Hanke kehitti ruokapalvelualan pk-yrittäjien ajanhallintaa, työhyvinvointia ja liiketoimintaprosesseja.

 

Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2015–31.12.2016.

Ruokapalveluita tuottaville pk -yritysten toiminnalle tyypillistä on yrittäjän työpanoksen suuruus sekä toiminnan ja palveluvalikoiman sirpaleisuus. Etelä-Savon maaseudun ruoka- ja matkailupalveluja tuottavat pienet ja keskisuuret yritykset halusivat kehittää omaa toimintaansa ja työhyvinvointia tehostamalla ajankäyttöä sekä toimintaan liittyviä prosesseja. Tämä kävi ilmi Ruokamatkailu keskiöön -hankkeessa tehdyssä kyselyssä.

Petra -hankkeen kautta haluttiin selvittää millaisia ongelmia yrittäjillä arjessa on ja miten tietoa voitaisiin heille parhaiten jakaa.  Hankkeen aikana pk -yrittäjille on ollut tarkoituksena saada työkaluja sekä aktivoida heitä kehittämään omiin liiketoimintaprosesseihin liittyviä ongelmakohtia.

Kehittämiskohteet koostuivat kolmesta työpaketista joiden sisällöt olivat

  • liiketoiminnan kehittämisosaamien
  • oman ajankäytön hallinta
  • pk -yrittäjien työhyvinvoinnin parantaminen.

Hanke oli pilotointihanke, jonka aikana pyrittiin selvittämään käytettyjen toimenpiteiden soveltuvuutta pk -yrityksille. Hankkeen lähestymistapa pk-yritysten kehittämiseen oli uusi, koska se yhdistää nämä kolme edellä mainittua asiaa.

Hankkeen aikana tietoa kerättiin mm. haastattelemalla ja seuraamalla yrittäjien toimintaa paikanpäällä, kirjaamalla päivittäisiä toimintoja työaikaseurantaohjelmaan sekä mittaamalla kehon toimintaa Firstbeat sykeanalyysimittarin avulla. Ajanhallinnan seurannassa käytettiin apuna Pomolle.fi työajanhallinta ohjelmistoa, mikä mahdollisti työajan kirjaamisen myös mobiililaitteella.

Lisäksi selvitettiin työpisteiden ergonomiaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Työhyvinvoinnin mittaamiseen käytettiin Firstbeat-sykeanalyysimittausta. Firstbeat analyysien pohjalta yrittäjät saivat hyvinvointiin liittyviä ohjeita ja neuvoja. Uusintamittausten avulla seurattiin edistymistä. Hyvinvointiin liittyvässä osiossa oli mukana terveysalan asiantuntija.

Hankkeen aikana syntyNEET tuotokset

Nousseiden ongelmakohtien perusteella järjestettiin pajoja, joissa asiantuntijat olivat jakamassa yrittäjille tietoa. Opintojaksojen, projektiopintojen sekä opinnäytetöiden kautta kehitettiin yhdessä yrittäjien kanssa uusia työkaluja toiminnan tueksi, kuten vakioitua reseptiikkaa, uusia ruokalistoja, tapahtumasuunnittelua ja työtilasuunnittelua.

Hankkeen tuloksena syntyi julkaisu, jossa kuvataan ja arvioidaan ruokapalveluyrityksissä kokeiltuja toimenpiteitä, tuloksia sekä kerrotaan mahdolliset kehittämisehdotukset esim. uudet koulutustuotteet. Julkaisu löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-570-8

Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu ja rahoittajina olivat (ESR) EU-osarahoitus ja kansallisena rahoittajana Etelä-Savon ELY-keskus sekä hankkeen yhteistyökumppanit; Etelä-Savon työterveys Oy, Hotelli Rinssi- Eversti Oy, Vanamolan majatalo, Löydön kartano, Hotelli Ruusu-Hovi Oy ja Pitopalvelu Ambrosia.

 

 

Lisätietoja

Merja Ylönen
projektipäällikkö
p. 040 709 4834
merja.ylonen(at)xamk.fi

Tutustu julkaisuun:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-570-8

Faktat

PETRA - Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja työhyvinvointia

01.05.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon työterveys Oy, Hotelli Rinssi-Eversti Oy, Vanamolan majatalo, Löydön Kartano, Hotelli Ruusu Hovi Oy ja Pitopalvelu Ambrosia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 98 896 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta