Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Suomessa kansa ikääntyy kovaa vauhtia ja kaikkien, niin ikäihmisten itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon, tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kun toimintakyky heikkenee, oman asuinalueen palvelut eivät aina tue haurastuvan, kotona asuvan ikäihmisen hyvää syömistä. Kauppaan ei enää pääse tai kaupassa on hankala löytää tuttuja ruokia. Ravintolaan syömään meneminen pelottaa, kun ei tiedä, miten siellä toimitaan. Tämä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee, ikäihminen ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan ja syöminen heikkenee entisestään.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa. Palveluihin kuuluvat laajasti kauppa- ja ravintolapalvelut.

TOIMENPITEET

Suomessa ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai maaseudulla, ja erilaisilla asuinalueilla tarvitaan erilaisia palveluita. Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja erilaisille alueille. Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa ikäihmisten erilaisista ruokaympäristöistä, ruokaan liittyvistä palveluista ja palvelutarpeista. Hanketoimijat jalkautuvat erilaisille pilottialueille ja kartoittavat alueen palvelut, joita ikääntyneille on nyt tarjolla.

Tämän jälkeen pilottialueiden toimijoiden kanssa kehitetään yhdessä ikäihmisten palveluita ja ikäihmiset pääsevät käytännössä testaamaan ja arvioimaan niitä. Alueelle voidaan kehittää uusia toimintoja, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ikäihmiset voivat niitä helpommin käyttää. Monesti kysymys on yksinkertaisista asioista kuten siitä, onko ravintolan ruokalista selkeä tai hyvin valaistu tai sisääntuloportaissa kaide. Palveluista tuotetaan ikäihmisille ja heitä ohjaaville sekä palveluita tuottaville viestintä- ja neuvontamateriaalia. Lopuksi monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.

Hankkeessa halutaan nostaa esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Lähtökohtana on tieto hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevien ruokapalvelujen merkityksestä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena.

TULOKSET

Hanke tuottaa alueen palveluista viestintä- ja neuvontamateriaalia ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

 

Kuva: Gery ry

Lisätietoja

Riitta Tuikkanen, projektipäällikkö, Xamk
p. 040 772 3385, riitta.tuikkanen@xamk.fi

Faktat

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena - Ikäruoka 2.0

01.02.2020 - 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 345 902 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 854 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.