Etelä-Savon ruoka-alan kehittämistä vauhdittamaan perustetaan ruokaklusteri, joka ilmoitetaan European Cluster Collaboration Platform -alustalle.

Etelä-Savon ruoka-alalla on potentiaalia kehittyä ja tuottaa enemmän taloudellista hyvinvointia alueelle. Vuonna 2018 ruoka-alalla oli 2 707 yritysten toimipaikkaa, joka on 21,3 prosenttia Etelä-Savon kaikista toimipaikoista, ja liikevaihto lähes miljardi euroa. Monipuolinen alkutuotanto sekä matkailun ja ruokamatkailun vahvistuminen Etelä-Savossa tarjoavat osaltaan hyvät lähtökohdat alueen ruoka-alan kasvulle.

Ruoka-alan kasvun edistämiseksi Etelä-Savoon on tarve perustaa ruokaklusteri. Klusterin tärkeänä tavoitteena on edistää yrittäjyyttä sekä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja sitä kautta tukea alueen taloudellista kehitystä. Lisäksi klusterin toiminnan tavoitteena on tukea yritysten ja ruokajärjestelmän eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistä tuotteistamista.

TAVOITTEET

Klusterilla elinvoimaan Etelä-Savon ruoka-alalle -hankkeen tavoitteena on käynnistää Etelä-Savon ruokaklusterin toiminta, luoda ruoka-alan klusterin toimintaperiaatteet, sitouttaa toimintaan mukaan yrityksiä ja muita toimijoita ja hakeutua European Cluster Collaboration Platformin jäseneksi.

TOIMENPITEET

Hankkeen sisällölliset toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka liittyvät kiinnostuneiden klusterijäsenten kartoittamiseen ja yhteisten tavoitteiden luomiseen (TP1), klusterin tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden määrittelyyn (TP2) ja klusterin verkottumiseen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (TP3).

TP1. Toimijoiden kiinnostuksen kartoittaminen ja yhteisen tavoitteen asettaminen

 • Ruokaklustereiden hyötyihin ja organisointimalleihin perehtyminen
 • Klusteritoiminnasta kiinnostuneiden yritysten ja muiden ruoka-alan toimijoiden kartoitus ja sitouttaminen klusterin toimintaan mukaan sekä klusterin toiminnan tavoitteiden kartoittaminen.
 • Etelä-Savon elintarviketalouden kehittämisyhdistys Ekoneum ry:n toiminnan muokkaaminen klusteria varten. Ekoneumissa tehty 20 vuoden yhteistyö on perustana ruokaklusterin rakentamisessa.
 • Ilmoittautuminen European Cluster Collaboration Platform (ECCP) alustalle, tavoitteena maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

TP2. Klusterin toimintaperiaatteet ja palvelut

 • Ruokaklusterin toimintaperiaatteiden ja palveluiden määrittely yhdessä klusterin jäsenten kanssa.
 • Ydinviestien kirkastaminen klusterin toiminnasta klusterin ulkoiselle viestinnälle.
 • Klusterin viestintäelementtien työstäminen (ydinviestit, logo/tunnus, värimaailma)
 • Suomen- ja englanninkielisen sähköisen viestintämateriaalin tuottaminen alueellista ja kansainvälistä verkostoitumista varten.

TP3. Klusterin alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen 

 • Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen alueen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien muiden klustereiden tai yhteistyöverkostojen kanssa.
 • Klusterin jäsenhankinnan jatkaminen ja toiminnasta tiedottaminen erityisesti alkutuotannon edustajille Farmari 2022 -messuilla.
 • Kansainvälisiin klusterialustoihin perehtyminen ja niiden toiminnasta tiedottaminen Etelä-Savon maakunnan toimijoille.
 • Kansallisten ja kansainvälisten (klusteri) rahoituskanavien ja -hakujen seuraaminen ja niistä tiedottaminen.

TULOKSET

Tämä hanke käynnistää ruokaklusteritoiminnan Etelä-Savossa. Hankkeen tuloksena saatava European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) – jäsenyys tiivistää ruoka-alan yhteistyötä ja tuo mukanaan mahdollisuuden klusterirahoituksiin ja laajentuneen kansallisen ja kv-verkoston sekä neuvontaa. ECCP -jäsenyys tuo alueelle neuvontaa ja ohjausta klusteritoiminnan eteenpäin viemisessä.

Ruoka-alan klusterin pitkän tähtäimen tuloksena eteläsavolaisen ruoka-alan kilpailukyky kasvaa ja Etelä-Savon ruoka-alan kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys lisääntyy ruoka-alan foorumeilla.

 

Tietosuojaseloste

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö
Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
teija.rautiainen(at)xamk.fi
+35840 0872 759

 

 

TILAISUUKSIEN MATERIAALEJA

RUOKAKLUSTERIN INFOTILAISUUDET 2.2. JA 8.2.2022

Ohjelma:

 • Klusterien merkitys Etelä-Savon maakunnalle, vt. elinkeinopäällikkö Riikka Tanskanen, Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Mikä ruokaklusteri on ja miksi se perustetaan?, tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Katso ruokaklusterin esittely tästä
 • Keskustelua ruokaklusterin toiminnasta

Kiinnostaako toiminta Etelä-Savon ruoka-alalle perustettavassa klusterissa?

Klikkaa ja laita viestiä tästä.

Ajankohtaista

Ruokaklusteri – yhteistyötä ja palveluja ruoka-alan elinvoimaan ja uudistumiseen

Klusteri on tietyn teeman, toimialan tai toimialaryhmittymän ympärille rakentuva alueperustainen kehittämisverkosto. Kun puhutaan ruokaklusterista, on kysymys ruoan ympärille rakentuvasta arvoketjusta alkutuotannosta jalostuksen ja jakelun kautta aina erilaisille loppukäyttäjille. Kaikkia klustereita luonnehtii rakenteellisesti niin sanottu kolmoiskierre, jossa teeman tai toimialan yritykset, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijat sekä julkiset ja muut sidosryhmät tukevat strategisesti toisiaan. Klusteritoiminta on osa...

Faktat

Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle

01.11.2021 – 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu ja ProAgria Etelä-Savo.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 131 066 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 53 740 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha