Omaan vuorokausirytmiin ja energiatasoihin perustuva työn tuunaaminen antaa avaimet parempaan työhyvinvointiin.

CARVE-hankkeessa edistettiin työhyvinvointia eteläsavolaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vuosina 2019-2021. Kohderyhmänä oli erityisesti vuorotyötä tai muuten henkisesti kuormittavaa työtä tekevät. Tällaista työtä tekevän voi olla vaikea tietää, miten ylläpitää energiatasojaan, milloin mikäkin tehtävä kannattaisi tehdä tai mikä olisi itselle optimaalisin tehtäväjärjestys. CARVE-hankkeessa pyrittiin hakemaan ratkaisua tähän ongelmaan auttamalla työntekijöitä tuunaamaan työtään huomioimalla henkilökohtaiset vuorokausirytmit, energiatasojen vaihtelut sekä työnkuvat. Vuorokausirytmien ja energiatasojen tunnistamisessa hyödynnettiin monipuolisia kyselyitä ja hyvinvointiteknologian antamaa henkilökohtaista tietoa. Omien energiatasojen optimaalinen hyödyntäminen tukee työhyvinvointia ja mahdollistaa myös työn tuottavuuden kasvamisen.

Työn tuunaaminen on omatoimista ja vapaaehtoista työn muokkaamista niin, et­tä työ vas­taa työntekijän tar­peita, vah­vuuksia ja ar­voja. Työtä voidaan muokata sisältöjen, vuorovaikutuksen tai oman ajattelun suhteen. CARVE-hankkeessa yritysten henkilöstöä opastettiin uudenlaiseen työn tuunaamiseen, joka perustuu oman henkilökohtaisen vuorokausirytmin ja vireystilojen optimoimiseen. Tutkimukset osoittavat, että työntekijän kehittäessä aktiivisesti omaa työtään hänen motivaationsa kasvaa, suoritukset paranevat ja työuupumuksen riski pienenee, mikä näkyy positiivisesti työyhteisössä ja yrityksen tuottavuudessakin. Lisää tietoa työn tuunaamisesta löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta: https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/tyon-tuunaaminen/

Hanketta toteutettiin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin Active Life Lab -tutkimusyksikössä. Kansainvälisistä yhteistyötä tehtiin belgialaisen KU Leuven yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. tutkimuskeskuksen kanssa (CARVE – Circadian Activity Revitalizing Vocational Energy).

 

Hankkeen tuotokset
Hankkeen prosessi
Hankkeen tulokset

työhyvinvointia työn tuunaamisella

työhyvinvointia hyvinvointiteknologialla

 

Lisätietoja

Tanja Mäkelä
projektipäällikkö
040 183 2178
tanja.makela@xamk.fi

Marko Tanskanen
TKI-asiantuntija
040 645 9207
marko.tanskanen@xamk.fi

 

CARVE-hankkeen tietosuojaseloste

Tuotokset

Energisoidu vuorokausirytmiin perustuvalla työn tuunauksella -verkkokurssi

Ota oma vuorokausirytmi haltuun! Hankkeen lopputuotoksena julkaistiin verkkokurssi, joka kokoaa yhteen hankkeen materiaalit ja kurssin sisältö mukailee yrityksissä toteutettuja kehittämisprosesseja. Kurssin teemoina on mm. vuorokausirytmit, energiatasot, työn tuunaaminen, työhyvinvointi ja tuottavuus.

Verkkokurssilla on mahdollista määrittää oma henkilökohtainen vuorokausirytmi ja vireysprofiili. Kurssi sisältää myös vinkkejä ja apukeinoja työn tuunaamiseen, palautumiseen, sekä etä- ja vuorotöihin sopeutumiseen. CARVE-verkkokurssi on käyttäjille maksuton.

 

 

 

Energiaa työpäivään
-Opas energiatasoihin perustuvaan työhyvinvoinnin edistämiseen

Opas on suunnattu erityisesti esihenkilöille ja HR-henkilöstölle työhyvinvoinnin suunnittelun tueksi (CARVE-manuaali). Opas valmistui opiskelijayhteistyönä Tuulikki Niittypuron opinnäytetyön yhteydessä. Tutustu oppaaseen ja ota vinkit haltuun!

 

 

Opinnäytetyöt

Hämäläinen, Paula. 2020. Aamuvirkku vai yökukkuja: Hyvinvointiteknologia Moodmetric-älysormuksen soveltuvuus vuorokausirytmin määrittelyssä

Immonen, Paula. 2021. Palveluasumisyksikön työntekijöiden työn tuunaaminen

Niittypuro, Tuulikki. 2021. ENERGIAA työpäivään – Opas energiatasoihin perustuvaan työhyvinvoinnin edistämiseen CARVE-hankkeelle

Kortesluoma, Heini. 2021. Verkkokurssi työhyvinvoinnin edistämisen keinona

Repo, Hanna. 2022. Työhyvinvoinnin edistämishankkeen vaikutuksia korona-aikana

 

Artikkelit

 

 

Webinaarit (kaikille avoimet)

 • Xamkin Työ + Elämä Hyvinvointifoorumi, CARVE-seminaari, 10.11.2020
 • Rytmitä päivääsi, jaksat paremmin | CARVE-päätöswebinaari 9.9.2021 (HUOM! Katso CARVE-hankkeen tulosten ja työkalujen esittely ao. videoilta)

 

Hankkeen puheenvuorot eri tilaisuuksissa

 • Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto 10.12.2020
 • Asiantuntijapuheenvuoro etäjohtamisen työpajassa, LEADIS-hanke, Vaasan yliopisto 19.1.2021
 • Tuottavuuden monet näkökulmat, Tuottavuushankkeiden johtajuuswebinaari 10.2.2021
 • Voiko hyvinvointia mitata? – Saimaa Stadiumin webinaari 18.3.2021.
 • Health technology in promoting well-being at work -presentation, Bulgarian CARVE team’s final event 18.6.2021
 • Työhyvinvoinnin aamukahvit, Etelä-Savon ELY-keskus 6.9.2021

 

Hanke oli esillä Twitterissä ja LinkedInissä tunnisteella #CARVEhanke

CARVE-hankkeen mittaus- ja kehittämisprosessi

CARVE-hankkeeseen osallistunut organisaatio tai tiimi osallistui noin puoli vuotta kestävään kehittämisprosessiin, johon sisältyi:

 1. Alkukysely työhyvinvointiin, vuorokausirytmiin ja työelämänlaatuun liittyen, viiden työpäivän energiatasokysely sekä Moodmetric älysormus- tai Firstbeat hyvinvointianalyysi -mittaus.
 2. Henkilökohtaiset palautekeskustelut ja työn tuunauksen vinkit.
 3. CARVE-työpajat, joissa annettiin tietoa hankkeen aihealueista, sekä käytiin läpi työyhteisön tulokset ja suositukset työn tuunaamiseksi.
 4. Yhteisiä webinaareja ja työpajoja esille nousseista aiheista (esim. palautuminen, uni, energiatasojen säätely, ajanhallinta)
 5. Loppumittaukset, joissa toistettiin alun kyselyt ja hyvinvointiteknologiamittaukset. Henkilö- ja yrityskohtaiset palautteet mittausjaksoista.

Hankkeen alku- ja loppukyselyssä oli mukana työelämänlaadun mittari (Quality of Working Life -index QWL, Marko Kesti), jonka avulla on mahdollista havainnoida myös tuottavuuden muutosta yrityskohtaisesti.

 

CARVE-hankkeen työhyvinvointiprosessi

 

 

Tulokset

CARVE-hankkeessa ohjattiin osallistujia optimoimaan omia vireystiloja ja vuorokausirytmiä työn arjessa. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena osallistujat saivat mitattavaa tietoa omasta hyvinvoinnista ja vinkkejä hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä työn tuunaamiseen. Osallistujat saivat monipuolista tietoa vuorokausirytmien ja energiatasojen vaikutuksista työhyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen. Yritysten esihenkilöt saivat työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden mittaamiseen työkalun, jossa hyödynnetään Työelämän laadun indeksiä (QWL, Henkilöstötuottavuuden laskentatyökalu, Marko Kesti). Mahdollisten ongelmakohtien tunnistaminen antoi yrityksille valmiudet kehittää tarvelähtöinen työhyvinvointistrategia, jossa otetaan huomioon yksittäisten työntekijöiden tarpeet. Osallistuneilla organisaatioilla on mahdollisuus hyödyntää hankkeen tuomia uudenlaisia näkökulmia työprosessien, työn organisoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisessä myös pidemmällä tähtäimellä.

 

CARVE-Tulosten yhteenveto

Hankkeessa hyödynnettiin hyvinvointiteknologiaa, kuten Firstbeat hyvinvointianalyysiä ja Moodmetric-älysormuksia. Näiden avulla osallistujat saivat tarkempaa tietoa omasta hyvinvoinnistaan. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin kyselyitä energiatasoihin ja vuorokausirytmeihin liittyen.

Tulosten mukaan kehittämisprosessilla oli eniten positiivisia vaikutuksia toimistotyötä tekevillä. Kaikista tehdyistä mittauksista laskettuna omassa vuorokausirytmissä eläminen oli positiivisesti yhteydessä vireystilaan, mielialaan ja suorituskykyyn töissä, sekä kokonaisvaltaiseen työelämänlaatuun.

CARVE-hankkeen tulosten yhteenvedon löydät TÄÄLTÄ

Omaa vuorokausirytmiä kannattaa hyödyntää

Kaikista hankkeessa tehdyistä mittauksista laskettuna omassa vuorokausirytmissä eläminen oli positiivisesti yhteydessä vireystilaan, mielialaan ja suorituskykyyn töissä, sekä kokonaisvaltaiseen työelämänlaatuun:

 

Vuorokausirytmin yhteensopivuuden vaikutukset työhyvinvointiin

 

Hanke järjesti kaikille avoimet seminaarit marraskuussa 2020 (Xamk Hyvinvointifoorumi) ja syyskuussa 2021 (CARVE-päätöswebinaari).

Markon esitys CARVE-päätöswebinaarissa ”Tavoitteena vuorokausirytmin optimointi erilaisissa töissä”:

CARVE-työkalujen esittely ja päätöswebinaarin loppukeskustelu:

 

 

Project in English: http://www.xamk.fi/carveeng

Testaa vuorokausirytmisi MEQ-kyselyllä!

Faktat

CARVE: Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

01.06.2019 – 30.09.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: KU Leuven (Belgia), Idein Ltd. (Bulgaria)

Tutkimuskeskus: Active Life Lab

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 293 291 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 387 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)