Hankkeessa tuotetaan koulutuspolkujen malli ja perehdyttämisopas maahanmuuttajataustaisille naisille sekä heitä työllistäville toimijoille

tavoitteet

1. Suunnitella maahanmuuttajanaisten työllisyyttä edistäviä koulutuspolkuja erityisesti yrittäjyyden koulutusalalla siten, että prosessi integroi monikulttuurisuusnäkökulmat sekä kulttuurienvälisen kommunikaation merkityksen.

2. Kuulla kohderyhmää hankkeen toimenpiteistä, osallistujien ja hanketoimijoiden kokemuksista sekä toimenpiteiden tuloksista hyödynnettäväksi sekä hankkeen aikana että sen jälkeisessä kehittämisessä, erityisesti palvelujen kehittämisessä ja hyväksi havaittujen toimintojen jalkauttamisessa. Kohderyhmän osallistamiseksi käytetään palvelumuotoilu-menetelmää.

3. Tuottaa vaikutusten arviointi

toimenpiteet

Kerätään palaute- ja tulostietoa hankkeen toimenpiteistä, osallistujien ja hanketoimijoiden kokemuksista ja toimenpiteiden tuloksista hyödynnettäväksi sekä hankkeen aikana että sen jälkeisessä kehittämisessä, erityisesti palvelujen kehittämisessä ja hyväksi havaittujen toimintojen jalkauttamisessa.

Palvelumuotoiluprosessin toimenpiteet:
1.Maahanmuuttajataustaisten naisten kuuleminen työpajoissa
2.“Osaajatorit”/tapahtumat
•Maahanmuuttajien osaamisen markkinointia työelämän edustajille/yrityksille
•Perehdyttämistä työelämän vuorovaikutustilanteisiin draaman ja/tai simulaation avulla

Tuotetaan arviointitietoa työllistymis- ja koulutustavoitteiden toteutumisesta hankkeen aikana, kokemusperäistä arviointitietoa, sekä hankkeen reaalivaikutuksista toimintaympäristössä.’

Mallinnetaan yrittäjyyspolkuja.

tulokset

Perehdyttämisopas maahanmuuttajataustaisille naisille sekä heitä työllistäville toimijoille

Arviointiraportti hankkeen vaikutuksista

Koulutuspolkujen malli kohderyhmälle Kymenlaakson osalta

 

 

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, lehtori Tuija Suikkanen-Malin, 044 702 8411, tuija.suikkanen-malin@xamk.fi

Faktat

MASTO - Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Wirma Lappeenranta, Saimaan ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kotkan kaupunki ja Kouvolan kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 400 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 108 741 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)