Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kv-verkoston kanssa sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on NEET-nuorten työllistymisen edistäminen kehittämällä uudenlainen toimintamalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin: sukupolviälykäs mentorointi, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaisia 16–29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa. Tarkempi jaottelu tavoitteista:

1. Esiselvityksen työstäminen mentorointipajojen suunnittelun pohjaksi

2. Katsaus NEET-nuorten tilanteesta Suomessa ja kumppanimaissa

3. Suunnitellaan ja toteutetaan pajoja yhdessä kotimaisten kumppaneiden kanssa

4. Suunnitellaan ja toteutetaan online mentorointimalli

5. Laaditaan digitaalinen mentorointiopas, jota voidaan käyttää myös kansainvälisesti

6. Suunnitellaan ratkaisuja mentorointimallien implementointiin nykyisiin nuorten palveluihin

7. Hankearviointi (konsortio).

 

TOTEUTUS
Hankkeessa tuotetaan visuaalisia malleja mentorointiin sukupolviälykkäiden mentorointikokeilujen perusteella, online-mentorointiin sopiva malli ja sen pohjalta digitaalinen opas sukupolviälykkääseen mentorointiin. Hankkeen puitteissa tuotetaan myös selvitys nuorten palveluiden rakenteesta ja toimintatavoista Suomessa sekä kumppanimaissa, jotta saadaan selville miten ja missä vaiheessa mentorointi voidaan liittää osaksi palvelurakenteita.

Sukupolviälykäs mentorointi –hankkeen valmistelun inspiraationa on ollut käynnissä oleva Matti – miesten matkat töihin -hanke, jossa on saatu lupaavia tuloksia heikossa työllistymisasemassa olevien nuorten miesten voimavarojen lisäämisessä. Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta ja edistetään myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, BD Center (Puola) ja NGO Peonies (Bulgaria). Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä Parik-säätiö, Kakspy ja Kymenlaakson Martat.

 

TULOKSET

Hankkeessa rakennetaan sukupolviälykäs toimintamalli mentorointiin, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. Malli voidaan implementoida osaksi erilaisia nuorten palveluja. Digiopas ja online mentorointimalli helpottavat mallin jalkauttamista.

  • Hankkeeseen osallistuvia nuoria luotsataan kohti heille sopivia koulutus-, työ-, ja harjoittelupaikkoja
  • Mentoroinnista on hyötyä myös mentoreille, sillä mentorointi on vuorovaikutuksellista.

 

AJOITUS JA RAHOITUS

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2018 – 20.9.2021 ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR).

Lisätietoja

Jaana Poikolainen, projektipäällikkö

jaana.poikolainen@xamk.fi

+358 44 702 8832

Ilari Salomaa, projektityöntekijä

ilari.salomaa@xamk.fi

+358 44 702 8733

Ajankohtaista

Mutkatonta arkea mentoroinnin avulla

Mentoring NEETs- hankkeessa toteutetaan mentorointityöpajoja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena tuottaa uudenlainen mentorointityökalu kansalliseen sekä kansainväliseen käyttöön ja etsiä nuorille yhdessä heidän kanssaan juuri heille sopivia koulutus-, työ- ja harjoittelupaikkoja. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaista nuorta tai nuorta aikuista, joka ei ole työssä, opinnoissa tai harjoittelussa (Not in Employment, Education, or Training). NEET käsitteenä juontaa 80-luvun...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Faktat

Mentoring NEETs. Generational Intelligent Mentoring of NEET Young

01.10.2018 - 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Yhteistyökumppanit: BD Center (Puola), NGO Peonies (Bulgaria)

Muut kumppanit: Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry., Kymenlaakson Martat, Parik-säätiö

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 488.804 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 122.201 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR- ja valtion rahoitus

Jaa sivu