Jatkuvatoimisella monitoroinnilla ja näytteenotolla lisätietoa biohiilen soveltuvuudesta hulevesien käsittelyyn.

Huky – Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö (A74988) -hankkeessa toteutetaan reaaliaikainen sähköinen seurantajärjestelmä Mikkeliin rakennettavaan biohiiltä hyödyntävään hulevesien käsittelyjärjestelmään. Huky on rinnakkaishanke Mikkelin kaupungin investointihankkeelle (A74989), jossa toteutetaan biohiilipohjaisten hulevesien käsittelyratkaisut Mikkelin Pitkäjärvelle ja Ristiinaan.

Tutkimustietoa hiilestä ja hulevesistä

Etelä-Savon maakunnassa on tehty pitkäjänteistä työtä uusien biojalosteiden, erityisesti biohiilen, kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Yksi mielenkiintoisimmaksi arvioitu uusi sovellus biohiilelle on hulevesien käsittelyssä. Biohiili soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi hulevesirakenteissa, sillä maaperään lisätty biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä. Hulevesien käsittelyllä on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän sadannan ja sateiden intensiteetin kasvun myötä entistä tärkeämpi merkitys kaupunkien sisäisen vesitalouden hallinnassa. Hulevesien käsittely on myös tärkeää vesistöjen veden laadun kannalta.

Hankkeen toimenpiteet

1) Hulevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen (Mikkelin kaupunki)
2) Demonstraatiokohteiden monitorointi (Xamk)
3) T&K-toiminnan aktivointi ja toimijaverkostojen kokoaminen hyödyntämään T&K-ympäristöä (Miksei)
4) Raportointi ja tiedottaminen (Xamk ja Miksei)

tuloksena puhtaammat hulevedet

Hankekokonaisuuden tuloksena toteutettavat hulevesien käsittelyjärjestelmät parantavat Saimaan vesistöön laskevien hulevesien laatua. Ratkaisut toimivat samalla valtakunnallisesti merkittävänä hulevesien käsittelyn tutkimus- ja kehitysympäristönä, jossa yritykset ja tutkimustoimijat voivat kehittää ja testata uusia ratkaisuja ja tuotteita. Hankkeet vahvistavat entisestään Mikkelin vesiosaamista, tukevat EcoSairila-kehittämisalustan mukaisia tavoitteita ja tarjoavat mahdollisuuksia yrityksille uusien hulevesien käsittelyratkaisuiden kehittämiseen ja testaamiseen.

Huky on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke.

Lisätietoja

Aki Mykkänen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
Puh. +358 40 486 3722
aki.mykkanen(at)xamk.fi

Lasse Hämäläinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkimusinsinööri
Puh. +358 40 487 0463
lasse.hamalainen(at)xamk.fi

Jussi Heinimö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Ohjelmajohtaja
Puh. +358 40 544 0936
jussi.heinimo(at)mikseimikkeli.fi

Faktat

Huky - Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö

01.01.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 228 720 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 120 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahasto