Hankkeen tavoitteena oli edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella.

TARVE

Etelä-Savossa järeää mäntytukkia on tarjolla yli paikallisen kysynnän ja mäntytukkia viedäänkin tällä hetkellä naapurimaakuntiin jalostettavaksi. Lähialueiden uusien selluinvestointien myötä korjattavan kuitupuun ohessa myös järeän tukkipuun määrä lähivuosina kasvaa entisestään. Alueen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta mahdollisimman suuri osa alueelta korjattavasta puumäärästä tulisi jalostaa omassa maakunnassa. Myös tuotteiden jalostusasteen nostaminen sekä sivuvirroista jalostettavien uusien puupohjaisten tuotteiden tuotannon aloittaminen tuo lisäarvoa ja uusia työmahdollisuuksia.

TAVOITE

BioSaha -projektin tavoitteena oli edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella. Lisäksi hankkeessa tuotettiin laskelmat alueen lisääntyvän sahauskapasiteetin sekä olemassa olevan mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirtojen raaka-ainepotentiaalista alueelle suunnitteilla oleville metsäbiojalostamoille. Toimenpiteiden kautta pyrittiin tukemaan alueen elinkeinopoliittista markkinointityötä uusien jalostamoinvestointien houkuttelemiseksi alueelle.

TULOKSET

Hankkeen toimenpiteillä onnistuttiin hyvin edistämään hankkeelle asetettuja tavoitteita. Sahainvestoinnin edistämiseksi tehtiin kattava esiselvitys uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksistä ja alueen tarjoamista mahdollisuuksista Savonlinnan alueella. Esiselvityksen johtopäätösten mukaisesti laadittiin sijoittajamateriaalia markkinointitoimenpiteisiin ja aloitettiin alueen investointimahdollisuuksien markkinointi. Investointia edistävien toimenpiteiden johtopäätösten kautta tunnistettujen jatkotoimenpiteiden eteenpäin vienti ja tarkemmat selvitykseen siirtyvät julkiselta hankkeelta luontevasti toimijakohtaisiin hankkeisiin.

Mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirtapotentiaalin osalta toimenpiteet painottuivat tiedon keräämiseen. Hankkeen aikana laadittiin laskelmat alueen raaka-ainepotentiaalista mahdollisille metsäbiojalostamoille sekä kartoitettiin potentiaalisia jalostuskonsepteja. Valikoiduista jalostuskonsepteista laadittiin tarkempia selvitystöitä yhteistyössä Xamk Biotuotetekniikan opiskelijoiden kanssa. Lisäksi laadittiin kannattavuuslaskelma yhdelle potentiaaliselle biojalostamolle.

hankkeessa tuotetut julkaisut

Esiselvitys Biosaha

Biojalostamotoiminnan mahdollisuudet Savonlinnan alueella

Itä-Suomen havupuusahat kartalla

Itä-Suomen havupuusorvit ja -sahat kartalla

Loppuraportti Case Puun sivuainevirtojen hyötykäyttö

Lisätietoja

Noora Haatanen
Projektipäällikkö
040 5748356

noora.haatanen@xamk.fi

 

 

Faktat

Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen biojalostuksen edistäminen - Biosaha

01.10.2017 – 30.03.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry, Suomen Metsäkeskus, Invest In Finland, Suur-Savon Energiasäätiö

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 87 288 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan aluekehitysrahastosta