Tuotetaan mm. massatapahtumien varautumissuunnittelua tukeva digitaalinen työkalu ja verkossa toimiva oppimisalusta tutkitun tiedon jalkauttamiseen.

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluiksi –hankkeessa tutkitaan pelastusviranomaisten varautumista massatapahtumiin ja selvitetään kansallinen asiantuntijoiden konsensus varautumissuunnittelussa huomioitavista asioista. Hankkeen kehittämisosiossa luodaan tutkimustietoon perustuva varautumissuunnittelua tukeva digitaalinen työkalu, sekä oppimisalusta, jolla tutkittua tietoa voidaan jalkauttaa helposti omaksuttavalla tavalla.

TOIMENPITEET

Massatapahtumiin liittyvä aiempi tieteellinen tutkimus perustuu tapausraporteista tehtyihin analyyseihin. Aihepiiristä on tehty paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta varautumissuunnittelua tekevien ja pelastussuunnitelmia käsittelevien viranomaisten oma näkökulma puuttuu. Tämä hanke tuottaa kansallisen tason tietoa, mitä massatapahtumien varautumissuunnittelussa tulisi pelastusviranomaisten mielestä ottaa huomioon. Tutkimusosiossa tarkastellaan myös massatapahtumiin liittyvien hälytystehtävien aiheuttamaa kuormaa, sekä ensiaputarpeen ilmenemistä Suomen suurimmilla festivaaleilla.

Hankkeen tuottamaa tietoa jaetaan valtakunnallisesti tehokkaalla viestinnällä sosiaalisessa mediassa ja alan ammattilehdissä.

TULOKSET

Hankkeen tutkimusosion kattava raportointi ja viestintä toteutetaan siten, että se tavoittaa laajan yleisön. Tuloksia voidaan hyödyntää aiheen jatkotutkimuksessa.

Hankkeen kehittämisosion tuloksena on massatapahtumien varautumissuunnittelua tukeva digitaalinen työkalu suunnittelua tekeville pelastusviranomaisille, sekä tutkimuksen tuloksiin ja aiempaan tutkimustietoon pohjautuva moniammatilliselle kohderyhmälle suunniteltu verkkokoulutus.

Lisätietoja

Anssi Koski
Projektipäällikkö
anssi.koski@xamk.fi
P. 044 702 8454

Faktat

Pelastusviranomaisten varautuminen massatapahtumiin – tutkittu tieto käytännön työkaluiksi

01.03.2019 - 28.02.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 245 550 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 98 220 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Palosuojelurahasto

Jaa sivu