Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kv-verkoston kanssa sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on NEET-nuorten työllistymisen edistäminen kehittämällä uudenlainen toimintamalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin: sukupolviälykäs mentorointi, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaisia 16–29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa. Tarkempi jaottelu tavoitteista:

1. Esiselvityksen työstäminen mentorointipajojen suunnittelun pohjaksi

2. Katsaus NEET-nuorten tilanteesta Suomessa ja kumppanimaissa

3. Suunnitellaan ja toteutetaan pajoja yhdessä kotimaisten kumppaneiden kanssa

4. Suunnitellaan ja toteutetaan online mentorointimalli

5. Laaditaan digitaalinen mentorointiopas, jota voidaan käyttää myös kansainvälisesti

6. Suunnitellaan ratkaisuja mentorointimallien implementointiin nykyisiin nuorten palveluihin

7. Hankearviointi (konsortio).

 

TOTEUTUS
Hankkeessa tuotetaan visuaalisia malleja mentorointiin sukupolviälykkäiden mentorointikokeilujen perusteella, online-mentorointiin sopiva malli ja sen pohjalta digitaalinen opas sukupolviälykkääseen mentorointiin. Hankkeen puitteissa tuotetaan myös selvitys nuorten palveluiden rakenteesta ja toimintatavoista Suomessa sekä kumppanimaissa, jotta saadaan selville miten ja missä vaiheessa mentorointi voidaan liittää osaksi palvelurakenteita.

Sukupolviälykäs mentorointi –hankkeen valmistelun inspiraationa on ollut käynnissä oleva Matti – miesten matkat töihin -hanke, jossa on saatu lupaavia tuloksia heikossa työllistymisasemassa olevien nuorten miesten voimavarojen lisäämisessä. Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta ja edistetään myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, BD Center (Puola) ja NGO Peonies (Bulgaria). Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä Parik-säätiö, Kakspy ja Kymenlaakson Martat.

 

TULOKSET

Hankkeessa rakennetaan sukupolviälykäs toimintamalli mentorointiin, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. Malli voidaan implementoida osaksi erilaisia nuorten palveluja. Digiopas ja online mentorointimalli helpottavat mallin jalkauttamista.

  • Hankkeeseen osallistuvia nuoria luotsataan kohti heille sopivia koulutus-, työ-, ja harjoittelupaikkoja
  • Mentoroinnista on hyötyä myös mentoreille, sillä mentorointi on vuorovaikutuksellista.

 

AJOITUS JA RAHOITUS

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2018 – 30.9.2021 ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR).

Lisätietoja

Jaana Poikolainen, projektipäällikkö

jaana.poikolainen@xamk.fi

+358 44 702 8832

Ilari Salomaa, projektityöntekijä

ilari.salomaa@xamk.fi

+358 44 702 8733

Ajankohtaista

Kysytään ja kuunnellaan – ryhmätoiminnan suunnittelupajat Kotkassa

Teemme Mentoring NEETs -hankkeessa yhteistyötä kymenlaaksolaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Yksi kumppanimme on Kakspy ry ja sen myötä Karhulan Klubitalo Kotkassa. Aikeenamme on järjestää syksyllä Klubitalolla nuorten ryhmämentorointitoimintaa ja tätä varten kävimme kysymässä nuorilta minkälaista sisältöä ryhmätoiminnassa tulisi olla. Palvelumuotoilun menetelmät ovat käytössä hankkeemme kehittämistoimenpiteissä. Olennaista palvelumuotoilussa on ottaa käyttäjät mukaan suunnitteluun eri tavoilla ja...

Mentorit tutuiksi videoiden avulla

Kuvasimme muutaman minuutin mittaiset esittelyvideot kahdesta mentoristamme. Videoiden tarkoituksena on tehdä mentoreitamme, sekä mentorointipalveluamme tutuiksi erityisesti nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. Video on helppo tapa antaa tietoa ja herättää kiinnostusta. Sen avulla voidaan tavoittaa isompiakin yleisöjä paikasta ja ajasta riippumatta. Huomasimme meillä olevan tarvetta ainakin kahdenlaiselle videolle: Nuorille suunnattu mentorointipalvelusta kertova, informatiivinen tuotos sekä nuorten parissa...

Mentoreita “metsästämässä” ja uusia näkökulmia

Mentoring NEETs –hankkeeseen mentoreiden rekrytointi on lähtenyt lyhyessä ajassa hyvin vauhtiin. Pidimme Kouvolan Viiraamossa kaksi infotilaisuutta 6.5. ja 7.5. mentoriehdokkaille, joissa oli osallistujia pieni, mutta innokas joukko. Kerroimme rennolla otteella tilaisuudessa yhdessä hankkeen tiimin kanssa koostetun mentorointioppaan pohjalta mentoroinnin periaatteista ja samalla otimme palautetta vastaan hankkeemme mentorointioppaan sisällöstä. Tarkoitus onkin kehittää opasta palautteen ja käytännön...

Kansainvälistä tunnelmaa ja yhdessä ideointia

Aloitin noin kuukausi sitten harjoittelijana Mentoring NEETs –hankkeessa, ja olenkin päässyt vauhdilla projektityön makuun. Harjoitteluni liittyy sosionomiopintoihini, joita suoritan Metropolia ammattikorkeakoulussa. Opiskelujeni kautta osallistuin nuorten mentorointihanketta edeltäneeseen Matti – Miesten matkat työhön –hankkeeseen. Mentoring NEETs-hanke herätti kiinnostukseni, kun huomasin harjoittelupaikkaa etsiessäni, että Matti-hankkeelle oli ilmaantunut jatkohanke. NEETs-hankkeen keskiössä tulisi olemaan sukupolviälykkään mentorointimallin kehittäminen. Sukupolviälykkyys tuntuu...

Mutkatonta arkea mentoroinnin avulla

Mentoring NEETs- hankkeessa toteutetaan mentorointityöpajoja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena tuottaa uudenlainen mentorointityökalu kansalliseen sekä kansainväliseen käyttöön ja etsiä nuorille yhdessä heidän kanssaan juuri heille sopivia koulutus-, työ- ja harjoittelupaikkoja. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaista nuorta tai nuorta aikuista, joka ei ole työssä, opinnoissa tai harjoittelussa (Not in Employment, Education, or Training). NEET käsitteenä juontaa 80-luvun...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Faktat

Mentoring NEETs. Generational Intelligent Mentoring of NEET Young

01.10.2018 - 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Yhteistyökumppanit: BD Center (Puola), NGO Peonies (Bulgaria)

Muut kumppanit: Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry., Kymenlaakson Martat, Parik-säätiö

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia
Jaa sivu