Tavoitteena systematisoida alueellista yhteistyötä ja kansainvälisiä verkostoja sekä edistää digitaalisuutta hyvinvointi- ja ruokapalveluissa.

 

Entistä parempia Hyvinvointi- ja ruokapalveluja etelä-savoon

Etelä-Savossa terveys- ja hyvinvointialan sekä ruokapalvelu- ja elintarvikealan yksityiset toimijat ovat pieniä ja yritysten resurssit kehittämistyöhön ovat varsin rajalliset. Eri toimijatahojen (yksityinen, julkinen, kolmas sektori) välistä yhteistyötä ei ole järjestelmällisesti systematisoitu ja hyödynnetty uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseksi maakuntaan. Maakunnan toimijoilla on tarve teknologiaa ja digitaalisuutta hyödyntävälle kehittämisosaamiselle ja käyttäjälähtöisyyden paremmalle huomioimiselle kehittämisessä. Vakiintuneita toimintatapoja, joilla tutkimus- ja kehittämistyön asiantuntijuutta ja osaamista voidaan siirtää ja käyttää maakunnan elinkeinoelämän hyödyksi, ei vielä ole. Lisäksi hyvinvointi- ja ruokapalveluissa on havaittu tarve kansainvälisten mallien, toimintatapojen ja verkostojen hyödyntämiseen ja osaamisen siirtoon, ja samalla maakunnan osaamisprofiilin kansainväliseen nostoon.

Hankkeella vastataan näihin haasteisiin ja kehitetään ruokapalvelu- ja hyvinvointialan uusia palveluprosesseja ja -kokonaisuuksia ja vahvistetaan teknologioiden ja datan käyttöä näissä palveluissa. Lisäksi vahvistetaan maakunnan roolia kansainvälisissä verkostoissa.

toimivat Innovaatioekosysteemit maakuntaan

Toistaiseksi verkostomaisen kehittämisen toimintamallit ovat maakunnassa vielä olleet puutteellisia, niitä on hyödynnetty satunnaisesti eikä tutkimus- ja kehittämisosaamista ole päästy hyödyntämään riittävästi. Yhteiskehittämisellä mahdollistetaan se, että yritykset, organisaatiot, tutkimus- ja kehittäjäosaajat sekä asiakkaat voivat kohdata ja kehittää yhdessä todelliseen tarpeeseen vastaavia palveluita ja tuotteita jatkuvasti yhteisellä alustalla. Tätä alustaa voidaan kutsua innovaatioekosysteemiksi.

Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan innovaatiekosysteemin malli ruokapalvelu- ja hyvinvointialan uusien palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen. Se rakentuu yritysten ja muiden sidosryhmien sekä kehittämisasiantuntijoiden ympärille ja siinä hyödynnetään myös kansainvälisiä verkostoja. Yhteisellä kehittämisellä toteutetaan yhteisesti sovittuja hyvinvointi-, ruoka- ja terveysalan pilotteja ja kokeiluja sekä varmistetaan asiakkaan (kuntalainen, organisaatio) osallistaminen palvelujen kehittämiseen. Hankkeen päättyessä maakuntaan on luotu malli hyvinvointi- ja ruokapalveluihin liittyvästä innovaatioekosysteemistä, joka on siirrettävissä myös muille aloille sekä saatu pilotoitua uusia palveluja ruoka- ja hyvinvointialoille.

menetelmäkokeiluja kehittämisen tehostamiseen

Innovaatioekosysteemissä esille nousevia tarpeita työstetään yhteisen kehittämisen ja kokeilukulttuurin menetelmiä hyödyntäen (mm. hackathon, palvelumuotoilu, käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä Lean ja ketterät menetelmät). Nämä menetelmät auttavat yrityksiä ja organisaatioita uusien kumppanuuksien, teknologioiden ja liiketoimintamallien löytämisessä sekä niiden validoimisessa. Innovaatioekosysteemissä käytettävät yhteisen kehittämisen menetelmät lisäävät eri toimijoiden kehittämisosaamista ja tuottavat tuloksena eri toimijoiden yhteistyötä ja siitä nousevia uudenlaisia innovaatioita esimerkiksi tuotteistamiseen tai palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen.

 

Lisätietoa

sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)xamk.fi

  • älykkäät terveys- ja hyvinvointipalvelut ja -teknologiat: tutkimuspäälliköt Heli Peltola p. 040 594 0151 ja Maarit Karhula p. 040 684 9441
  • älykkäät ruokapalvelut: tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen p. 0400 872 759
  • data ja digitaaliset palvelut: tutkimuspäällikkö Mikko Lampi p. 050 436 4161
  • innovaatioekosysteemi ja yrittäjyys: tutkimuspäällikkö Tiina Tervaniemi p. 040 648 6617
  • käytettävyystutkimus: tutkimuspäällikkö Timo Partala p. 040 596 3533

 

Faktat

Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut

01.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 685 856 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 685 856 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto/ Euroopan aluekehitysrahasto