Tervetuloa logistiikan tulevaisuuteen ja Kymenlaaksoon, ainutlaatuiseen logistiseen keskukseen!

Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

TAVOITTEET: Tiedostettua vetoa Kymenlaakson logistiikkaan

 1. Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla.
 • Huomioidaan Kymenlaakson erityispiirteet ja maakunnan elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa.
 • Tarjolla olevalla osaavalla työvoimalla voidaan taata nykyisten yritysten toiminta sekä olla houkutteleva alue uusille yrityksille.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa
 • Niin ammatillinen kuin ammattikorkeakoulutasoinen koulutus vastaa yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita.
  • Yritysten osaamistarpeiden kuunteleminen ja aito vuoropuhelu
  • Määritellään oppilaitosten opetus- ja toteutussuunnitelmien muutostarpeet ja kehitetään opetuksen sisältöjä selvitystyön pohjalta
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun
 • Sujuvoitetaan nuorten siirtymiä peruskoulusta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen ja siitä edelleen työelämään tai jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun.
 • mallinnetaan opintopolku ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
 • tuetaan toisen asteen opiskelijoita jatkoväyläopintojen hyödyntämisessä ammattikorkeakoulussa ja näin siirtymään nopeasti koulusta kouluun sekä lyhentämään kokonaisopiskeluajan kestoa
 • Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opojen ja ammatillisen koulutuksen välillä.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Lisätään nuorten tietämystä logistiikka-alasta ja tehdään näkyväksi alan uramahdollisuuksia jo varhaisemmassa vaiheessa eli peruskoulussa ja toisella asteella.
   • kiinnostuksen kautta saadaan enemmän motivoituneita hakijoita logistiikka-alan koulutuksiin niin toiselle asteelle kuin ammattikorkeakouluun.
  • Pilotoidaan hankkeen toimenpiteet Kymenlaakson alueen perus- ja toisen asteen koulutuksessa.
  • Naisten osuuden suurentaminen alan koulutukseen hakijoista.

TOIMENPITEET

Yhteistyön käynnistäminen

  • Perustetaan yhteistyöverkosto Ekamin, Ksaon ja Xamkin kesken, mukana opetus ja TKI
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat yritykset ja käynnistetään yritysyhteistyö,
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat Kymenlaaksolaiset peruskoulut

Logistiikka-alan koulutuksen ketterä kehittäminen

  • Kouvolan ja Kotka-Haminan alueella toteutettavan logistiikka-alan ammatilliseen ja ammattikorkeakolutukseen kohdistuvan työvoima- ja osaamistarveselvityksen suunnittelu ja toteutus
   • haastatteluina -ja/tai kyselynä osallistuville yrityksille heidän näkemyksistään tulevaisuuden osaamistarpeista logistiikka-alalla.
   • tulokset kootaan raportiksi -> opinnäytetyö
   • Saatua tietoa hyödynnetään soveltuvin osin logistiikan opetuksen opetus- ja toteutussuunnitelmien määrittelemisessä ja kehittämisessä niin Xamkissa kuin Ekamissa ja KSAOssakin.
    • EKAMI: Joustavan koulutusmoduulitarjonnan tuotteistaminen työyhteisöjen tarpeisiin tutkinnon osista ja tutkinnon osan osista, jo olemassa olevia logistiikan simulaattoreita ja simulaatiokoulutusta hyödyntäen.
    • KSAO: uuden varastonhoitaja tutkinnon avaamiseksi suoritettavat toimenpiteet
     • Uuden tutkinnon avaaminen ja tuotteistaminen.
     • Uuden koulutusalan työelämäyhteistyön käynnistäminen.
     • Tarvittavien tila-, laitejärjestelyjen ja henkilöstöresurssien suunnitelma
     • Koulutuksen markkinointi ja haku alkavat syksyllä 2019.
     • Tehdään tarvittavia muutoksia tiloissa, laitteissa ja henkilöstössä.
     • Jatkuvan haun ryhmä aloittaa opiskelun keväällä 2020.
     • Koulutus- ja oppisopimuksien suunnittelu ja toteuttaminen työelämän kanssa.

Sujuvat siirtymät ja opintopolut

  • Opintopolkujen mallintaminen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
  • Luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opintojenohjaajien ja ammatillisen koulutuksen välillä
  • Tuetaan Xamkin väyläopintojen suorittamista ammatillisessa koulutuksessa

Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen

  • Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Tuodaan alan koulutus ja työmahdollisuudet nuorten tietoisuuteen jo peruskoulussa.
  • Suunnitellaan yhdessä yhteistyöverkoston ja yritysten kanssa koululaisille koulutuspaketti, joka voi sisältää työpajoja ja pienprojekteja, jopa oikeilla yritystoimeksiannoilla logistiikka-alalta.

Lisätietoja

Hannu-Pekka Pukema

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

hannu-pekka.pukema@xamk.fi

+358 (0)44 702 8306

linkedin.com/in/h-p-pukema

Hallitse JITit ja JOTit,

korjaa Jackpotit !!!

TULOKSET

Hankkeen tuloksena nuoret tunnistavat logistiikka-alan koulutus- ja työmahdollisuuksia jo ennen toiselle asteelle siirtymistä ja ovat kykenevämpiä hahmottelemaan opinto- ja urapolkua jo nuorella iällä.

Hankkeen myötä

 • logistiikka-ala houkuttelee enemmän alasta tietoisempia ja motivoituneita opiskelijoita
 • tutkinto on mahdollista suorittaa lyhyemmässä ajassa hyödyntäen esim. väyläopintoja.
 • Koulutukset tukevat alueen monipuolisia logistiikan tarjoamia mahdollisuuksia ja yritysten tarpeita
 • Kymenlaaksolaisten logistiikka-alan yritysten osaavan työvoiman saatavuus parantuu

Helmikuussa 2021 hankkeelle myönnettiin kolmen (3) kuukauden jatkoaika,

joten hankkeen päättymispäivä siirtyi alkuperäisestä (28.2.2021) aina toukokuun loppuun 2021.

Jatkoajalla mahdollistetaan hankkeen tulosten parempi jalkauttaminen, opintopolkujen mallinnus sekä mahdollistetaan koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä, mikä on koronapandemian ja sen mukanaan tuomien rajoitteiden myötä ollut hyvin haastavaa toteuttaa.

Hankesuunnitelmaan suunniteltuja kustannuksia kohdistetaan videon sekä muun tukimateriaalin tuottamiseen.

Mitä on logistiikka ja millainen on sen tulevaisuus?

Maalla...

...merellä...

...ja ilmassa.

Logistiikan tulevaisuutta

...Katso, mitä elämä on...

...ja kuuntele, mitä ihmiset siltä odottavat.

Vahvuuskortit auttavat tulevaisuuden osaajia

XAMK READ 04/19

Peruskoulua ja lukiota suorittavien oppilaiden käsityksiä logistiikasta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kymenlaaksossa peruskoulua ja lukiota suorittavien oppilaiden käsityksiä logistiikasta sekä selvittää logistiikan tulevaisuuden näkymiä nuorten näkökulmasta. Mitä oppilaat tietävät logistiikasta? Millaisia ajatuksia heille herää logistiikka-alasta?

Nuorten kymenlaaksolaisten mielikuvia logistiikasta

XAMK READ 02/20

Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen on yhteistyötä!

Verkostoilla vetovoimaa

XAMK READ 01/21

Tie maailmalle Kymenlaaksosta!

Verkostoilla vetovoimaa -artikkelin (Xamk READ 1/21) tiivistelmä Finnhubin Vieraskynä blogissa.

Tutustu samalla logistiikkayritysten markkinointi- ja koko logistiikka-alan yhteistyöverkostoon!

Finnhub -tie maailmalle!

Xamk - All for the future

Missä olen ja mihin olen menossa?

XAMK READ 01/20

Työelämäyhteistyö Xamkissa

Uudelle uralle Kouvolassa? Asiantuntijoista on kysyntää monipuolisilla toimialoilla

Projektipäällikkö kertoo logistiikan suuntaviivoista

MEGATRENDIEN VOIMA

#globalisaatio
#digitalisaatio
#verkostomainen valta
#toimialarajojen katoaminen

Tikkatauluna tulevaisuuden lukujärjestys

XAMK READ 04/20

Muutos tekee tulevaisuuden mahdolliseksi

XAMK READ 03/20

KYMENLAAKSON LOGISTIIKAN OPINTOPOLKUMALLI

Logistiikan ja merenkulun koulutus Xamkissa

Logistiikan osaajat koulutetaan jatkossakin Kymenlaaksossa

XAMK READ 01/19

Suomen tärkein rautatielogistiikan keskus

XAMKIIN UUSI RAUTATIEALAN KOULUTUS

Xamk pilotoi kesällä 2020 lukiolaisille suunnatut logistiikan verkkokurssit

Hankkeen tuella luotiin mahdollisuus perehtyä kesän 2020 aikana logistiikka-alaan ja samalla tehdä opintosuorituksia sekä lukioon että tuleviin ammattikorkeakoulu opintoihin!

Toimivan nettiyhteyden avulla Logistiikan perusteet A laajuudeltaan 3 opintopistettä ja Logistiikan perusteet B 2 opintopistettä -kurssit voi suorittaa missä tahansa ja saavuttaa valmiiksi jopa 5 opintopisteen opintosuoritus lukio-opintoihin sekä tulevaan AMK -tutkintoosi!

Logistiikka on tavaran, tiedon ja rahan siirtämistä, joten sitä on aina ja kaikkialla. Mitään ei tapahdu maailmassa, ellei mukana ole logistiikkaa!

Alan voimakkaasta kehittymisestä ja globalisoitumisesta johtuen liike-elämässä on esimiesten ja toimistohenkilökunnan osalta jatkuvaa vajausta logistiikan ammattilaisista.

Katso oheinen molempien Logistiikan perusteet 3 op ja 2 op kurssien yhteinen esittelyvideo tästä linkistä: https://flax.xamk.fi/pryfworcl87n/

SUOMEN SUURIN AVOIN AMK

katso tarjonta...

Tutustu logistiikka ja merenkulun vahvuusalan vaikuttavaan TKI-toimintaan XAMKssa!

Logistiikan ja merenkulun tutkimusyksikkö NELI

FASTLANE tutkimus- ja kehityshankkeisiin

Uusimmat

tutkimusjulkaisut

Alan avoimia työpaikkoja Kymenlaaksossa

mol.fi

MONSTER.FI

Osaajaksi XAMKiin?

Hankkeen historiankirjoja...

Logistiset askeleet jouluun 2020

Loimme joulun odotukseen logistiikka-aiheisen joulukalenterin nimeltä Tiedostettua vetoa Kymenlaakson logistiikkaan.

Kalenterin avulla pääset monipuolisesti tutustumaan logistiikka-alaan ja Kymenlaaksoon alan ainutlaatuisena keskuksena.

Samalla on mahdollista tutustua Xamkin tarjoamiin logistiikan opintoihin sekä vaikuttavaan TKI-toimintaan.

Mistä kaikkea logistiikka-ala onkaan ja mitä se voisi tulevaisuudessa olla? Millaisia koulutuksia on tarjolla?

Usko omaan tekemiseen!

 

Entinen pikaluistelija ja nykyinen menestysmentori Mika Poutala vieraili Xamkin Kouvolan kampuksella 13.2.2020 järjestetyssä VOI HYVIN YRITYS -hankkeen loppuseminaarissa puhumassa yllä olevalla otsikolla ja kertoi vaikuttavalla tavalla omasta tarinastaan, jossa yksi keskeinen sanoma oli kiitollisuus.

Pyysimmekin Mikalta muutamaan KIITOLLISUUS vahvuuskorttiimme hänen nimikirjoituksen. Kiitos Mika!

KUULUMISET SYKSYLTÄ 2019

Käynnistelyä, kokeilua, suunnittelua, toteutusta, tutustumista, oppimista, herkuttelua, päänhakkaamista, innostamista! Verkostoitumista, sporttailua, oivaltamista, kyseenalaistamista, hulinaa, tärinää, sinnikkyyttä ja innostusta!

-sitä oli vuosi 2019 Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla hankkeen kanssa!

Aika hankkeen kuvioissa vierähti hirmuisella vauhdilla, mm. kouluvierailukiertueen ja ja erilaisten tapahtumien merkeissä.

Innolla, halulla ja idearikkaudella toteutimme jos jonkinlaista! Vaikka paljon toteutettiinkin, jäi jonkin verran vielä takataskuunkin odottelemaan jatkojalostusta ja sitä ”oikeaa hetkeä ja tarvetta” Se on kuitenkin varmaa, että saimme paljon näkyvyyttä ja meistä ollaan alueellisesti tietoisia.

Hanke käynnisteltiin alkukesästä 2019 Hannu-Pekan ja Ennin voimin. Siitä lähtien hommia painettiin parivaljakkona vaikka ja missä tilanteissa. Kaksi hyvin erilaisilla taustoilla rikastettua henkilöä sai aikaiseksi tuloksia tulevaisuutta varten ja samalla kuukaudet olivat kovin opettavaisia ja kehittäviä kaikin puolin.

Hankkeen ensimmäisessä toimintavaiheessa, syksyn 2019 aikana, tavoitimme hankkeen toisen tärkeimmistä kohderyhmistämme eli kymenlaaksolaiset nuoret. Toteutimme mm. Kymenlaakson alueen kattaneen kouluvierailukiertueen, jonka myötä vierailimme kymenlaakson yhdeksäsluokkalaisten ja lukioikäisten luona luennoimassa logistiikka-alasta, viidessä eri kunnassa ja yhteensä 18 eri koulussa. Luentojen ideana oli tarjota osallistuneille oppilaille erilaisia näkökulmia jatkokoulutusmahdollisuuksilleen, joista päättäminen oli heidän lähitulevaisuudessa ajankohtaista.Vuoden vaihtuessa uuden vuosikymmenen ensimmäiselle vuodelle, oli kalenterissa vielä muutama kouluvierailu, mutta katseet suunnattuna vahvasti projektin tuleviin vaiheisiin, joissa hankkeeseen osallistettaisiin alueen logistiikka-alan yrityksiä, heidän tulevaisuuden osaamistarpeitaan kartoittaen. Tämän pohjalta on projektin viimeisessä vaiheessa mahdollista kehittää alan koulutusta, vastaten yrityksiltä tulleisiin vaatimuksiin sekä sujuvoittaa ja joustavoittaa koulutustasolta toiselle siirtymisestä.

Vuoden vaihtuessa uuden vuosikymmenen ensimmäiselle vuodelle, oli kalenterissa vielä muutama kouluvierailu, mutta katseet suunnattuna vahvasti projektin tuleviin vaiheisiin, joissa hankkeeseen osallistettaisiin alueen logistiikka-alan yrityksiä, heidän tulevaisuuden osaamistarpeitaan kartoittaen. Tämän pohjalta on projektin viimeisessä vaiheessa mahdollista kehittää alan koulutusta, vastaten yrityksiltä tulleisiin vaatimuksiin sekä sujuvoittaa ja joustavoittaa koulutustasolta toiselle siirtymisestä.

Vuoden vaihde toi muutoksen myös hankehenkilöstöön sillä,
Hannu-Pekka hankkeen projektipäällikkönä lähti viemään vuoden 2020 alusta eteenpäin hanketta Xamkin osalta ”omineen” eteenpäin,
kun Enni siirtyi logistiikan maailmasta muihin kuvioihin saatesanoillaan:

”Logistiikka ja logistinen ajattelu eivät varmastikaan tule jäämään uusissakaan tehtävissä pois arjesta!”

Onnea, iloa ja uusia mahdollisuuksia Uudelle Vuodelle 2020!


Kiitokset vuodesta 2019 kaikille matkassa mukana kulkeneille!

#esr #rakennerahastot #ely #xamk #edessäloistavatulevaisuus

Logistiikka-alan suosio näkyi koulutus- ja rekrytointipäivässä

Faktat

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

02.05.2019 – 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami. Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao.

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 336 421 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 178 110 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus