Tavoitteena työelämälähtöisen opetus- ja TK-toiminnan edistäminen sekä osaamisen vaihto työelämän kanssa kolmessa ammattikorkeakoulussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Open House -hanke toteutettiin vuosina 2014–2015.

Open House -hankkeen tavoitteena oli työelämälähtöisen opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen ja osaamisen vaihto työelämän kanssa Mikkelin, Kajaanin ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa.

Tulokset
◾ ammattikorkeakouluhenkilöstön työelämäjaksomalli, johon sisältyy osaamisen arviointiprosessi, kehittämistehtävä ja mentorointi
◾ työelämäjaksojen lisääntynyt määrä
◾ jaksolla olleiden ammatillisen osaamisen ja työmotivaation sekä yhteistyötaitojen kasvu, verkostoituminen työelämään
◾ jaksolla hankitun osaamisen ja työelämässä tarvittavan asenteen siirtyminen opetukseen
◾ tutustuminen uudenlaiseen valmentavaan opetustapaan
◾ uudet työelämäläheiset oppimisympäristöt ja opiskelutavat opiskelijoille
◾ uudet tavat amk-yhteistyön tekemiseen yrityksille

Vaikutukset ja toiminnan jatko

Hankkeessa luotiin ja testattiin TK-toimintaan kytkeytyvä työelämäjaksomalli, joka lisää tavoitteellisuutta ja TK-näkökulmaa työelämäjaksojen toteuttamiseen ammattikorkeakouluissa. Mallin soveltamista jatketaan mukana olleissa ammattikorkeakouluissa.

Toteutuneiden työelämäjaksojen vaikutukset ovat kauaskantoisia, sillä niillä on ollut suuri vaikutus jaksolla olleiden ammatillisen osaamisen, motivaation, yhteistyötaitojen ja yrittäjämäisen toimintatavan lisääntymiseen. Työelämäjaksojen anti näkyy jatkossa opetuksessa ja TK-toiminnassa. Merkittävää on myös jaksojen aikana tiivistyneet ja joissain tapauksissa myös luodut uudet yhteistyösuhteet yritysten suuntaan.

Työelämäjaksot voidaan nähdä keinona opettaa työelämäläheisesti, toteuttaa työelämän tarpeista lähtevää soveltavaa TKI-työtä ja integroida opiskelijoita työelämän ja alueen kehitystehtävän toteuttamiseen. Open House -hanke tuotti arvokkaita kokemuksia ja selvitystietoa siitä, kuinka tämä voidaan toteuttaa ja kuinka työelämäjaksot toteuttavat näitä korkeakoulun ydintehtäviä.

Hankkeessa vahvistettiin myös muiden työelämän kanssa yhteistyössä rakentuvien oppimisympäristöjen roolia, kuten innoleirit ja eri tavoin toteutetut työelämän edustajien luennot ja yhteistilaisuudet. Tämän tyyppinen opetus ja siihen liittyvät oppimisympäristöt ovat kasvussa ja Open House -hankkeessa saadut kokemukset pohjustavat toimintatapojen edelleen kehittämistä ja laajempaa käyttöönottoa ja vakiinnuttamista.

Toteuttajakumppanit

Hankkeen hallinnoijana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) Etelä-Savosta. Yhteistyökumppaneina olivat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk) Kainuusta ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KYAMK) Kymenlaaksosta. Ammattikorkeakoulut toteuttivat työelämävaihdot ja tehtäväkokonaisuudet omien yhteistyöorganisaatioidensa kanssa.

Hankkeen julkaisuja

OPEN HOUSE : Työelämälähtöisen tutkimus ja kehittämistoiminnan benchmarking

Open House – Työelämäjaksomalli ja kokemuksia työelämävaihdoista

Open House – Osaamisen vaihtoa ja vaikuttavuutta työelämäyhteyksien avulla

Open House : Ammattikorkeakoulut ja yritykset lähentyvät

Open House : Työelämäjakso osaamista kehittämässä -kokemuksia työelämävaihdoista

Artikkelit

Yritysten ja koulutuksen yhteistyö on win-win -tilanne / Heta Vilen

Työelämäjaksomalli

Osaamista ja yhteistyötä työelämäjaksolta (video)

Opettajan ohjeistus ja malli työelämäjaksosta

Opinnäytetyöt

Lähtökohtaselvitys Open House -hankkeelle tutkimus- ja kehittämistoiminnasta Mikkelin ammattikorkeakoulussa

Yhteystiedot

Marjaana Kivelä
projektipäällikkö
p. 040 826 6070
marjaana.kivela(at)mamk.fi

Faktat

Open House

01.01.2014 – 31.12.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KYAMK)

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö