Uutta tietoa biohiilen käytöstä metsittämisen sekä biokaasun puhdistuksen apuna.

Biohiilellä puhdasta kaasua ja kasvuvoimaa – BioGo -hanke kehitti biohiilipohjaisia tuoteaihioita (kasvupalloja) parantamaan maaperän hiilensidontaa ja vedenpidätyskykyä sekä tehostamaan metsäkasvatusta Pohjolan oloissa uusin menetelmin. Demonstraatiokokeilla tuotettiin tietoa erilaisten ainesyhdistelmien käytöstä kasvupalloissa ja niiden soveltuvuudesta eri kasvupaikkojen metsittämiseen. Toimenpiteillä tehostettiin myös kaatopaikka- ja biokaasujen käsittelyä.

ilmastonmuutoksen hillintää biohiilen avulla

Hiilidioksidi on merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava kasvihuonekaasu. Hiilidioksidipäästöjen lähteitä ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö, metsäkato sekä teollisuus. Noin 75 % hiilidioksidista on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hiilidioksidin määrää ilmakehässä on pyritty estämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä hillitsemällä ja hiilidioksidia sitomalla. Nopein tapa näistä on hiilidioksidin sitominen, jota voidaan tehdä biomassan avulla.

Metsittäminen (ei soiden) ja metsiin sijoittaminen onkin ilmastomuutosta kustannustehokkaimmin hillitsevä keino. Kasvihuonekaasujen sitomiseen tarvitaan lisää metsää, mikä käytännössä tarkoittaa puunkasvulle haastavien alueiden metsittämistä. Tämä on mahdollista toteuttaa muun muassa biohiilen avulla. Biohiilen käyttö kasvualustana ja kaasujen puhdistuksessa edistää kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä niin yritystasolla, alueellisesti kuin kansainvälisesti.

hankkeen toimenpiteet olivat

1) Demonstraatiokokeet biohiilipohjaisilla kasvupalloilla laboratorio- ja pilot-mittakaavassa
2) Pilot-mittakaavan kokeet biokaasun tuotantopakalla
3) Uusien tuotantovaihtoehtojen teknistaloudellinen tarkastelu ja ympäristövaikutusten arviointi
4) Hankkeen raportointi ja viestintä

TULOKSENA uutta tietoa biohiilen käytöstä

Hankkeen toimenpiteet tuottivat tietoa eri seosmateriaalien käyttäytymisestä erilaisilla kasvualustoilla sekä siementen kasvuun lähdöstä pohjolan olosuhteissa. Tietoa tuotettiin myös kasvupallojen levitettävyydestä droonin avulla sekä valmistuskustannuksista ja markkinapotentiaalista. Kaasun haitta-ainekäsittelykokeista saatiin tietoa biohiilen toimivuudesta suodatinmateriaalina sekä DMS-laitteen käytettävyydestä siloksaanien analysoinnissa. Ekotoksisuuskokeilla tuotettiin tietoa raaka-aineen ja valmistuslämpötilan vaikutuksesta biohiilen laatuun.

Hankkeen julkaisut

Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2020: Biohiilestä voimaa metsittämiseen ja biokaasun puhdistukseen

Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisu 2021: Biohiilen haitta-aineet ja niiden välttäminen maanparannuskäytössä sertifioinnin avulla

Hankkeen loppujulkaisu: BioGo – Biohiilellä puhdasta kaasua ja kasvuvoimaa

Video: Biohiilipohjaisten kasvupallojen kopterilevityksen pilotointi kaivosalueen sivukivikasalla

 

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

BioGo-hankejuliste

BioGo-tietosuojaseloste

Faktat

BioGo – Biohiilellä puhdasta kaasua ja kasvuvoimaa

01.01.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Metsäsairila Oy, Suur-Savon Energiasäätiön sr.n, KT-FInnoserv tmi, Benetech Oy, Mayt Oy, SoilCare Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 310000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 310000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta