Luodaan kysyntä- ja kuluttajalähtöisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollistetaan kiertotaloutta tukevien startup-yritysten synty

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda kysyntä- ja kuluttajalähtöisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kymenlaakson yrityksille sekä mahdollistaa uusien kiertotaloutta tukevien startup-yritysten synty. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa konkreettisia kiertotalouteen liittyviä kokeiluja uuden liiketoiminnan tai uusien tuotteiden/palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen tueksi.
Osana hanketta tunnistetaan yrityksiä, jotka toimivat kuluttajarajapinnassa ja voivat toimia kokeilujen mahdollistajana sekä yrityksiä, jotka omaavat teknologiaa tai palveluita ja joilla on täten ratkaisijan rooli kiertotaloudessa. Opiskelijoilla on myös tärkeä rooli hankkeessa ideoiden jatkojalostuksessa ja käytäntöön viemisessä. Ammattikorkeaopiskelijoille tarkoitettua Startup Summer Camp -toimintaa hyödynnetään hankkeessa ideoiden työstämisessä.

toimenpiteet

Toimenpiteisiin kuuluu kuluttajalähtöisten kiertotalouteen liittyvien liiketoimintaideoiden tunnistaminen, arvioiminen, kehittäminen ja kokeileminen yhdessä yritysten kanssa. Liiketoimintaideoita kerätään eri kuluttajaryhmiltä ja niitä arvioidaan toteutettavuuden, skaalattavuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Ideoista seulonnan ja jatkojalostuksen jälkeen toteutetaan muutama käytännön kokeilu, jotka tukevat yritysten innovaatiotoimintaa ja joissa yrityksillä on suuri rooli.

tulokset

Hankkeen tuloksena on tuotettu ajantasaista tietoa kuluttajien tarpeista ja ideoista yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Eri kuluttajaryhmiltä kerätyistä kiertotalousideoista on tunnistettu potentiaalisimmat ja näitä on työstetty eteenpäin yhdessä yritysten kanssa. Tuloksena on piloitu kiertotalouteen liittyviä uusia tuotteita ja palveluita Kymenlaaksossa ja lisäksi yrityksille on siirretty pilotoinnin ulkopuolelle jääneitä ideoita työstettäväksi. Hanke on lisännyt myös tietoisuutta kuluttajien roolista kiertotaloudessa sekä teemaan liittyvistä tarpeista ja liiketoiminta-mahdollisuuksista. Hankkeella on tuettu startup -toimintaa Kymenlaaksossa ja kehitetty toimintamallia, jossa yrityskiihdyttämötoiminta voidaan sitoa ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kiertotalouteen.

 

Lisätietoja

Asiantuntija Antti Viitanen, 044 702 8859, antti.viitanen@xamk.fi

Faktat

KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa

01.04.2016 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation (Kinno)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 163 932 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 26 800 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)