Hankkeessa selvitetään, miten perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla sekä palvella ikääntyviä lähipalveluina

tavoitteet

Hankkeessa selvitetään, miten perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla, palvella ikääntyviä lähipalveluina ja siten ylläpitää elämisen mahdollisuuksia maaseudulla.

Erityishaaste koskee maaseudulla asuvia ikääntyviä ihmisiä, joiden palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja. Asian yhteiskunnallinen merkitys on suuri, sillä maaseutualueiden väestö on ikääntynyttä. Vuonna 2030 Suomessa on jo 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta, joiden kotona-asuminen edellyttää monipuolisia ratkaisuja varhaisesta tuesta kotihoidon tukemiseen ja kotihoitoon. Vastaava ennaltaehkäisevien palvelujen haaste koskee kaikkia maaseudulla asuvia väestöryhmiä, sillä pitkät etäisyydet ja heikko palvelujen saatavuus lisäävät palvelujen kustannuksia.

toimenpiteet

1. Selvitetään lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon kysyntä ja tämänhetkinen tarjonta ikääntyneiden kohderyhmän osalta.

2. Selvitetään palvelutarjonnan edellytyksiä yksityisenä tai julkisena palveluna eri ikääntyneiden kohderyhmissä. Selvitetään, miten yritystoiminta voi täydentää julkisia palveluita maaseudulla

3. Selvitetään, mitkä ovat eri elinkeinojen – kuten maaseutumatkailu, maatila ja osa-aikaiset maaseutuelinkeinot – mahdollisuudet perhehoidon toteutukseen. Selvitettävänä on myös yksityisen GreenCare –hoidon yhdistäminen maaseutumatkailutoimintaan.

4. Selvitetään asiakassegmentit profiloimalla ikääntyneiden ryhmät, joille palveluja voidaan kohdentaa esiselvityshankkeen tulosten perusteella

tulokset

Edellä mainittujen toimenpiteiden tuotoksena on tulosraportti. Esiselvityshankkeen tulosten perusteella suunnitellaan maaseudun elinkeinoelämää ja yrittäjiä tukeva kehittämishanke Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ikääntyneiden perhehoitopalvelujen osalta. Hankkeessa täsmentyneet asiakas- ja tuottajaprofiilit mahdollistavat kehittämishankkeen, jossa perhehoitoa voidaan kehittää eri asiakasryhmien ja tuottajien palvelumuotoiluna toimivaksi kokonaisuudeksi.

 

 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Sirkka Komulainen, 044 702 8741, sirkka.komulainen@xamk.fi

Tutustu hankkeessa tuotettuun
Perhehoito-maaseudun-mahdollisuutena -esiselvitykseen 

Ajankohtaista

Perhehoidon kehittäminen on valtakunnallinen haaste

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena Perhehoito on yksi palvelumahdollisuus koti- ja omaishoidon rinnalla. Perhehoidon järjestäminen ja valvonta ovat kunnan tehtävä. Palvelua voi kuitenkin tuottaa monin tavoin. Perhehoito voi tuottaa esimerkiksi yrittäjäperheelle yhden tulonlähteen. Tällöin kysymys voi olla vaikkapa maaseutumatkailua tukevasta toiminnasta. Vuoden 2016 aikana Kaakkois-Suomessa kartoitettiin perhehoidon kehittämisen edellytyksiä maaseudulla ikäihmisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden palveluissa. Kysely lähetettiin...

Faktat

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

01.04.2016 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 77 974 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 49 764 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, maaseutuohjelma