Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen tapahtuu monitorointia tehostamalla.

Vemo-hankkeessa vähennetään haitallisten aineiden pääsyä jätevesiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishankkeessa kartoitetaan haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua case-kohdealueilla Mikkelin kaupungissa.

Jätevedet sisältävät ympäristölle haitallisia aineita

Jätevettä syntyy vuosittain Suomessa lähes 500 miljoonaa kuutiometriä, joka vastaa noin 300 litraa taajama-asukasta kohden vuorokaudessa. Kotitalouksissa syntyvien jätevesien lisäksi viemäreihin päätyy myös teollisuusjätevesiä. Jätevesien haitta-aineiden määrä vaihtelee alueista ja toiminnoista riippuen.

Jätevedenpuhdistuksen aikana haitalliset aineet voivat kemiallisista ominaisuuksistaan riippuen haihtua, tarttua lietteeseen, hajota tai muuntua. Haitta-aineet eivät kuitenkaan poistu täysin puhdistusprosessissa, ja ne voivat päätyä ympäristöön puhdistetun jäteveden mukana.

Haitta-aineita pyritään vähentämään päästölähteissä

Merkittävä osa haitta-aineista päätyy jätevesiin hajakuormituksena erilaisista lähteistä, kuten tuotteista ja materiaaleista, joita käyttävät kotitaloudet, julkiset toimijat ja yritykset. Kartoittamalla päästöjen nykytilanne, tunnistamalla jätevesiviemäriin päätyvät haitalliset aineet ja niiden merkittävimmät päästölähteet, voidaan arvioida eri päästölähteistä syntyvän vuotuisen haitta-ainekuormituksen määrää.

Ympäristöministeriö on myöntänyt vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (www.ym.fi/vedenvuoro) rahoituksen Vemo-hankkeelle, jossa kehitetään menetelmiä, joiden avulla jätevesiin päätyvien haitta-aineiden määrän ja laadun tarkastelua voidaan tehdä päästölähteittäin.

Hankkeen toimenpiteet

1) Haitta-aineiden kartoitus päästölähteittäin
2) Haitta-aineiden online-monitorointi ja kulkeutuminen
3) Erityisjätevesien käsittelyprosessien selvittäminen ja pilotointi laboratoriomittakaavassa
4) Viestintä, tulosten jalkauttaminen ja raportointi

HAnkkeen tuloksena

Jätevesien haitallisten aineiden puhdistaminen ja vähentäminen niiden alkuperäisellä päästölähteellä edesauttaa jätevesien kustannustehokkaampaa hallintaa. Tarkemman havainnoinnin ja päästölähteiden selvittämisen avulla eri haitta-aineiden poistoon voidaan keskittyä jo päästölähteessä ja siten vähentää haitta-aineiden määrää kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Näin ehkäistään myös haitallisten aineiden päästöjä jätevesiä vastaanottavaan vesiympäristöön ja edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista.

Ympäristöministeriö rahoittaa Vemo-hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 280 000 eurolla.

Lisätietoja

Riina Tuominen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

Lasse Hämäläinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimusinsinööri
p. 040 487 0463
lasse.hamalainen(at)xamk.fi

Mari Kallioinen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
professori
p. 040 593 9881
mari.kallioinen(at)lut.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla

01.01.2020 - 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Muut kumppanit: Mikkelin Vesilaitos, Ramboll Finland Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 350 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 175 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriö vesiensuojelun tehostamisohjelmasta