Mentorointipalvelu nuorille Kymenlaaksolaisille 

Digimentorointia on tarjolla myös Etelä-Savossa asuville nuorille

Hei! Oletko 16-29-vuotias nuori?

Haluaisitko keskustella esimerkiksi
• koulutuksesta tai opintojen etenemisestä
• työllistymiseen liittyvistä asioista
• harrastuksista ja harrastusmahdollisuuksista

Mentorit
• ovat eri-ikäisiä vapaaehtoistyöntekijöitä
• voivat tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä

Keskustelut mentorien kanssa ovat luottamuksellisia.

Lisätietoja

Isa Mäkelä
Projektipäällikkö
isa.makela@xamk.fi
050 473 4406

Haluan mentorin

Klikkaa alla olevaa linkkiä

Yhteydenottolomake

Haluatko mentoriksi?

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä nuorten parissa?

Yhteydenottolomake

TIETOA MENTOROINNISTA

Mentorointiprosessi on kuvattuna animaatiossa.

Mentorointipalvelu on helposti saavutettavissa, toimimme digitaalisesti Discordissa ja/tai livenä. Discord-linkin löydät tämän tekstin lopusta.

Kiinnostuitko mentoroinnista?
Voit kysyä lisätietoja tai hakeutua mukaan mentoroitavaksi sähköpostilla, puhelimitse tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Yhteydenottolomake

Discord

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä?

Etsimme mentoreita Kymenlaaksoon ja digituutoreita verkkoon. Mentorointitoimintamme on vapaaehtoista, tavoitteellista nuoren tukemista ja kuuntelemista. Mentoreiksi etsitään kaikenikäisiä ja -taustaisia luotettavia aikuisia, joilla on aito halu auttaa ja tsempata nuorta.

Perehdytämme mentorit tehtävään, järjestämme myös infotilaisuuksia. Olemme sinuun yhteydessä lähetettyäsi ilmoittautumislomakkeen.

Voit kysyä myös lisätietoja lomakkeen kautta tai ottamalla meihin suoraan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

LISÄTIETOJA MENTORILLE

hae mentoriksi

yhteystiedot ja tiimi

Tule mentoriksi nuorelle -videolla esittelemme lyhyesti mitä mentorointi on. Lisäksi videolla kaksi hankkeeseen osallistunutta mentoria kertoo omista kokemuksistaan mentorina.

Jos haluat itellesi mentorin, täytä yhteydenottolomake

haluan mentorin

Mentorointipalvelun kehittäminen tarjoaa monipuolisia tehtäviä opiskelijoille

Mentoring NEETs –hankkeessa on ollut mukana sosionomi-, yhteisöpedagogi- ja palvelumuotoilun opiskelijoita, jotka ovat olleet osa tiimiämme ja osallistuneet nuorten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään työhön konkreettisesti. Tänä talvena projektitehtäviä on ollut tarjolla myös tradenomiopiskelijoille, jotka hyppäsivät mukaan kehittämään some-markkinointiamme.

Työmme jatkuu vielä vuoden 2021 loppuun. Kehitämme Kymenlaaksoon (ja laajemminkin) vapaaehtoistoimintaan perustuvaa nuorten mentorointipalvelua, jonka tarkoitus on auttaa nuorta muun muassa työnhaussa tai tsempata opintojen etenemisessä. Palvelun on tarkoitus toimia sekä live- että verkkototeutuksina.

Mikäli harjoittelu, projektiopinnot, opinnäytetyön tekeminen tai mentorointi hankkeessamme tämän teeman parissa kiinnostaa, olethan meihin pian yhteydessä.

Ota yhteyttä jaana.poikolainen@xamk.fi

Delfoi-kyselyn avulla koostettiin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä mentorointipalvelun kehittämiseksi 

Toteutimme keväällä 2021 Mentoring NEETs –hankkeessa verkkokyselyn nuorisotyön ammattilaisille, osana 16-29-vuotiaille suunnatun mentorointipalvelun kehittämistyötä. Kysely lähetettiin kunnissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa työskenteleville henkilöille Kymenlaaksossa sekä muutamille tahoille Etelä-Savossa. 

Kyselyssä sovellettiin Delfoi-menetelmää

Delfoi on laadullinen ja vuorovaikutteinen tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on löytää yhtenäinen näkemys kehitettävästä asiasta. Menetelmä soveltuu monimutkaisten tai nopeasti muuttuvien teemojen käsittelemiseen. Työskentely perustuu asiantuntijoiden näkemyksiin ja hyviin “arvauksiin” siitä, mitä tulevaisuudessa voisi olla. (Talvela & Stenman 2012, 40.) Nykyisin Delfoi-menetelmää käytetään monin eri tavoin ja toteutustapaan vaikuttavat tutkimuksen ja kehittämisen kohde sekä asetetut tavoitteet (Ojasalo ym. 2010, 134).  

Tyypillisesti Delfoi-prosessiin kutsutaan vastaamaan ennalta valitut asiantuntijat, paneeli, jolla on näkemystä ja kokemusta käsiteltävästä aiheesta, ja jotka edustavat monipuolisesti erilaisia organisaatioita ja näkökulmia. On tärkeää, että vastaajalla on kiinnostus uusien asioiden tekemiseen myös oman alansa ulkopuolelta (Ojasalo ym. 2010, 134). Delfoi-menetelmässä olennaista on myös panelistien anonymiteetti, jotta osallistujat voivat ilmaista mielipiteensä mahdollisimman rehellisesti (Myllylä 2021). Ensimmäisen kyselykierroksen vastaukset perusteluineen kootaan yhteen ja esitetään vastaajille. Näin osallistujat pääsevät näkemään vastauksia ja ottamaan niihin kantaa. Toisen kierroksen aikana osallistujalla on mahdollisuus muuttaa omaa mielipidettään tai argumentoida edelleen oman vastauksen puolesta. (Talvela & Stenman 2012, 39.)  

Delfoi valittiin yhdeksi mentorointipalvelun kehittämisen menetelmäksi, sillä sen katsottiin olevan hyvä tapa kerätä syvällisempää ja laadullista tietoa nuorisoalan ammattilaisten ajatuksista. Tätä tietoa tarvitaan mentorointipalvelun kehittämisessä ja erityisesti kyseessä olevan uuden palvelun juurruttamisessa Kymenlaaksoon. Kysely oli mahdollista toteuttaa verkossa, mikä helpotti osallistumista yhdessä riittävän vastausajan kanssa. Osallistumispyyntö lähetettiin 24:lle henkilölle, joista 11 vastasi kyselyn ensimmäisen kierrokseen. Toisella kierroksella vastausten yhteenveto sai vain muutamia kommentteja, eikä tiedossa ole, oliko kommentoijia useampia vai vain yksi. 

Kyselyn tavoitteet ja tulokset 

Kehittämishankkeet toimivat oivina alustoina erilaisille kokeiluille ja uuden toiminnan käynnistämiselle. Hankkeiden jälkeen hyville käytännöille ja piloteille tarvitaan jatkajia. Nuorisotyön ammattilaiset ovat tunnistaneet tarpeen NEET-nuorten mentoroinnille, mutta palvelun omistajuus ja koordinointi sekä toiminnan jatkuminen vaativat resursseja. Webropolissa toteutetun kyselyn tavoitteena olikin löytää yhtenäinen näkemys sille, kuka palvelua voisi jatkossa ylläpitää, kenelle palvelua tulisi erityisesti kohdentaa ja minkälaisia haasteita palveluun liittyy. 

Kysely rakentui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Lisäksi vastaukset pyydettiin perustelemaan. Kysymyksiä oli yhteensä 15 ja niissä käsiteltiin seuraavia aiheita:  

 • mentoroinnin tarkoitus 
 • mentoroitavan ikä 
 • mentoroinnin hyödyt nuorelle ja ammattilaiselle 
 • mentoroinnin tavat, tavoitteet ja sisällöt 
 • palveluun ohjautuminen 
 • mentoreiden rekrytoiminen, perehdyttäminen ja tukeminen 
 • mentorin ja nuoren kohtauttaminen 
 • haasteet ja riskit 
 • tarvittavat resurssit 

Ensimmäistä verkkokyselykierrosta voidaan luonnehtia teemahaastattelun kaltaiseksi toteutukseksi. Avoimiin kysymyksiin saatiin hyvin vastauksia, jotka analysoitiin ja koostettiin yhteen samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien perusteella. Lisäksi aineistosta nostettiin esiin myös yllättäviä ja erityisiä huomioita. Tämä koonti vietiin toista kierrosta varten Padlet-alustalle, jossa osallistujat pääsivät jälleen anonyymisti kommentoimaan muiden vastauksia. Kommentointiaikaa oli kaksi viikkoa.  

Mentoroinnin tarkoitus ja merkitys nuorelle  

Mentoroinnin nähtiin soveltuvan parhaiten opintojen tukemiseen (8)vahvuuksien kartoittamiseen (6) sekä uudessa työssä tukemiseen (5)Kaikki annetut vastausvaihtoehdot saivat kuitenkin ääniä ja kaksi ehdotusta annettiin valmiiden vaihtoehtojen ulkopuolelta. Nämä olivat arjenhallinnan tukeminen ja elämänsuunnan etsiminen ja tukeminen. Valintojen perustelut olivat niin ikään moninaiset eikä yksi tarkoitus noussut selvästi ylitse muiden.  

”Mentorin avulla voi heijastella omia ratkaisujaan ja saada monipuolisemman näkökulman kuin yksin asioita pyöritellessä.”

”Ajattelen, että mentorointi olisi nimenomaan tukemista, ei ehkä niinkään työ- / opiskelupaikkojen etsimistä.”

”Kaikki mainitut ovat tärkeitä, mutta ilman oman arjen hallintaa tukea tarvitaan kaikessa.”

Mentorointi nähdään hyödyllisenä palveluna nuorelle. Sen uskotaan tuovan itseluottamusta, antavan rohkaisua omalle suunnalle sekä auttavan sosiaalisten taitojen rakentumisessa ja vahvuuksien löytämisessä. Rohkaisu, reflektointi ja tuki nousivat sanoina erityisesti ja usein esiin ammattilaisten vastauksissa. Tärkeä huomio oli myös se, että nuori ei jää yksin, vaan saa mentorista keskustelukumppanin ja kuuntelevan korvan, oli tilanne ja asia mikä tahansa. Mahdollisuuksia mentorointiin on monia ja tärkeää olisi löytää mentoroinnin tavoite ja merkitys nuoren kanssa yhdessä. Myös mentoreiden on tärkeää tietää, mihin he sitoutuvat ja minkälaisissa tilanteissa nuorta mentoroivat. 

Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että mentorointia tulisi toteuttaa ennen kaikkea keskustellen. Toiminnallista tekemistä kannatti kymmenen vastaajaa. Tehtävien tekeminen sai kuusi ääntä ja avoimeen kenttään tuli ehdotus kokemustarinoista. Toiminnallinen tekeminen sai runsaasti perusteluita. Se nähtiin hyvänä lisänä keskustelun tueksi, mielekkäänä myös mentorille, palveluun houkuttelevana keinona sekä helposti lähestyttävänä tapana käydä läpi mentoroitavan tarpeita ja rakentaa mentoroinnin tavoitteellista sisältöä. Vastauksissa myös korostui yksilöllisen tavan löytäminen mentoroinnin toteuttamiseksi asiakaslähtöisesti. Tämä sai kannatusta myös kyselyn toisella kierroksella. 

”Toiminnallisen tekemisen lomassa on luontevaa jutella kaikenlaisista asioista.”

”Mielestäni on hyvä yhdistää toiminnallisuutta ja keskustelua. Jotakin tehdessä nuorta voi olla helpompi lähestyä ja siten myös auttaa ikään kuin huomaamatta.”

”Toiminnallisuus auttaa/kiinnostaa useimpia nuoria ja toiminnalliset menetelmät ovat mentorillekin mielekkäitä toteuttaa ja auttavat luottamuksellisen suhteen luomisen alkuvaiheessa. Keskustelu saattaa soveltua siinä vaiheessa, kun nuoren kanssa on luotu luottamuksellinen suhde.”

Vastaajien mielestä mentorointia tulisi tehdä kasvotusten, ryhmässä ja digitoteutuksena. Myös puhelimitse toteutettava mentorointi sai seitsemän ääntä, mutta vastauksissa nousi esiin hyvä huomio: ”Nuoret eivät vastaa puheluihin”. Avoimiin vastauksiin tuli pari kommenttia pienryhmässä tai parityöskentelynä tehdystä mentoroinnista. Valintojen perusteluissa painottui monikanavaisuus ja mahdollisuus valita itselle mielekäs tapa. Erityisesti digimentoroinnin suhteen on syytä huomioida mentoreiden valmiudet ja mahdolliset koulutustarpeet digimentoroinnissa hyödynnettävien alustojen ja sovellusten suhteen. 

 

Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että mentorointi sopisi parhaiten 20-24-vuotiaille. Lisäksi kuusi valitsi 16-19-vuotiaat ja kuusi 25-29-vuotiaat. Kolme vastaajaa koki mentoroinnin sopivan 30-35-vuotiaille. 20-24-vuotiaiden valintaa perusteltiin sillä, että se on työelämään siirtymisen aikaa, jolloin tukea uran alkutaipaleella voisi tarvita ja sille olisi myös vastaanottavaisempi. Lisäksi nähtiin, että alaikäiset ovat vielä monien verkostojen ja tuen piirissä ja yli 30-vuotiaat puolestaan ovat jo oman polkunsa löytäneet. Toisaalta taas koettiin, että mentoroinnissa ei ole kysymys iästä, vaan kuka tahansa voi tietyssä elämäntilanteessa tarvita mentorointia ikään katsomatta. Yksi vastaaja nosti myös esiin nuorisolain mukaisten palvelujen päättymisen 35-vuotiailta, jolloin erityisesti tälle ikäryhmälle voisi kohdentaa mentorointipalvelua. Toinen vastaaja huomioi alaikäisten olevan potentiaalinen kohderyhmä mentoroinnille nimenomaan oikean urapolun löytämisen tukena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

”Mitä aikaisemmin ongelmat havaitaan ja niihin puututaan, sitä paremmat ovat vaikutukset.”

”Nuorella aikuisella ei välttämättä ole ketään tukena viranomaisviidakossa selviämiseen ja oman polun löytämiseen.”

 

”Lisäkäsiä tärkeään työhön” – Mentorointi auttaa myös ammattilaista 

Ammattilaiset näkivät saavansa mentoroinnista lisäkäsiä ja hyötyjä omaan työhönsä. Osalle tämä tarkoittaa kokemus- ja lisätietojen saamista nuorten tilanteesta oman työn tueksi, esimerkiksi tutkimusten tai projektien suunnittelussa. Osalle taas konkreettista apua arkeen, kun voi tehdä mentorin kanssa yhteistyötä nuoren siirtyessä palveluissa eteenpäin. Joku vastaajista myös koki, että mentori voi tarjota vertaistukea nuorelle, mitä ei itse ammattilaisena voisi antaa. Lisäksi koettiin saavan hyötyä omaan työhön eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja yli päätään kaikesta toiminnasta, joka on avuksi nuorelle.  

