Uutta tietoa biohiilen käytöstä metsittämisen sekä biokaasun puhdistuksen apuna.

Biohiilellä puhdasta kaasua ja kasvuvoimaa – BioGo -hanke kehittää biohiilipohjaisia tuoteaihioita (kasvupalloja) parantamaan maaperän hiilensidontaa ja vedenpidätyskykyä sekä tehostamaan metsäkasvatusta Pohjolan oloissa uusin menetelmin. Demonstraatiokokeilla tuotetaan tietoa erilaisten ainesyhdistelmien käytöstä kasvupalloissa ja niiden soveltuvuudesta eri kasvupaikkojen metsittämiseen. Toimenpiteillä tehostetaan myös kaatopaikka- ja biokaasujen käsittelyä.

ilmastonmuutoksen hillintää biohiilen avulla

Hiilidioksidi on merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava kasvihuonekaasu. Hiilidioksidipäästöjen lähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsäkato sekä teollisuus. Noin 75 % hiilidioksidista on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hiilidioksidin määrää ilmakehässä on pyritty estämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä hillitsemällä ja hiilidioksidia sitomalla. Nopein tapa näistä on hiilidioksidin sitominen, jota voidaan tehdä biomassan avulla.

Metsittäminen (ei soiden) ja metsiin sijoittaminen onkin ilmastomuutosta kustannustehokkaimmin hillitsevä keino. Kasvihuonekaasujen sitomiseen tarvitaan lisää metsää, mikä käytännössä tarkoittaa puunkasvulle haastavien alueiden metsittämistä. Tämä on mahdollista toteuttaa muun muassa biohiilen avulla. Biohiilen käyttö kasvualustana ja kaasujen puhdistuksessa edistää kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä niin yritystasolla, alueellisesti kuin kansainvälisesti.

hankkeen toimenpiteet

1) Demonstraatiokokeet biohiilipohjaisilla kasvupalloilla laboratorio- ja pilot-mittakaavassa
2) Pilot-mittakaavan kokeet biokaasun tuotantopakalla
3) Uusien tuotantovaihtoehtojen teknistaloudellinen tarkastelu ja ympäristövaikutusten arviointi
4) Hankkeen raportointi ja viestintä

TULOKSENA uutta tietoa biohiilen käytöstä

BioGo-hankkeen tuloksilla voi olla merkittävä vaikutus metsitykseen käytettävän materiaalin valinnassa, metsityksen onnistumiseen vaativilla kohteilla ja tätä kautta maaperän hiilensidontaan. Demonstraatiokokeilla saadaan tietoa biohiilen suodatustehokkuudesta ja siihen vaikuttavista ominaisuuksista kaatopaikka- ja biokaasujen epäpuhtauksien poistamisessa.

Hankkeen tulokset edistävät kasvihuonekaasupäästöistä johtuvien ongelmien ratkaisemista ja luovat pohjaa tuoteaihiolle, jolla on suuri kysyntä metsäkadosta kärsivillä maa-alueilla kuten Afrikassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa.Hankkeessa kehitettävät biohiilipohjaiset tuoteaihiot ja uudet toimintamallit luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille. Lisäksi ne tukevat yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja tuotekehitystä viennissä. BioGo-hankkeesta ja sen tuloksista hyötyvät yritykset ja tutkimuslaitokset sekä laajemmin metsätalousala ja bioenergia-alan toimijat.

 

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

BioGo-hankejuliste

Faktat

BioGo – Biohiilellä puhdasta kaasua ja kasvuvoimaa

01.01.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy, Suur-Savon Energiasäätiön sr.n, KT-FInnoserv tmi, Benetech Oy, Mayt Oy, SoilCare Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 310000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 310000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta