MEPTEK-hankkeessa tutkitaan meriliikenteen päästövähennystekniikoiden tehokkuutta, ominaisuuksia, elinkaarta ja kustannuksia suhteessa saatuun hyötyyn

Meriliikenteen vuosittaiset päästöt vaikuttavat globaalisti ilmastonmuutoksen kiihtymiseen sekä huonontavat paikallista ilmanlaatua. Yksinkertaisia ratkaisuja meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi ei kuitenkaan ole. Alusten käyttöikä on tavallisesti 30-40 vuotta, joten tehdyt investointipäätökset vaikuttavat meriliikenteessä vielä pitkään investointipäätöksen jälkeen. Meriliikenteen vähäpäästöisyys ja turvallisuus ovat yhteneviä Kymenlaakson maakuntaohjelman, Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian ja Itämeristrategian tavoitteiden kanssa.

Meriliikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on erityisen ajankohtaista myös EU:n omien hiilineutraaliustavoitteiden vuoksi. Parhaillaan unionissa kaavaillaan EU:n päästökaupan ulottamista meriliikenteeseen. Euroopan komissio esittää ehdotuksensa toteutuksen yksityiskohdista heinäkuussa 2021.

Päästökauppajärjestelmän tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti. Käytännössä järjestelmä tekee kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamisesta maksullista. Päästökaupalla voi olla siten isot vaikutukset EU:n merenkulun kustannuksiin ja kilpailukykyyn. Vaikutukset riippuvat kuitenkin paljolti siitä, miten päästökauppa toteutetaan.

TAVOITTEET

MEPTEK-hankkeen tavoitteena on parantaa meriliikenteen päästöttömyyskehitystä ja taloudellista kilpailukykyä. Tavoitteena on tuottaa tietoa varustamoille ja muille merenkulun sidosryhmille valittujen päästövähennystekniikoiden ominaisuuksista, tehokkuudesta, kustannuksista, sekä tuottaa verifioituja mittaustuloksia erilaisista päästövähennystekniikoiden vaikutuksista todellisissa olosuhteissa.

TOIMENPITEET

Hanke toteutetaan suorittamalla laivoilla päästömittauksia ja kulkudatan tallentamista. Data analysoidaan soveltamalla muun muassa Bayes-verkkoteknologiaa, mikä on tehokas ja luotettava lähestymistapa massadatan analysointiin. Lisäksi tehdään eri vaihtoehdoille elinkaarianalyysejä, jotta voidaan löytää vaihtoehdot, joilla on alhaisten kustannusten lisäksi myös pienet ympäristövaikutukset.

Lokakuussa 2021 hankkeessa järjestettiin sidosryhmille suunnattu virtuaalinen päästötyöpaja. Työpajan aiheita olivat muun muassa meriliikenteen ympäristösäädökset, merenkulun päästökauppa ja säädösten vaikutukset varustamotoimintaan.  Työpaja sisälsi lyhyitä alustusluentoja ja pienryhmäkeskustelua näistä teemoista. Työpajan tavoitteena oli kuulla eri sidosryhmien näkemyksiä käsiteltävistä aiheista. Keskusteluja edeltävien alustusluentojen pitäjinä olivat Jukka-Pekka Jalkanen (Ilmatieteen laitos), Ville-Veikko Intovuori (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom), Niina Honkasalo (Liikenne- ja viestintäministeriö), Mats Björkendahl (Suomen Varustamot) ja Jarkko Toivola (Väylävirasto).

TULOKSET

MEPTEK-hankkeen toimenpiteillä on merkittävä vaikutus meriliikenteen ekologiseen kestävyyteen ja ilmapäästöihin. Hankkeen toimenpiteet tehostavat meriliikenteen pakokaasupäästöjen vähentämistä ja ilmanlaadun paraneminen lisää rannikkoväylien ja satamien lähiympäristön asuinterveyttä ja -mukavuutta. Lisäksi tutkimus uusien polttoaineratkaisujen hyödyistä tukee siirtymistä fossiilista polttoaineista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Samalla kehitetään big datan käsittely- ja tulkintaosaamista.

JULKAISUT JA VIESTINTÄ

Tiedote ja kutsu loppuseminaariiin 16.12.2022

”MEPTEK-HANKKEESSA TYÖSKENNELLÄÄN MONINAISILLA MENETELMILLÄ”, sivut 462-468 Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisussa 2021.

”Merenkulun päästövähennykset etenevät | READ Xamk” artikkeli READ-verkkolehdessä nro 2/2021

”Elinkaarilaskennan osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa”, artikkeli READ-verkkolehdessä nro 3/2020.

”Xamk jatkaa vahvaa meriliikenteen tutkimusta”  artikkeli READ-verkkolehdessä nro 1/2020.

”PUHTAAMMAN MERILIIKENTEEN MAHDOLLISUUDET”, sivut 401-408 Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisussa 2020.

”MEPTEK – MERENKULUN PÄÄSTÖ-VÄHENNYSTEKNIIKOIDEN VERTAILUHANKE KÄYNNISTYI KORONAN VARJOSSA”, sivut 80-84 Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2020.

 

OPINNÄYTETYÖT

Lisätietoja

Elias Altarriba

TKI-asiantuntija

MEPTEK-hankkeen projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Logistiikka ja merenkulku
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Puh. 044  702 8450,  elias.altarriba@xamk.fi

Faktat

MEPTEK − Meriliikenteen päästövähennystekniikoiden vertailu

01.05.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 289 928 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 289 928 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Asiasanat