Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden lisäämistä tietotekniikalla.

Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena (1.5.2008- 30.6.2010) on ollut Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnoima EAKR -rahoitteinen hanke, jossa tarkoituksena on vanhusten laitoshoidon vähentäminen lisäämällä kotona asuvien turvallisuutta tietotekniikkaa hyödyntämällä. Tavoitteena oli kehittää, testata ja tuottaa mobiiliavusteinen uusi toimintamalli yksin asuvan vanhuksen turvallisesta kotihoidosta. Malli perustuu langattomasti sähköiseen tietojärjestelmään välittyvään tietoon kotihoidettavan liikkumisesta, muusta toiminnasta ja aktiivisuudesta.

Hankkeessa kehitetty ja kokeiltu seurantajärjestelmä on apuväline, joka tuottaa tilatietoa yksin asuvan ihmisen aktiivisuudesta etukäteen määritellyistä arjen toiminnoista kuten liikkumisesta, sähkölaitteen käytöstä, oven avaamisesta tai vuoteessa olemisesta. Eri tunnistimien välittämää tilatietoa havainnoitiin ja verrattiin asukkaan profiilitietoihin. Havainnoinnin ja ihmispäättelyn avulla tilatietoja yhdistämällä tehtiin päätelmiä asukkaan liikkumisesta, muusta arjen toiminnasta ja aktiivisuudesta. Kokeilussa kerätty tekninen tieto, toimenpidesuositukset ja saadut kokemukset tehokkaan kotihoitoprosessin mallintamiseksi ovat pohjana seurantajärjestelmän edelleen kehittämisessä ohjelmistoksi.

Teknologiaan perustuvien sovellusten hyödyntäminen mahdollistaa yksin asuvan vanhuksen itsenäisen suoriutumisen ja aktiivisuuden monipuolisen havainnoinnin ja arvioimisen niin, että muutokset asukkaan arjen toiminnoissa ja aktiivisuudessa sekä lisäavun ja – tuen tarve voidaan ennakoida yksilöllisesti ja riittävän ajoissa. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös kotona asuvan vanhuksen toimijuuden ja toimintakyvyn muutoksista aiheutuvien terveys- ja turvallisuusriskien arvioinnin (esim. liikkumisen väheneminen, muistamattomuuden lisääntyminen, epätavallinen uni-valverytmi). Toimintakyvyn ja terveydentilan heikentyessä vallitseva, perinteinen toimintatapa on rajoittaa ja vähentää vanhuksen normaaleja arjen aktiviteetteja muuan muassa turvallisuusriskin takia. Teknologiaseuranta mahdollistaa aktiivisen toimijuuden turvallisesti asukkaan tutussa ympäristössä ja samalla edistää toimintakyvyn ja toiminnallisuuden säilymistä.

Lisätietoja

Sirpa Luukkainen
p. 040 842 0813
sirpa.luukkainen@xamk.fi

 

Hankkeen julkaisu

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-309-4 

 

 

 

 

Faktat

Mobiilihoiva turvallisen kotihoidon tukena

01.05.2008 – 30.06.2010

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 567080 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto