Tutkimushankkeen kohteena on syrjäkylien nuorten arki.

Tutkimushankkeen kohteena ovat syrjäkylien nuorten arki ja kokemukset hyvinvointipalveluista, koulutusmahdollisuuksista, hyvän elämän edellytyksistä, sosiaalisista suhteista ja tulevaisuuden unelmista. Hanke pyrkii hahmottamaan, millaista on kasvaa kansalaiseksi siellä, missä osallistumisen mahdollisuuksia on niukasti.

Tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa nuorten elinoloja, valinta- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arvostuksia, unelmia ja tarpeita. Näitä tarkastellaan suhteessa nuorisospesifeihin hyvinvointipalveluihin (koulutus, työ, vapaa-aika) asuinpaikoilla, joista on kaikkialle pitkä matka.

Unohdettu vähemmistö?

Hyvin syrjäisillä seuduilla elävien nuorten tarpeet, valinnat, valintojen rajoitukset ja arvostukset unohdetaan usein. Syrjäseutujen nuorten suhteellisen pieni lukumäärä johtaa siihen, että he putoavat pois kuntapalveluiden kansallisista analyyseistä sekä nuorisopoliittisista ja nuorisokulttuurisista diskursseista.

Kuntaliitosten myötä monet heistä tulevat tilastoiduiksi vähintäänkin keskisuuren kaupungin asukkaiksi ja heidän elämänsä ympäröidyiksi virheellisillä oletuksilla kaupunkimaisen palveluverkon tiheydestä. Näin he eivät tule lainkaan kuulluiksi keskusteluissa hyvinvoinnin rakenteellisista kysymyksistä tai nuorisopolitiikasta.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuoda esiin näiden nuorten elämäntilanteet ja heidän suhteensa kuntien hyvinvointipalveluihin.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksessa kerätään laadulliset aineistot elämäkerrallisten haastatteluaineistojen, narratiivisen tutkimusotteen ja monipaikkaisen etnografian avulla. Näitä nuorten kohtaamisessa koottuja aineistoja peilataan asiakirja-analyyseihin kuntien palvelurakenteiden muutoksista.

Kohderyhmän nuoret asuvat valikoiduilla syrjäseuduilla erityisesti Itä-Suomessa ja Kainuussa.

Julkaisu

 

Lisätietoja

Jussi Ronkainen
vastuullinen johtaja
p. 050 312 4983
jussi.ronkanen(at)xamk.fi

Faktat

Unohdettu vähemmistö? Syrjäkylien nuoret ja kuntien hyvinvointipalvelut

01.09.2015 – 31.08.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 105 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kunnallisalan kehittämissäätiö