Metsä ja ympäristö – puhdas ja älykäs tulevaisuus -hanke tukee alueen elinkeinoelämän kasvua, puhtaiden vesistöjen säilymistä, ympäristöteknologian ja metsätalouden kehittämistä. Kehitystyössä hyödynnetään digitaalisuutta, luoden maakuntaan uusia innovaatiota ja älykkäitä ratkaisuja.

Hankkeessa vaikutetaan metsä- ja ympäristöalan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin ja tuodaan maakuntaan uusinta tutkimustietoa. Hankkeen tuloksena Etelä-Savon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laajuus ja vaikuttavuus lisääntyy metsätaloudessa ja ympäristöturvallisuudessa.

Hankkeessa kärkinä metsä, ympäristöturvallisuus, digitaalisuus ja kaupallistaminen

Hanke vahvistaa metsä- ja ympäristöalojen tutkimus-, innovaatio- ja kehitystoimintaa sekä niihin kytkeytyvien digitaalisten teemojen edistämistä. Hanke kehittää poikkitieteellisesti alueen metsävarojen hyödyntämistä ja
metsäosaamista, alueen veteen ja ympäristöön liittyvää teknologiaa ja ympäristöteknologian osaamista. Poikkitieteellisyys mahdollistaa myös uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen ja kaupallistamisen
edistämisen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja innovaatioille, jotka tukevat kasvua ja osaamisen lisäämistä koko Etelä-Savon alueella maakuntaohjelman mukaisesti.

 

Hanke vahvistaa Etelä-Savon maakunnan asemaa metsä- ja ympäristöosaajana

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan muun muassa uutta teknologiaa metsätalouden visualisoinnissa, simuloinnissa ja suunnittelussa tulevaisuuden liiketoiminnan tueksi. Hanke edistää sekä paikallisesti että kansallisesti puutuoteteollisuuden yritysten liiketoimintaa tuottamalla uusinta tutkimustietoa puutuotteiden ominaisuuksista. Hankkeen aikana kehitetään ympäristöturvallisuuden tueksi muun muassa bio-, kierto- vesitalouteen liittyviä sensori- ja monitorointidatan keräämisen ja hyödyntämisen menetelmiä ja välineitä. Ympäristön tilan ja ympäristöterveyden monitorointiin kehitetään ympäristödataa hyödyntäviä älykkäitä järjestelmiä ja sovelluksia. Eteläsavolaisille yrityksille, kehittäjille, opiskelijoille ja tutkijoille luotavassa innovaatioekosysteemissä viedään eteenpäin metsä- ja ympäristöalan kohderyhmissä tai tutkimuksissa syntyneitä tuoteaihioita tai pilotoitavia kaupallistamisen malleja yhteistyössä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan metsänhoidon menetelmien kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä esimerkiksi koneellistamisen lisäämisen kautta. Hankkeen aikana tutkitaan ja pilotoidaan digitaalisuuden uusia mahdollisuuksia metsätaloudessa ja liiketoiminnassa yhdessä alueen metsätoimijoiden kanssa. Hankkeessa pilotoidaan cleantech liiketoiminnan kehittämistyötä esimerkiksi kehittämällä yhteistyössä alueen yritysten ja viranomaisten kanssa uusia öljyntorjuntamateriaaleja vesistöjen suojelemiseksi. Hankkeen aikana tullaan pilotoimaan suljetun ravinnekierron edistämistä ja tuotekehitystyötä yhdessä alueen vesilaitosten, biojalostamoiden ja ravinteiden kierrätykseen osallistuvien yritysten kanssa.

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja
p. 044 571 5861
lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

Jouni Tornberg
tutkimuspäällikkö
p. 040 571 3249
jouni.tornberg(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Faktat

Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus

01.01.2017 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 664 356 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 664 356 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu