hankkeessa

Digivoimaa-hankkeen Spesia-tiimi on esittäytymisvuorossa. Ammattiopisto Spesian tiimi vahvistaa Digivoimaa-hanketta osaamisellaan ja eritysnuorten elämän asiantuntemuksellaan. Ammattiopisto Spesia on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos, jolla on toimipisteitä Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa. Spesialaisten vankka osaaminen pohjautuu oppimiseen opiskelijoilta, moniammatilliseen otteeseen ja ennen kaikkea luoviin ratkaisuihin! Spesian projektiryhmään kuuluvat Marika Mäkinen, Maija-Stiina Jaatinen, Jari Luostarinen ja Katri Halttunen....

Digihyvinvointi ja digitaalinen nuorisotyö kiinnostavat

Yhdessä Mediakasvatusseuran, ammattiopisto Spesian ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa pitämämme puheenvuoro keräsi mahtavan ja runsaslukuisen yleisön Tampere-talon pieneen saliin Nuori2020 –tapahtumassa. Erityisen ilahduttavaa oli saada yleisöltä suuri määrä kysymyksiä ja kommentteja. Digitaalisuus nuorisotyössä herätti kiinnostusta ja sitä pohdittiin myös kriittisesti. Tässä blogitekstissä vastaan muutamaan erityisesti digitaalista nuorisotyötä koskevaan yleisökysymykseen. Seuraavassa blogissamme tarkastelemme digihyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. ”Miksi...

Kukapa muu kuin minä olisi hyvinvointini parempi asiantuntija?

Ammattiopisto Spesia on Digivoimaa hankkeessa mukana yhtenä osatoteuttaja. Tarkoituksena on yhteistyössä Mediakasvatusseuran kanssa edistää digitaalista hyvinvointia koko yhteisön tasolla hyvinkin voimavaralähtöisesti. Tärkeintä on opiskelijalähtöisyys ja voimaannuttava ratkaisukeskeisyys hyvinvoinnin edistäjinä. Kukapa muu kuin minä olisi hyvinvointini parempi asiantuntija? Hyvinvointi on laaja käsite, jonka tarkastelu vaatii ehdottomasti subjektiivista näkökulmaa. Erilaiset asiat lisäävät hyvinvointiamme ja erilaiset asiat vaikuttavat...

Faktat

Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta

01.10.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mediakasvatusseura Ry, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon liikunta Ry

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 602 358 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 284 734 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta