Tehoa teollisuuden lietteiden ja pesulipeän käsittelyyn, tavoitteena metsäteollisuuden energiasäästöt ja materiaalien tehokkaampi käyttö.

Metsäteollisuudessa on tehty suuria muutoksia kustannustehokkuuden edistämiseksi ja ympäristöpäästöjen vähentämiseksi. Kustannustehokkuutta on lisätty mm. muokkaamalla eri rejektijakeita tehokkaammin ja käyttämällä niitä lopputuotteen valmistuksessa. Vedenkäytön vähentämiseksi tehtaat ovat siirtymässä suljettuun vedenkiertoon. Ympäristölainsäädäntö on edistänyt muutoksia, samoin metsäteollisuuden omat ratkaisut.

Nämä kaikki muutokset ovat kuitenkin aiheuttaneet haasteita prosessivesien ja lietteenkäsittelyn hallinnalle. Erityisesti lietteidenkäsittelyssä tarvitaan uusia ratkaisuja, sillä useat tehtaiden laitteista on suunniteltu erityyppisten lietteiden käsittelyyn, kuin mitä nykyään prosessissa syntyy.

TEOLI-hanke edistää lietteiden käsittelyprosesseja. Hanke vähentää tehtaiden jätevedenpuhdistamoiden orgaanista kuormitusta ja nostaa kuiva-ainepitoisuutta haihduttamon kautta soodakattilaan kulkevassa polttolipeässä sekä kuorikattilaan syötettävässä lietteessä. Korkea kuiva-ainepitoisuus lipeässä ja lietteissä lisää niiden polttamisesta saatavaa energiaa. Energiatehokkuus kasvaa lietteen korkeamman kuiva-aineen ja pienemmän tukipolttoainetarpeen ansiosta. Lisäksi vähenevät kuljetuskustannukset edistävät vähähiilisyyttä.

Toimenpiteet

Projekti jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy lietteenkäsittelyyn. Siinä selvitetään ja kehitetään menetelmä, jolla eri puunkäsittelyn ja tukkihautomoiden pohjalietteet voidaan erottaa toisistaan jatkokäsittelyä varten. Lisäksi kehitetään älykäs vedenpoistomenetelmä, jolla hallitaan prosessivaihteluja ja saavutetaan maksimaalinen kuiva-aineen taso.

Toisessa osassa haetaan prosessiratkaisuja sellun ruskean massan pesun seurantaan. Optimoimalla pesuvesimäärää hyödyntäen optimoinnissa reaaliaikaisia mittauksia pyritään lisäämään energiatehokkuutta, sillä liika vesi nostaa haihduttamossa energiantarvetta ja laskee polttolipeän nettolämpöarvoa. Kaikissa vaiheissa rakennetaan käytännön olosuhteissa toimiva on-line-malli tai pilot-laitteisto.

Tulokset

Tuloksena syntyy liiketoimintamalli, joka perustuu tukkihautomoiden ja pohjalietteiden käsittelyn palvelukonseptiin. Toisena tuloksena on älykkääseen vedenpoistoon perustuva säätölaitteisto, jota voidaan monistaa maailmanlaajuisesti eri puhdistamoiden lietteidenkäsittelyssä. Kolmantena tuloksena saavutetaan maailmanlaajuisesti uusi mittauskonsepti ruskean massan pesun seurantaan.

Rakennetut konseptit tehdään yhteistyössä maakunnan laitevalmistajien kanssa. Tavoitteena on lisätä liiketoimintaa ja työllisyyttä alueella. Laitteistot testataan savonlinnalaisella vaneritehtaalla ja lähialueen sellutehtaalla. Kehitetyt on-line mallit ja pilot-laitteistot ovat hyödynnettävissä tutkimuskäyttöön ja palveluliiketoimintaan maakunnassa.

 

Lisätietoja

Riku Kopra
projektipäällikkö
p. 050 443 6411
riku.kopra(at)xamk.fi

www.xamk.fi/teoli

Faktat

Teoli - Teollisuuden lietteiden energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: UPM-Kymmene Wood Oy, Aquaflow Oy, Metsäliitto Osuuskunta (Metsä Group), Janesko Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy ja Suur-Savon Energiasäätiö.

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 291 642 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta