Monitoroinnilla lisätietoa biohiilipohjaisten suodatinmateriaalien soveltuvuudesta hulevesien käsittelyyn.

Huky – Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö (A74988) -hankkeessa tarkkailtiin Mikkelin Pitkäjärvelle rakennetun hulevesien käsittelyjärjestelmän ja Ristiinan vanhalle kaatopaikalle rakennetun suotovesien biosuodatuslaitteiston hule- ja suotovesiä. Demonstraatiokohteet mahdollistavat tutkimus- ja kehittämistyön Mikkelin alueen vesistöihin laskevilla hule- ja suotovesillä, ollen osa EcoSairila-kokonaisuutta. Huky on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke sekä rinnakkaishanke Mikkelin kaupungin investointihankkeelle (A74989), jossa hankkeessa tarkastellut järjestelmät toteutettiin. Hankkeessa toteutetettiin reaaliaikainen sähköinen seurantajärjestelmä Mikkeliin Pitkäjärvelle rakennettuun hulevesien käsittelyjärjestelmään.

Tutkimustietoa hiilestä ja hulevesistä

Etelä-Savon maakunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä uusien biojalosteiden, erityisesti biohiilen, kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Yksi mielenkiintoisimmaksi arvioitu uusi sovellus biohiilelle on hulevesien käsittelyssä. Biohiili soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi hulevesirakenteissa, sillä maaperään lisätty biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä. Hulevesien käsittelyllä on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän sadannan ja sateiden intensiteetin kasvun myötä entistä tärkeämpi merkitys kaupunkien sisäisen vesitalouden hallinnassa. Hulevesien käsittely on myös tärkeää vesistöjen veden laadun kannalta.

Hankkeen toimenpiteet

1) Hulevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen (Mikkelin kaupunki)
2) Demonstraatiokohteiden monitorointi (Xamk)
3) T&K-toiminnan aktivointi ja toimijaverkostojen kokoaminen hyödyntämään T&K-ympäristöä (Miksei)
4) Raportointi ja tiedottaminen (Xamk ja Miksei)

tuloksena puhtaammat hulevedet

Hankekokonaisuuden tuloksena toteutettavat hulevesien käsittelyjärjestelmät parantavat Saimaan vesistöön laskevien hulevesien laatua. Ratkaisut toimivat samalla valtakunnallisesti merkittävänä hulevesien käsittelyn tutkimus- ja kehitysympäristönä, jossa yritykset ja tutkimustoimijat voivat kehittää ja testata uusia ratkaisuja ja tuotteita. Hankkeet vahvistavat entisestään Mikkelin vesiosaamista, tukevat EcoSairila-kehittämisalustan mukaisia tavoitteita ja tarjoavat mahdollisuuksia yrityksille uusien hulevesien käsittelyratkaisuiden kehittämiseen ja testaamiseen.

Lisätietoja saatavilla Mikkelin kaupungin sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein sivuilta

LoppusEMINAARI 8.6.2021

Huky – Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö -hankkeen loppuseminaarissa kuultiin muun muassa Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmän sekä Ristiinan vanhan kaatopaikan biosuodatuslaitteiston suunnittelusta, toteutuksesta sekä kohteista saaduista tuloksista.  Lisäksi mukana oli asiantuntijoita kertomassa biohiilestä ja hulevesistä suunnittelijoiden ja viranomaisten näkökulmasta. Seminaarissa esitetyt materiaalit ovat saatavilla tästä.

JULKAISU: Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö

Julkaisun artikkelit käsittelevät Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmän sekä Ristiinan vanhan kaatopaikan biosuodatuslaitteiston suunnittelua, toteutusta sekä kohteista saatuja tuloksia. Lisäksi artikkeleissa läpikäydään hule- ja suotovesien ominaisuuksia, biohiiltä sekä hankkeessa tehtyjä laboratoriokokeita. Lue koko julkaisu.

Lisätietoja

Aki Mykkänen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
Puh. +358 40 486 3722
aki.mykkanen(at)xamk.fi

Lasse Hämäläinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusinsinööri
Puh. +358 40 487 0463
lasse.hamalainen(at)xamk.fi

Jussi Heinimö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Ohjelmajohtaja
Puh. +358 40 544 0936
jussi.heinimo(at)mikseimikkeli.fi

Faktat

Huky - Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö

01.01.2019 – 30.06.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 228 720 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 120 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahasto