Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen tapahtuu monitorointia tehostamalla.

Vemo-hankkeessa vähennettiin haitallisten aineiden pääsyä jätevesiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishankkeessa kartoitettiin haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua case-kohdealueilla Mikkelin kaupungissa.

Jätevedet sisältävät ympäristölle haitallisia aineita

Jätevettä syntyy vuosittain Suomessa lähes 500 miljoonaa kuutiometriä, joka vastaa noin 300 litraa taajama-asukasta kohden vuorokaudessa. Kotitalouksissa syntyvien jätevesien lisäksi viemäreihin päätyy myös teollisuusjätevesiä. Jätevesien haitta-aineiden määrä vaihtelee alueista ja toiminnoista riippuen.

Jätevedenpuhdistuksen aikana haitalliset aineet voivat kemiallisista ominaisuuksistaan riippuen haihtua, tarttua lietteeseen, hajota tai muuntua. Haitta-aineet eivät kuitenkaan poistu täysin puhdistusprosessissa, ja ne voivat päätyä ympäristöön puhdistetun jäteveden mukana.

Haitta-aineita pyritään vähentämään päästölähteissä

Merkittävä osa haitta-aineista päätyy jätevesiin hajakuormituksena erilaisista lähteistä, kuten tuotteista ja materiaaleista, joita käyttävät kotitaloudet, julkiset toimijat ja yritykset. Kartoittamalla päästöjen nykytilanne, tunnistamalla jätevesiviemäriin päätyvät haitalliset aineet ja niiden merkittävimmät päästölähteet, voidaan arvioida eri päästölähteistä syntyvän vuotuisen haitta-ainekuormituksen määrää.

Ympäristöministeriö myönsi vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (www.ym.fi/vedenvuoro) rahoituksen Vemo-hankkeelle, jossa kehitettiin menetelmiä, joiden avulla jätevesiin päätyvien haitta-aineiden määrän ja laadun tarkastelua voidaan tehdä päästölähteittäin.

Hankkeen toimenpiteet

1) Haitta-aineiden kartoitus päästölähteittäin
2) Haitta-aineiden online-monitorointi ja kulkeutuminen
3) Erityisjätevesien käsittelyprosessien selvittäminen ja pilotointi laboratoriomittakaavassa
4) Viestintä, tulosten jalkauttaminen ja raportointi

HAnkkeen tuloksena

Jätevesien haitallisten aineiden puhdistaminen ja vähentäminen niiden alkuperäisellä päästölähteellä edesauttaa jätevesien kustannustehokkaampaa hallintaa. Tarkemman havainnoinnin ja päästölähteiden selvittämisen avulla eri haitta-aineiden poistoon voidaan keskittyä jo päästölähteessä ja siten vähentää haitta-aineiden määrää kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Näin ehkäistään myös haitallisten aineiden päästöjä jätevesiä vastaanottavaan vesiympäristöön ja edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista.

Ympäristöministeriö rahoitti Vemo-hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 280 000 eurolla.

TYÖPAJAssa 24.3.2022 Mietittiin ohjeistusta

Työpajassa mietittiin alustusten, keskustelun ja kysymysten avulla parhaita keinoja ohjeistukseen. Alustuksissa kerrottiin jäteveden haitta-ainetilanteesta sekä valtakunnallisesti että tarkemmin Mikkelin taajama-alueen osalta. Työpajan osallistujien mielipiteitä ja huomioita selviteltiin keskustelun ja kysymysten avulla.  Tutustu työpajan esityksiin.

webinaari 9.6.2022 klo 9-12

Vemo-hankkeen päätöswebinaarissa kuultiin muun muassa jäteveden haitallisten aineiden monitoroinnista, sairaaloiden sekä autopesuloiden jätevesien haitta-aineista ja niiden vähentämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin myös ohjeistus jätevesien haitallisten aineiden vähentämiseksi ja ajankohtaistietoa Vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkivesiteemaan liittyen. Tutustu webinaarin esityksiin.

OHJEISTUKSET

Hankkeessa laadittiin ohjeistuksia jäteveden haitta-aineiden vähentämiseksi. Ohjeistukset kohdennettiin kotitalouksiin, autopesuloihin, sairaaloihin, jäteasemiin sekä betoni-, elintarvike- ja puunjalostusteollisuuteen. Ohjeistuksiin voit tutustua tarkemmin erillisillä sivuilla, ohjeet kotitalouksille ja eri toimialoille.

Artikkelit

Hankejulkaisu: Jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen
Readverkkolehti 1/2022: Jätevesien haitallisten aineiden määrää pyritään vähentämään
Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2021: Jatkuvatoiminen mittaus jätevesien haitta-aineiden havainnoinnissa
Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2020: Jätevesien haitta-aineet
Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2020: Jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen
Read-verkkolehti 2/2020: Merkittävä rahoitus ympäristöturvallisuuden tutkimukseen Mikkeliin

TIEDOTTEET

Jätevesien laatua voidaan parantaa vähentämällä haitallisten aineiden pitoisuutta – kotitalouksia ja yrityksiä halutaan mukaan yhteistyöhön

 

Lisätietoja

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimusryhmäpäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Mari Kallioinen-Mänttäri
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
professori
p. 040 593 9881
mari.kallioinen-manttari(at)lut.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla

01.01.2020 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Muut kumppanit: Mikkelin Vesilaitos, Ramboll Finland Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 350 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 175 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriö vesiensuojelun tehostamisohjelmasta