Hankkeessa kehitettiin kiertotalouden toimintamalleja rakennus- ja purkujätteen kierrätyksen tehostamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi.

RAPURC – Tiedonsiirron ja toimintamallien kehittäminen rakennusten kiertotaloudessa -hankkeen tavoitteena oli digitalisoida ja automatisoida tiedon kerääminen purettavien ja rakennettavien kohteiden kierrätyskelpoisista kalusteista ja materiaaleista. Lisäksi tavoitteena oli siirtää kerätyt tiedot julkiseen kauppapaikkaan, jotta rakennus- ja purkujätteiden kierrätys tehostuisi. Edelleen tavoitteena oli rakennus- ja purkuliiketoiminnan toimintamallien kehittäminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden edistäminen.
Hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista viestittiin useissa erilaisissa tapahtumissa ja artikkeleissa hankkeen toteutuksen aikana.

TOIMENPITEET xAMKISSA

Kiertotalouden toimintamallien kehittäminen

  • Digitaalisen purkukartoitussovelluksen suunnittelu ja kehittäminen. Tunnistautumisen jälkeen purkukartoituksen laatija voi syöttää sovellukseen purettavan kohteen materiaalitiedot ja lisätä halutessaan kuvia niistä. Jos kohteessa on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus (AHA-kartoitus), sen voi liittää sovellukseen erillisenä liitteenä.
  • Rajapinnan luominen purkukartoitussovelluksen ja digitaalisen kiertoon.fi-kauppapaikan välille. Rajapinnan avulla purkukartoituksessa havaitut hyödynnettävät materiaalit voidaan viedä digitaaliseen kauppapaikkaan nopeasti tarvitsijoiden saataville.
  • Uusimman tiedon levittäminen sidosryhmille työpajoissa ja seminaareissa purkamisen kiertotalouden toimintamallien parantamiseksi.

Rakennus- ja purkujätteen materiaali- ja ympäristöturvallisuutta koskevat tiedot

  • Hankkeen aikana kerättiin tietoja eri aikakausina rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja niiden sisältämistä haitallisista aineista, rakentamiseen ja purkamiseen liittyvästä sääntelystä, purkukartoituksista sekä rakennusmateriaalien luokitus- ja laatumerkinnöistä. Niin ikään uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytyksistä ja haasteista sekä käytännön kokemuksista kerättiin tietoja.
  • Purkutyömaiden monitorointi purkuprosessin ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Hankkeessa tutkittiin kahden purkukohteen materiaaleista POP-yhdisteitä ja valikoiden muita haitta-aineita sekä seurattiin purkutyön vaikutusta huleveden laatuun yhdessä monitorointikohteessa. Näiden tuloksista on raportoitu hankkeen loppujulkaisussa.

tulokset

Digitaalinen purkukartoitussovellus, johon voi lisätä asbesti- ja haitta-ainekartoituksen, löytyy osoitteesta: https://www.purkukartoitus.fi.

Xamkin hankehenkilöstö osallistui purkamisen kiertotaloutta esittävän interaktiivisen showroom-animaation suunnitteluun ja toteutukseen. Animaatio löytyy osoitteesta https://player.nopiagames.com/823/?GRYCJNBJIR.

Lisäksi Xamkin projektihenkilöstö osallistui Purkamisesta kiertotalouteen -webinaarisarjan suunnitteluun sekä esitteli hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia muissa tapahtumissa hankkeen aikana.

JULKAISUJA:

Haapea, K., Lilja, R., Möller, K., Pekurinen, L. & Soininen, H. Kiertotalouden toimintamalleja rakennus- ja purkujätteelle – RAPURC. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2021. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

 

Pekurinen, L. Purkumateriaalien haitalliset aineet ja niiden tunnistaminen. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2022. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Xamk Kehittää 208. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

Möller, K. & Haapea, K. RAPURC-hankkeeseen kuuluvan purkukartoitussovelluksen kehitysvaiheet. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2022. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Xamk Kehittää 208. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

Pekurinen, L. POP-yhdisteet rakennusmateriaaleissa. Julkaisussa: Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. 2023. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2023. Xamk Kehittää 227. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

Möller, K. Digitalisaatio osaksi purkamisen kiertotaloutta – purkukartoitussovellus ja rajapinnat. Julkaisussa: Rajahonka, M. & Haapaniemi, H. 2023. Digitaalinen talous. Luovia menetelmiä ja älykkäitä ratkaisuja. Vahvuusalajulkaisu 2023. Xamk Kehittää 233. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

Möller, K. & Pekurinen, L. (toim.). 2023. Rakentamisen kiertotalouden tiedonsiirron ja toimintamallien kehittäminen. Xamk kehittää 220. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Linkki

Lisätietoja

Kai Möller
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 050 517 1631
kai.moller(at)xamk.fi

Leena Pekurinen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektitutkija
p. 050 313 5898
leena.pekurinen(at)xamk.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Tietosuojaseloste

Faktat

RAPURC- Rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen toimintamallien ja tiedonsiirron kehittämisen avulla

01.10.2020 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Motiva Services Oy, Ympäristöministeriö

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 488289 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 288518 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto