Hankkeessa tehtiin Etelä-Savon nuorisopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2008–2012.

Nuorten kouluttautuminen, työllistyminen, alueelle kiinnittyminen ja hyvinvointi ovat ratkaisevassa asemassa Etelä-Savon tulevaisuuden kannalta. Nuorisoikäluokkien koko pienenee Tilastokeskuksen väestöennusteen (2007) mukaan useilla sadoilla nuorilla seuraavan viidentoista vuoden aikana. Myös väestön eläköityminen ja nuorten suuri poismuutto asettaa haasteita osaavan työvoiman saatavuudelle Etelä-Savossa. Maakunta tarvitsee nuorta, osaavaa ja koulutettua työvoimaa.

Etelä-Savon nuorisopoliittisella toimenpideohjelmalla 2008–2012 halutaan tuoda esiin nuorten hyvinvoinnin tila Etelä-Savossa ja toisaalta korostaa nuoruutta ikävaiheena johon liittyy omat erityispiirteensä. Samalla tuodaan myös esiin nuorten ääntä oman elin- ja kasvuympäristönsä kehittämisessä, mikä tulisi huomioida osana maakunnallista päätöksentekoa.

Toimenpideohjelman toteuttamisessa huomioidaan valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman (2007) painotukset samoin kuin Itä-Suomen lääninhallituksen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö. Siinä otetaan huomioon myös Euroopan komission Nuorisopoliittisen valkoisen kirjan (2001) ohjeistukset nuorten elinolojen kehittämiseksi sekä kuulemis- ja vaikuttamistapojen parantamiseksi.

Toimenpideohjelman ensisijaisena tavoitteena on maakunnan nuoria koskevien rakenteiden ja palveluiden kehittäminen kaikilla nuorisotoimialoilla maakunnassa sisältäen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiot ja yhteisöt.

Toimenpideohjelman tavoitteena on:
1) Nuorten elinolojen ja nuoruuden erityispiirteiden esille nostaminen ja nuorten edunvalvonta
maakunnallisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa
2) Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen nuorten elinolojen kehittämisessä
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää nuorisonäkökulman laaja-alaista huomioimista yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Se edellyttää myös nuorten omaa aktiivisuutta koko Etelä-Savon maakunnassa.

Toimenpideohjelmassa korostetaan myös lähiympäristön merkitystä nuorten elämässä. Se laajentaa nuorten elinolojen kehittämisen näkökulman koskemaan nuorten elämää jo varhaiskasvatuksesta lähtien ja korostaa perheiden tukemista nuorten elämän keskeisimpänä kasvuympäristönä.

 

Nuorten Etelä-Savo toimenpideohjelma vuosille 2008- 2012 -julkaisu

Toimenpideohjelman ensimmäisessä luvussa avataan ohjelman taustaa ja tarvetta. Toisessa luvussa kuvataan nuorten elinolojen tilaa Etelä-Savossa yhtäältä tuoreiden tilastojen ja toisaalta Nuorten elinolojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen kartoituksiin pohjautuen. Kolmannessa luvussa esitetään nuorten eriarvoistumisen ehkäisemiseen konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kahden hankkeen kartoitus- ja selvitystyössä erottuneen osa-alueen välityksellä: nuorten päihteiden käytön ehkäisy sekä nuorten kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.

Toimenpideohjelma pohjautuu Nuorten elinolojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen aikana maakunnan nuorisoalan julkisen ja kolmannen sektorin toimijoilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan kerättyyn kysely- ja haastatteluaineistoon sekä asiantuntija- ja nuorten foorumeiden kannanottoihin (liite 1). Nuorisopoliittisen toimenpideohjelman laatiminen on toteutettu poikkihallinnollisena ja osallistavana prosessina, jossa maakunnan nuorilla on ollut aktiivinen rooli.

Lisätietoja

Anu Haapala
tutkimusjohtaja
p. 050 312 5123
anu.haapala@xamk.fi

Faktat

Nuorten elinolojen kehittäminen Etelä-Savossa

18.01.2007 – 31.12.2007

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirasto (ESR)

Asiasanat