”Saan tietoa tämän päivän nuorten haasteista, jotta voin kehittää muita nuorten tukipalveluja kohderyhmän tarpeita vastaaviksi.”

 

Palveluun ohjautuminen, koordinointi ja mentoreiden perehdyttäminen 

Palveluun ohjautumiseen, palvelun koordinoinnin ja ylläpitämisen sekä mentoreiden perehdyttämiseen liittyvät kysymykset limittyvät toisiinsa. Muutama vastaaja oli myös nähnyt, että yksi ja sama taho voisi jatkossa vastata palvelun koordinoinnista kaikkien osapuolten näkökulmista. Oppilaitoksilla nähtiinkin useamman vastaajan toimesta tämä rooli. 

Vastausten perusteella palveluun ohjautuminen tulisi tapahtua vapaaehtoisesti, mutta nuorelle tutun ammattilaisen tai muun nuorelle luotettavan henkilön tukemana. Palvelua voisi markkinoida nuorille ammattilaisten toimesta, tapahtumissa sekä erityisesti sosiaalisen median kanavissa tai vaikkapa pelien yhteydessä mainostamalla. Huomioitavaa on mainonnan monikanavaisuus. Pari vastaajaa mainitsi myös TE-toimiston tiedonlähteenä ja että mentorointia voitaisiin tarjota, mikäli työ- tai opiskelupaikkaa ei löydy.  

”Etsivässä nuorisotyössä ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat voivat myös kertoa nuorille palvelusta ja suositella sitä nuorille.”

”Nuori voisi hakeutua itse palveluun esim. netin kautta tai Instagramin, TikTok videon nähtyään.”

Ehdotuksena mentoreiden rekrytoinnista vastaavana tahona mainittiin OhjaamotTE-toimisto sekä oppilaitokset, joka nousi esiin useamman kerran. Lisäksi mainittiin monialainen yhteistyö eri palveluntarjoajien verkostossa sekä taho, jolla kosketuspintaa nuoriin. Ainoastaan Xamk ja Ohjaamo mainittiin nimeltä. Vastaukset toistuivat pitkälti kysyttäessä mentoreiden perehdyttämisestä vastaavaa tahoa. Lisäyksenä esiin nousivat järjestöt, jotka voisivat perehdyttää erityisryhmien kanssa toimivia mentoreita. Myös jo mentoreina toimineet ja parhaillaan toimivat nähtiin potentiaalisina perehdyttäjinä. Myös mentorin ja nuoren kohtauttamisesta vastaavan roolissa nähtiin useimmiten oppilaitos. Näissä vastauksissa nousi esiin myös työpajatoiminta, järjestöt sekä seurakunta. Huomiona, että kaikkiin mentoreiden rekrytointiin, perehdyttämiseen, kohtauttamiseen sekä tukemiseen liittyvissä kysymyksissä, oppilaitosten nähtiin hoitavan tätä roolia, mutta myös muutama vastaus viittasi nuorten kanssa toimiviin tahoihin. Vastaajille lienee tärkeää, että mentoreiden rekrytoinnista ja nuoren ja mentorin kohtauttamisesta vastaavat nuorisoalan ammattilaiset. Yksi vastaaja ei nimennyt selkeästi mitään toimijaa tai organisaatiota, sillä asia riippuu taloudellisten resurssien järjestämisestä/saamisesta mentorointitoimintaan. Yksi vastaus kuitenkin kiteyttää mentorin tarpeisiin ja toiminnan koordinointiin liittyvät seikat: 

”Mentorointi on haastavaa työtä, joten mentorin tukemisesta vastaavalla taholla tulisi olla tarvittava osaaminen ja resurssit siihen.”

Toisaalta koettiin, että mentorointipalvelun pyörittäminen on monialaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa tehtäviä voidaan jakaa kiinnostuksen ja resurssien mukaan, ja että mentorointipalvelun käytännön toteuttamisesta tulisi vastata vain yhden tahon, jolla on toimintaan rahoitusta. 

Vastaajat listasivat myös erilaisia resursseja, joita mentorointipalvelu pyöriäkseen tarvitsisi. Taloudellisten ja henkilöresurssien lisäksi mainittiin jokin Kymenlaaksossa tunnettu taho, jotta toiminta voisi kehittyä edelleen ja juurtua alueelle. Koordinoivan henkilöstön lisäksi tarvittaisiin myös resursseja palveluun nuoria ohjaaville tahoille. Lisäksi tarvitaan aikaa, kiinnostuneita mentoreita sekä konkreettista mentorointi-valmennusta. 

Riskejä palvelulla nähtiin useita erilaisia, joista eniten kiinnitettiin huomiota mentorin rooliin ja jaksamiseen. Ensinnäkin kiinnostuneita ja sopivia mentoreita voi olla vaikea löytää. Mentorin tulee olla kykeneväinen kohtaamaan nuori tasavertaisena ja osata tukea sekä olla vuorovaikutuksessa. Mikäli nuoren ja mentorin kemiat eivät kohtaa tai ilmenee törmäyksiä eri kulttuurien välillä, voi nuori lopettaa palvelun kesken. Tämä puolestaan voi vaikuttaa negatiivisesti molempien kokemukseen. Nuoriin liittyvinä riskeinä nähtiin erityisesti palveluun tavoittaminen ja sitouttaminen. Yleisesti riskeinä nähtiin palvelun laajeneminen, resurssien pienuus ja toimintaympäristön yllättävät muutokset. 

”Mentorilla on oltava selkeä kuva omasta roolistaan. Nuori ja mentori ovat tasavertaisia kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa.”

”Nuoret pitävät toimintaa liian vaativana.”

”Mentoreiden kykenevyys kohdata nuori kokonaisuutena vailla kiitollisuuden odotusta.”

”Asiakkaiden löytäminen ja sitouttaminen, muutkin tahot tekevät töitä samojen kohderyhmien kanssa.”

 

Tulosten hyödyntäminen 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mentorointipalvelun kehittämistyössä, erityisesti palveluun liittyvien kuvausten, asiakaspolkujen ja toimintamallien laatimisen tukena. Mentorointipalvelun eteenpäin kehittämiseksi edellä mainitut tuotokset pyritään kirjaamaan konkreettisesti auki niin, että niiden pohjalta ja niiden ympärille on helppo rakentaa mentorointitoimintaa. 

 

Lähteet 

Myllylä, Y. 2021. Ennakointi – Delfoi-menetelmä pähkinän kuoressa. YouTube. Videoleike. Saatavissa: Ennakointi – Delfoi menetelmä pähkinän kuoressa [viitattu 7.6.2021].  

Ojasalo, K.; Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 1.-2.painos, 2010. Helsinki: WSOYpro Oy. 

Talvela, J. & Stenman, K. 2012. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Kotka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. 

Symbioosi-webinaari 7.10.2021

Symbioosi on vuosittain Kouvolassa toistuva hyvinvointiin keskittyvä tapahtuma. Kyseessä on showcase tapahtuma hyvinvoinnin ja nuorisoalan hankkeille sekä yhteistyö- ja verkostoitumistilaisuus eri toimijoiden, opiskelijoiden ynnä muiden tahojen kanssa. Tänä vuonna erityisfokuksena on nuorten hyvinvointi ja liike (kehollisuus).

Webinaarin kohderyhmänä ovat nuorten ja lasten hyvinvoinnin kanssa toimivat asiantuntijatahot sekä nuoret.

Lisätietoja ja aikataulu löytyvät tapahtuman verkkosivuilta: https://www.xamk.fi/tapahtumat/symbioosi-nuoret-hyvinvointi-ja-liike/

Mentoring NEETs -hankkeessa tehdään yhteistyötä myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisinä kumppaneina toimivat NGO Peonies, Bulgaria sekä BD Center, Puola. Ohessa bulgarialaisten tuottama video projektista.

Puolalaisen yhteiskumppanin verkkosivut: https://www.mentoringneets.pl/

MENTORING NEETS IN THEORY IN PRACTICE

Mentorin NEETs -hankkeen englanninkielinen julkaisu on  artikkelikokoelma, joka sopii oppimateriaaliksi sosiaali- ja nuorisotyön opiskelijoille sekä luettavaksi myös alan ammattilaisille.

Artikkeleissa käsitellään esimerkiksi vapaaehtoistyötä, ryhmätyön merkitystä nuorelle, saavutettavuutta, nuorisotyön ammattilaisten verkostoyhteistyötä sekä palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä.

LUE JULKAISUA TÄSTÄ

Mentorointihankkeessa on pyritty astumaan nuorten saappaisiin. Kuvakollaasin on rakentanut Tiina Ikkonen Pexels-kuvapankin kuvista.

MENTORING MUSIC -SOITTOLISTA

Mentorin music -soittolistan biisejä on ollut valitsemassa hankkeen työntekijät, mentorit ja mentoroitavat. Lisäksi biisejä on kerätty listaan hankkeen Instagramissa, jossa seuraajilta pyydettiin voimabiisejä.

 

ESITTELYSSÄ MUUTAMIA MENTOREITA

”Olen ammatiltani parturi-kampaaja ja työskennellyt ammatissani 25 vuotta, joista 18 vuotta yrittäjänä. Tällä hetkellä olen uudelleen koulutuksessa ja opiskelen sosionomiksi kolmatta vuotta Kotkan ammattikorkeakoulussa ja keväällä 2021 minun pitäisikin jo valmistua.

Päivitys: Sari valmistui sosionomiksi toukokuussa 2021.

Sosionomin opinnoissa olen kokenut pitkät työharjoittelut antoisiksi, sillä ne ovat auttaneet minua ymmärtämään paremmin millaista sosionomin työ on.

Opintojen alusta asti olen tiennyt, että haluan työskennellä nuorten parissa, sillä jo ollessani parturi-kampaaja, minulla oli liikkeessäni hiusalalle opiskelevia nuoria työssäoppimassa. Koin, että sain opiskelijoilta uusia ideoita työhön ja vastaavasti taas pystyin jakamaan nuorille omaa osaamistani sekä tietouttani hiusalalta. Mentorointi toimii molempiin suuntiin ja yhdessä oppiminen on aina kivempaa ja antoisampaa.

Tähän mentorihankkeeseen lähdin mukaan ajatuksesta, että voisin olla apuna ja tukena jollekin nuorelle hetkenä, jolloin hän kaipaa luotettavaa keskustelukumppania tai kuuntelijaa. Tutustuttuani paremmin mentorointiajatukseen voin todeta, että jokainen meistä saattaisi tarvita itselleen oman mentorin jossain vaiheessa elämää.

Mieluiten tapaisin aina kasvokkain. Yhdessä liikkuminen lähiympäristöön tutustuen tai vaikkapa kahvikupposen ääreen pysähtyen. Ollaan yhteydessä!”

Sarin mietteitä lisää videolla.

Päivitys: Susanna on lopettanut mentorina toimimisen!

Hei, mie olen Susanna. Asustan Mikkelissä ja valmistuin juuri ammattikorkeakoulusta yhteisöpedagogiksi. Tällä hetkellä olen työtön, joten työhakemusten kirjoittelu ja työkkärin kanssa keskustelu ovat tulleet tutuksi (Päivitys: työllistyin 04/2021). Vapaa-aikani kulutan luonnossa liikkuen tai valokuvaten ja käsitöitä tehden.

Susanna toimii mentorina Discordissa. Voit ottaa Susannaan suoraan yhteyttä laittamalla viestin Discord-kanavamme kautta:

Discord

Pauliina toimii yksilö- sekä ryhmämentorina hankkeessa. Katso videolta Pauliinan mietteitä mentoroinnista.

*Video tulossa*

Petteri toimii yksilö- sekä ryhmämentorina. Esittäytymisvideo Petteristä tulossa pian!

Ohjeet yhteydenottoon

tulevat tapahtumat

Mentoring NEET’s järjestää yhteistyössä Kotkan ohjaamon kanssa Kotka race tapahtuman 15-29vuotiaille nuorille lauantaina 9.10. klo 13 alkaen.

Lähtö tapahtuu Kotkan Ohjaamon pihasta Kirkkokatu 22.

Paikalle voit tulla kaverin kanssa tai yksin ja parin voit ehkä halutessasi löytää vielä ohjaamolta.

Kotka race sisältää erilaisia toiminnallisia rasteja ympäri Kotkaa ja matkaa kertyy n.6km. Sen saa taittaa kävellen tai halutessaan pyörällä.

Tarvitset osallistumiseen QR-koodinlukijan ja toimivan internet yhteyden puhelimeen.

Kaikkien rastien suorittajien kesken arvotaan kahdet Vola V2 langattomat kuulokkeet!

Ilmoittautuminen torstaihin 7.10. mennessä osoitteessa:

https://link.webropol.com/s/kotkarace

Lisätietoja tapahtumasta

Krista Hahtala
TKI-asiantuntija, Xamk Juvenia
krista.hahtala@xamk.fi
0504734912

Symbioosi on vuosittain Kouvolassa toistuva hyvinvointiin keskittyvä tapahtuma. Kyseessä on showcase tapahtuma hyvinvoinnin ja nuorisoalan hankkeille sekä yhteistyö- ja verkostoitumistilaisuus eri toimijoiden, opiskelijoiden ynnä muiden tahojen kanssa. Tänä vuonna erityisfokuksena on nuorten hyvinvointi ja liike (kehollisuus).

Webinaarin kohderyhmänä ovat nuorten ja lasten hyvinvoinnin kanssa toimivat asiantuntijatahot sekä nuoret.

Lisätietoja ja aikataulu löytyvät tapahtuman verkkosivuilta: https://www.xamk.fi/tapahtumat/symbioosi-nuoret-hyvinvointi-ja-liike/

menneet tapahtumat

Kiinnostaako vapaaehtoistyö nuorten parissa?

Esittelemme virtuaalikahveilla vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa mentorointipalvelua ja kerromme roolista. Etsimme mukaan vapaaehtoisia, kaikenikäisiä aikuisia kymenlaaksolaisia keskustelukumppaneiksi ja kuunteleviksi korviksi nuorille.

Kahvittelut järjestetään 17.2. klo 16:30-18:00 Teams-alustalla LINKKI TAPAHTUMAAN.

Tapahtuma ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Voit kysyä lisätietoja Vapulta: vappu.myllarinen@xamk.fi 040 185 1086

Tervetuloa!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö nuorten parissa?

Esittelemme virtuaalikahveilla vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa mentorointipalvelua ja kerromme roolista. Etsimme mukaan vapaaehtoisia, kaikenikäisiä aikuisia kymenlaaksolaisia keskustelukumppaneiksi ja kuunteleviksi korviksi nuorille.

Voit ilmoittautua sekä kysyä lisätietoja Jaanalta: Jaana.poikolainen@xamk.fi 044 702 8832

Kahvittelut järjestetään 32.11. klo 13:30-15:00 sekä 25.11. klo 16:30-18:00 Teams-alustalla. Tervetuloa!

Nuorijeesaa meitä! Ilmoittaudu jeesijengiin ja kerro mielipiteesi 

Etsimme Jeesijengiin 16-29-vuotiaita kymenlaaksolaisia. Jeesijengin tarkoituksena on antaa palautetta palveluista, ideoida toimintaa oman paikkakunnan Ohjaamoille/nuorisopalveluihin tai vaikka verkkoon. Jeesijengi on hyvä tilaisuus tuoda esiin omia mielipiteitä ja ajatuksia.

Jeesijengi kokoontuu loppuvuoden 2020 aikana kaksi kertaa joko livenä tai verkossa Discord-kanavallamme. Yhden kerran kesto on noin tunti. Jeesijengiin mahtuu kuusi osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittatumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis pian joko tutulle Ohjaamon työntekijälle tai sähköpostitse Tiinalle: tiina.ikkonen@xamk.fi tai puhelimitse/Whatsappilla 044 702 8960 viimeistään sunnuntaihin 22.11.mennessä. Jeesijengin tarkemmat kokoontumisajat sovitaan osallistujien kanssa viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kahteen Jeesijengin kokoontumiseen osallistuneille palkkioksi joko Spotify- tai Netflix-lahjakortti!

Tulossa on vuosittain Kouvolassa toistuva hyvinvointiin keskittyvä seminaari. Kyseessä on showcase seminaari hyvinvoinnin ja nuorisoalan hankkeille, sekä yhteistyö- ja verkostoitumistilaisuus eri toimijoiden, opiskelijoiden ym. tahojen kanssa. Tänä vuonna erityisfokuksena on luovat alat/luova hyvinvointi/kulttuurihyvinvointi – tieto, taide, sote, hyvinvointi.

Seminaari on tarkoitettu nuorille sekä nuorten ja lasten hyvinvoinnin kanssa toimiville asiantuntijatahoille.

Ilmoittaudu

Tiedon ja kulttuurin lisäksi tarjolla myös aamu- ja iltapäiväkahvit.
Tilaisuuden järjestävät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävän Hyvinvoinnin painoala, Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, sekä sosiaalialan koulutus.

symbioosi-tietoa, sotea ja kulttuuria

Tällä kertaa päivystyspaikkana toimii monikulttuurikeskus Saaga. Luvassa on tukea ja tietoutta sekä roppakaupalla hyvää mieltä. Paikalle voi saapua ilman ajanvarausta ja tapaaminen ei edellytä sitoutumista hankkeen jatkotoimiin. Keskustelemme sinua kiinnostavista seikoista sekä haemme yhdessä tuumin ratkaisua ajankohtaisiin asioihin.
Olemme paikalla aina perjantaisin kello 14:00 alkaen. Tervetuloa!

Aika: Aina perjantaisin, kello 14:00 

Paikka: Monikulttuurikeskus Saaga, Kouvolankatu 14, 45100 Kouvola

Tulevaisuuteni tarina -ryhmä Kotkassa 15.9.-13.10.2020 Yhteisötalo Messissä. Ilmoittaudu 8.9. mennessä!

Tulevaisuuteni tarina –ohjaajille: Ilmoittaudu 8.9. mennessä!

Digimentorointimme on avattu Discordissa:

HYVIN KUULUU!

Meidät löytää myös verkosta! Haluatko jutella sinua kiinnostavista asioista luotettavan aikuisen kanssa verkon välityksellä? Meidän mentorikannulla se onnistuu! Liity Discord-kanavalle alla olevan linkin kautta. Olemme paikalla Discord-kanavalla aina torstaisin, kello 14 alkaen. Muina aikoina voit jättää yhteydenottopyynnön yksityisviestillä tai laittaa viestiä Kysy mentoreilta-tekstikanavalla. Myös Mentori-Samulle voi laittaa yhteydenottopyynnön ja hän ottaa joustavasti yhteyttä!

discord

Lisätietoa hankkeesta

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on erityisesti NEET-nuorten työllistymisen edistäminen kehittämällä uudenlainen toimintamalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin: sukupolviälykäs mentorointi, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaisia 16–29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa. Tarkempi jaottelu tavoitteista:

1. Esiselvityksen työstäminen mentorointipajojen suunnittelun pohjaksi

2. Katsaus NEET-nuorten tilanteesta Suomessa ja kumppanimaissa

3. Suunnitellaan ja toteutetaan pajoja yhdessä kotimaisten kumppaneiden kanssa

4. Suunnitellaan ja toteutetaan online mentorointimalli

5. Laaditaan digitaalinen mentorointiopas, jota voidaan käyttää myös kansainvälisesti

6. Suunnitellaan ratkaisuja mentorointimallien implementointiin nykyisiin nuorten palveluihin

7. Hankearviointi (konsortio).

TOTEUTUS

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kv-verkoston kanssa sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

Hankkeessa tuotetaan visuaalisia malleja mentorointiin sukupolviälykkäiden mentorointikokeilujen perusteella, online-mentorointiin sopiva malli ja sen pohjalta digitaalinen opas sukupolviälykkääseen mentorointiin. Hankkeen puitteissa tuotetaan myös selvitys nuorten palveluiden rakenteesta ja toimintatavoista Suomessa sekä kumppanimaissa, jotta saadaan selville miten ja missä vaiheessa mentorointi voidaan liittää osaksi palvelurakenteita.

Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta ja edistetään myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, BD Center (Puola) ja NGO Peonies (Bulgaria). Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Parik-säätiö, Kakspy ja Kymenlaakson Martat sekä Ohjaamot Kouvolassa, Kotkassa, Pyhtäällä, Haminassa ja Virolahdella.

TULOKSET

Hankkeessa rakennetaan sukupolviälykäs toimintamalli mentorointiin, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Malli voidaan implementoida osaksi erilaisia nuorten palveluja. Digiopas ja online mentorointimalli helpottavat mallin jalkauttamista.

 • Hankkeeseen osallistuvia nuoria luotsataan kohti heille sopivia koulutus-, työ-, ja harjoittelupaikkoja
 • Nuoria sparrataan opintojen edistämiseksi, jotta ne eivät keskeytyisi
 • Mentoroinnista on hyötyä myös mentoreille, sillä mentorointi on vuorovaikutuksellista.

AJOITUS JA RAHOITUS

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2018 – 31.12.2021 ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR).

OTA YHTEYTTÄ - PROJEKTITIIMI

Ajankohtaista

Symbioosi-webinaarin paneelikeskustelu: Luova liike nuoren hyvinvoinnin vahvistajana

Voidaanko luovan liikkeen menetelmillä vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta ja miten se tapahtuu? Millaista Huuma-toiminta on ja minkälainen vaikutus sillä oli nuorten arkeen? Huuma-hankkeen monialainen työryhmä keskustelee näistä kysymyksistä päivän paneelikeskustelussa, jossa on mukana nuoria osallistujia, taiteilijaohjaaja, nuorten oma opettaja, ja arviointivastaava. Keskustelua johdattelee hankkeen projektipäällikkö. Paneelikeskustelussa etsitään vastauksia siihen, miten luovat liike ja hyvinvointi...

KANSAINVÄLINEN JULKAISUMME TARJOAA TUTKIMUSTIETOA JA ESITTELEE ESIMERKKEJÄ KOKEILUISTA

Mentoring NEETs -hanke julkaisi juuri englanninkielisen artikkelikokoelman, joka sopii oppimateriaaliksi sosiaali- ja nuorisotyön opiskelijoille sekä luettavaksi myös alan ammattilaisille. Mentoring Neets in theory and practice -artikkelikokelma koostuu nimensä mukaisesti kahdesta osasta: teoria ja käytäntö. Teoriaosuus avaa kolmen maan, Puolan, Bulgarian ja Suomen NEET-nuorten näkymiä ja tutkimusta. Käytäntöosiossa esitellään esimerkkejä erilaisista kokeiluista, joita projektissa on tehty...

Kuva otettu ylhäältäpäin. Henkilö pitelee älypuhelinta käsissään, jotka lepäävät pöydän päällä. Pöydällä myös tyhjiä papereita, kynä ja silmälasit.

Hankkeesta avautui mieluisa mahdollisuus tärkeän asian parista

Alkuvuodesta sähköpostiin pomppasi ilmoitus, että nuorten mentorointi hanke kaipaa uusia ajatuksia opiskelijoilta somesisältöön. Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta tradenomiksi, myynnin ja markkinoinnin ammattilaiseksi ja olin samaan aikaan mukana toisessa somehommassa. Tämä herätti kuitenkin kiinnostukseni.  Olen sitä mieltä, että kaikkeen pitää tarttua kiinni mikä yhtään kiinnostaa. Puhumattakaan siitä, että pidän myös haasteista. Uutta ammattia opiskellessani kaikki kokemus on hyvästä. En tainnut...

Henkilö istuu sängyllä sylissään tietokone ja päässään kuulokkeet.

Opiskelijan ajatuksia somemarkkinoinnin toteuttamisesta nuorille

Heippa!   Olen Jessica, 20-vuotias tradenomiopiskelija. Suuntaudun syksyllä myynnin ja markkinoinnin puolelle, ja ajattelin tämän hankkeen olevan mielenkiintoinen mahdollisuus nähdä ja oppia uutta sisällöntuottamisesta. Markkinointi, visuaalinen suunnittelu ja sosiaalinen media kuuluvat kaikki mielenkiinnonkohteisiini ja siksi tuntuikin luontevalta lähteä hommaan mukaan.   Puoleen vuoteen on mahtunut paljon asioiden tutkailua, ideoiden pallottelua ja niiden toteuttamista. Tämän mahdollisuuden...

PUHEENVUORO ERILAISUUDEN SIETÄMISEN PUOLESTA

Korona-vuosi on entisestään lisännyt jännitteitä yhteiskunnan sisällä. Vastakkain on asetettu milloin vanhat ja nuoret, kaupungit ja maaseutu tai kantaväestö ja maahanmuuttajat. Maamme rajoja on haluttu suojella virukselta, jota kukaan ei voi paljain silmin nähdä ja tunnistaa. Valitettavasti ihmisten epävarmuus ja ymmärrettävä pelko oman terveyden puolesta on löytänyt tiensä myös muutenkin kärkkääseen sosiaalisen median keskustelukulttuuriin kuin...

Faktat

Mentoring NEETs. Generational intelligent mentoring of NEET young

01.10.2018 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Yhteistyökumppanit: BD Center (Puola), NGO Peonies (Bulgaria)

Muut kumppanit: Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry., Kymenlaakson Martat, Parik-säätiö

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia