Hankkeessa kartoitettiin omaisten ja läheisten palvelukokemuksia ja annettiin kehittämisehdotuksia heidän asemansa parantamiseen palveluverkostossa.

Omaisen tai läheisen antama tuki, apu ja hoiva on merkittävä, luonnollinen voimavara ihminen sairastuessa, vammautuessa, tai hänen toimintakykynsä heikentyessä. Omaisen tai läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa -hanke kartoitti omaisten ja läheisten kokemuksia heidän roolistaan palveluverkossa. Lisäksi hanke tuotti kehittämisehdotuksia omaisen ja läheisen aseman parantamiseksi palveluissa.

Hankkeessa haastateltiin 15 omaistaan tai läheistään säännöllisesti auttavaa, tukevaa tai hoitavaa henkilöä. Autettavat henkilöt olivat joko ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita tai jostain muusta syystä eri palveluita tarvitsevia. Yksilöhaastattelujen lisäksi näkemyksiä kartoitettiin kolmessa omaishoitajille suunnatussa ryhmässä. Haastattelujen, aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden valossa tuotettiin kehittämisehdotuksia.

Tuotettua tietoa voidaan soveltaa luotaessa toimintamalleja, jotka edistävät omaisten ja läheisten osallisuutta ja yhteistyötä ammattilaisten kanssa. Teknologisia ratkaisuja suositellaan erityisesti tiedonkulun tehostamiseen. Systemaattisten toimintamallien avulla voidaan entistä paremmin huomioida yksilölliset palvelutarpeet ja profiloida tarjottavia palveluja. Oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea tarjoamalla voidaan edistää omaisten ja läheisten jaksamista vaativassa omaishoitotyössä. Saatava tieto on merkityksellistä kehitettäessä julkisia ja yksityisiä palveluja sekä palveluprosesseja entistä asiakaslähtöisemmiksi ja samalla myös tehokkaammiksi. Osaltaan tiedon pohjalta on mahdollista kohdistaa palveluja ja resursseja apua tarvitseville oikeisiin kohteisiin ja oikeaan aikaan. Tiedon soveltaminen palveluntarjoajille ja eri työyhteisöihin vaatii erillisiä kehittämisen prosesseja esiselvityksen jälkeen.

Hankkeen toteutti Mikkelin ammattikorkeakoulu ja sen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeessa tehtiin kaksi julkaisua, Omaisen ja läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa-raportti ja Opas omaisille. Molemmat julkaisut ovat saatavilla sähköisinä julkaisuina:
Omaisen ja läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-492-3
Opas Sinulle joka autat, tuet, ohjaat, hoidat läheistäsi:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-496-1

Lisätietoja

Maarit Karhula
p. 040 684 9441
maarit.karhula(at)xamk.fi

Faktat

Omaisen tai läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa

01.09.2014 – 28.02.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta