Uusien palvelukonseptien kehittäminen hyvinvointialojen kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi.

Hyvinvointiala on selkeästi kasvava ala, mutta alan yritykset ovat yhä tiukemman valtakunnallisen ja kansainvälisen liiketoimintakilpailun edessä. Näiden uusien haasteiden voittamiseksi tarvitaan osaamisen monipuolista kehittymistä, joka puolestaan parantaa yritysten liiketoiminnan vahvistamisen valmiutta. Teknologiakehitys on haastanut perinteiset tuotantotavat ja sähköiset palvelut ja tuotteet ovat lisääntyneet. Uusien teknologioiden hyödyntäminen edellyttää uutta ajattelua ja toimintatapoja. Palvelu- ja tuoteajattelun muutos vaatii myös yritysten prosessien kehittämistä ja uudenlaisia painotuksia palvelusuunnitteluun.

tavoitteet

Hankkeella vastataan eteläsavolaisten hyvinvointialojen yritysten tarpeeseen kehittää uusia, kannattavia ja innovatiivisia palvelukonsepteja kasvun ja markkinoille pääsyn varmistamiseksi ja/tai muokata jo olemassa olevia palveluja.

toimenpiteet

Hankkeen toimilla lisätään hyvinvointialan yritysten suunnitteluajattelua ja palvelumuotoiluosaamista niin, että yrityksissä syntyy osaamista, uusia tuotteita ja palveluja. Toimenpiteiden ansiosta hyvinvointialan yritysten kyky toimia luovasti ja kokonaisuuksia halliten parantuu. Yrityksiin saadaan konkreettisia toimintamalleja ja työkaluja hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan uudistamiseen sekä kilpailuedun löytämiseen käyttäjälähtöisyyttä hyödyntäen. Lisäksi yritysten liiketoimintaosaaminen kehittyy ja kannattavuus paranee, kun tunnistetaan uusia kohderyhmiä ja palveluiden kehittämisellä saadaan tehokkuutta ja löydetään uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Hankkeeseen sisältyy:

1. Syventävä koulutusohjelma

Koulutuskokonaisuudessa (6-8 pv) tavoitellaan yrityksen uutta toimintatapaa jalostaa palveluita ja –ratkaisuja tuottaviksi ja kannattaviksi siten, että käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu ja palvelumuotoilu sekä verkostomainen työskentelytapa tulee osaksi hyvinvointialan yritysten ja yrittäjien arkea.

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa työkaluja ja kehittää uusia tai olemassa olevia palveluita hyvinvointialojen yrityksissä liiketoiminnan uudistamiseksi, kasvattamiseksi ja kilpailuedun löytämiseksi. Hyvinvointialan yrityksille syntyy merkitys siitä, että se palvelee asiakkaan tarpeita ja palvelu on hyvinvointialan yrityksen näkökulmasta uutta liiketoimintaa.

Tavoitteena on myös hyvinvointialojen liiketoimintaverkostojen syntyminen. Liiketoimintaverkostoissa osaamiset kohtaavat monialaisesti ja kehittyy uutta lisäarvoa yritysten hyödynnettäväksi. Yritysrajoja ylitetään ja löydetään toisiaan täydentäviä osaamisalueita ja palveluita huomioiden hyvinvointialojen erityispiirteet.

Lisäksi ohjelma sisältää omaan yritykseen työstettävän käytännöllisen kehittämistehtävän, joka konkretisoi valmennuksen annin yrityksen arkeen ja hyödyksi. Kehittämistyötä ohjataan pienryhmissä ohjaajan ja vertaisverkoston tuella.

Tupa -Tuottavista palveluista uutta liiketoimintaa hyvinvointialoille -valmennus

2. Lyhyet tilaisuudet, tietoiskut ja seminaarit

Palveluliiketoiminnan kehitystoiminnan ajankohtaistietoa tarjotaan asiakkaiden esille nostamista teemoista osana hanketta niin, että tietoa voidaan soveltaa yritysten kehitystyöhön. Hankkeessa toteutetaan seminaareja ja luentotilaisuuksia hankkeen teemasta ja hankkeen aikana esille nousevista tarpeista. Seminaareja ja luentotilaisuuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Etelä-Savon alueen hyvinvointialojen kehittämishankkeiden kanssa.

3. Tutkimus

Hankkeen aikana tehtävällä tutkimuksellamuodostetaan kuva eteläsavolaisten hyvinvointialan yritysten toimintatavoista pitkäaikaisen kehitystyön perustaksi. Syntyy monipuolinen kuva menestyksellisistä hyvinvointialan liiketoimintamalleista.

Lisätietoja

Merja Ryökäs
projektipäällikkö
p. 040 737 5407
merja.ryokas(at)xamk.fi

Faktat

TUPA - Tuottavista palveluista uutta liiketoimintaa hyvinvointialoille

01.03.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 132 617 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta