Tavoitteena oli kehittää uusia kuvantamiseen ja konenäköön perustuvia mittauksia hyödynnettäväksi massan- ja paperinvalmistuksen märkäosalla.

Projektin tavoitteena oli kehittää uusia pääasiassa kuvantamiseen ja konenäköön perustuvia mittauksia hyödynnettäväksi massan- ja paperinvalmistuksen märkäosalla sekä näihin prosesseihin liittyvissä tutkimuksissa. Projektissa tutkittiin hyvin laajasti erilaisia mittausmenetelmiä, sovelluksia sekä näiden toteutukseen liittyviä konenäkömenetelmiä. Pääasialliset tutkimuskohteet olivat tahmo- ja roskapartikkelien, kuitujen sekä kaasukuplien kuvantaminen ja tunnistus, fluoresenssi- ja spektrimittaukset ja näiden sovellukset eri osaprosesseissa sekä eri prosessilaitteiden toiminnan spesifiset kuvantamis- ja mittausmenetelmät. Joidenkin sovellusten osalta päästiin jo tehdastutkimus- ja patentointivaiheeseen. Happikaasun kuplakokojakauma pystyttiin mittaamaan täyden mittakaavan delignifiointiprosessissa ja menetelmää tullaan jatkossa kehittämään ja soveltamaan alueen tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Lisäksi hakkeen fluoresensikuvantamisella sekä suovan fluoresenssimittauksella on näköpiirissä käytännön sovelluksia. Tehdyt tutkimukset antavat myös pohjaa mittaussovellusten kehittämiselle jatkossa massa-, paperi- ja biotuoteprosesseissa laajemminkin.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Tapio Tirri
johtaja, Kuitulaboratorio
Puh: +358 40 582 8468
tapio.tirri(at)mamk.fi

Faktat

Massan ja paperinvalmistuksen märkäosan kuvantava mittaus sekä konenäkösovellutukset

01.01.2010 – 31.10.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Tekes, EAKR

Asiasanat