Tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa erilaisten hyvinvointihankkeiden vaikutuksista.

Hyvinvointihankkeiden arviointihanke toteutettiin Mamkin ja Diakin yhteistyönä vuonna 2014. Hankkeessa arvioitiin Etelä-Savoon vuosien 2007–2013 aikana myönnettyjen hyvinvointihankkeiden tuloksia. Yhteensä arvioitavia hankkeita oli 63.

Hankkeiden arviointimenetelminä käytettiin asiakirja-analyysia (hankkeiden loppuraportit), työpajoja ja haastatteluja. Arvioinnin perusteella saatiin tietää, miten hankkeen tulokset olivat jääneet pysyviksi käytännöiksi hankkeen päättymisen jälkeen, ja mitkä asiat tähän vaikuttivat.

Työn tuloksena saatiin tietoa siitä, miten hanke pitää suunnitella ja toteuttaa, jotta sen tulosten on mahdollista jäädä elämään hankkeen jälkeen. Esimerkiksi aito tarve kehittämistyölle sekä selkeät ja realistiset tavoitteet edesauttavat pysyvien käytäntöjen syntymistä.

Tulosten perusteella hankkeessa tuotettiin vaikutusten arviointimalli ja arvioinnin kriteerit. Näiden pohjalta suunniteltiin myös kaksi lomaketta: vaikuttavan hankkeen suunnittelulomake ja hankkeen etenemisen arviointilomake. Suunnittelu- ja arviointilomakkeet herättivät kiinnostusta jo hankkeen aikana, ja niitä on otettu käyttöön eri organisaatioissa jo hankkeen aikana ja heti raportin valmistuttua.

Asiakirja-analyysissa havaittiin, että hyvinvointia ei lähtökohtaisesti määritellä hankkeiden loppuraporteissa, vaan se otetaan annettuna taustakäsitteenä. Yleisimpinä hyvinvointitavoitteina hankkeissa ovat olleet sähköisten terveyspalvelujen tai hyvinvointiteknologian edistäminen, liikunnan ja urheilun edistäminen, päihdekuntoutuksen tai -palvelujen kehittäminen sekä muistisairaiden tukeminen. Todennäköisesti vuosien 2007–2013 kehittämistyön suuntaa ovat Etelä-Savossa ohjanneet enemmänkin rahoitusohjelmien ja rahoittajien avaamat mahdollisuudet kuin maakunnallisesti yhdessä määriteltyjä hyvinvointitavoitteita edistävä systemaattinen kehittämistyö.

Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Etelä-Savossa julkaisu

Yhteystiedot

Paula Mäkeläinen
yliopettaja
p. 040 829 8462
paula.makelainen(at)mamk.fi

 

Faktat

Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Etelä-Savossa

01.01.2014 – 31.10.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto