Hanke on toteutettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Metsä, ympäristö ja energia – ja Digitaalinen talous -vahvuusaloilla. Metsä ja ympäristö – puhdas ja älykäs tulevaisuus –hankkeessa on vahvistettu Etelä-Savon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta maakuntaohjelmassa määritellyillä kärkialueilla metsä ja vesi. Hanke on tukenut alueen elinkeinoelämän kasvua, puhtaiden vesistöjen säilymistä sekä ympäristöteknologian ja metsätalouden kehittämistä. Kehitystyössä on hyödynnetty digitaalisuutta, luoden maakuntaan uusia innovaatiota ja älykkäitä ratkaisuja. Hankkeen kärkiä ovat olleet metsä, ympäristöturvallisuus, digitaalisuus ja kaupallistaminen.

Hanke on vahvistanut metsä- ja ympäristöalojen tutkimus-, innovaatio- ja kehitystoimintaa sekä niihin kytkeytyvien digitaalisten teemojen edistämistä. Hanke on kehittänyt poikkitieteellisesti alueen metsävarojen hyödyntämistä ja metsäosaamista, alueen veteen ja ympäristöön liittyvää teknologiaa ja ympäristöteknologian osaamista. Poikkitieteellisyys on mahdollistanut myös uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämisen ja kaupallistamisen edistämisen. Tämä on avannut uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja innovaatioille, jotka tukevat kasvua ja osaamisen lisäämistä koko Etelä-Savon alueella.

UUTTA TUTKIMUSTIETOA

Hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu muun muassa uutta teknologiaa metsätalouden visualisoinnissa, simuloinnissa ja suunnittelussa tulevaisuuden liiketoiminnan tueksi. Hankkeessa on edistetty sekä paikallisesti että kansallisesti puutuoteteollisuuden yritysten liiketoimintaa tuottamalla uusinta tutkimustietoa puutuotteiden ominaisuuksista. Hankkeen aikana on osallistuttu muun muassa bio-, kierto- ja vesitalouteen liittyvien sensori- ja monitorointidatan keräämisen ja hyödyntämisen menetelmien ja välineiden kehittämiseen ympäristöturvallisuuden tueksi. Ympäristön tilan ja ympäristöterveyden monitorointiin on kehitetty yhteistyössä digitaalisen talouden kanssa ympäristödataa hyödyntäviä älykkäitä järjestelmiä ja sovelluksia. Eteläsavolaisille yrityksien, kehittäjien, opiskelijoiden ja tutkijoiden muodostavassa innovaatioekosysteemissä on viety eteenpäin metsä- ja ympäristöalan kohderyhmissä tai tutkimuksissa syntyneitä tuoteaihioita tai pilotoitavia kaupallistamisen malleja yhteistyössä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa.

Hankkeessa pilotoitiin metsänhoidon menetelmien kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä esimerkiksi koneellistamisen lisäämisen kautta. Hankkeen aikana tutkittiin ja pilotoitiin digitaalisuuden uusia mahdollisuuksia metsätaloudessa ja liiketoiminnassa yhdessä alueen metsätoimijoiden kanssa. Hankkeessa pilotoitiin cleantech liiketoiminnan kehittämistyötä esimerkiksi testaamalla yhteistyössä alueen yritysten ja viranomaisten kanssa uusia öljyntorjuntamateriaaleja vesistöjen suojelemiseksi. Hankkeen aikana innovoitiin ja konkretisoitiin suljetun ravinnekierron edistämistä ja tuotekehitystyötä yhdessä alueen vesilaitosten, biojalostamoiden ja ravinteiden kierrätykseen osallistuvien yritysten kanssa.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laajuus ja vaikuttavuus lisääntyi metsätaloudessa ja ympäristöturvallisuudessa. Hankkeen tulokset lisäävät osaltaan alueen  elinkeinoelämän kasvua, puhtaiden vesistöjen säilymistä, ympäristöteknologian ja metsätalouden kehittämistä hyödyntäen digitaalisuutta ja luoden maakuntaan uusia innovaatiota ja älykkäitä ratkaisuja. Hankkeessa vaikutettiin myös metsä- ja ympäristöalan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja konsortioihin ja tuotiin maakuntaan uusinta tutkimustietoa sekä vietiin maakunnan tutkimustietoa maailmalle. Hankkeessa luodut tulokset vahvistavat osaltaan Etelä-Savon maakunnan asemaa metsä- ja ympäristöosaajana.

Hanketta rahoitti Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
tutkimusjohtaja
p. 044 571 5861
lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Faktat

Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus

01.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 664 356 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 664 356 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta