Uusilla menetelmillä ympäristöystävällisemmät ja puhtaammat polttoprosessit keskisuurissa energiantuotantolaitoksissa.

Energiantuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja niiden hallinta – NOxOpti-hanke kehitti uusia ja kustannustehokkaita menetelmiä energiantuotantolaitosten (1–50 MW) päästöjenhallintaan ja monitorointiin.

Päästöjen hallintaa uusin menetelmin

Valtioneuvoksen uudessa asetuksessa (1065/2017) on säädetty uudet ympäristönsuojeluvaatimukset keskisuurille (1-50 MW) energiantuotantoyksiköille ja -laitoksille. Asetuksessa on määritetty ilmaan johdettaville päästöille päästöraja-arvot polttoainekohtaisesti hiukkasille, typen oksideille ja rikkidioksidille. Päästöraja-arvot ovat huomattavasti tiukemmat puulla ja turpeella kuin kivi- ja ruskohiilellä. Energiateollisuudessa on arvioitu, että biomassaa ja muita kiinteitä biopolttoaineita käyttäviin laitoksiin kohdistuu kymmenien miljoonien investoinnit päästöjen vähennyksestä. Savukaasujen teknisten puhdistusmenetelmien sijaan päästöjen vähennys on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti käyttämällä pääpolttoaineen ohella biopohjaisia seosmateriaaleja.

Hankkeen toimenpiteet

1) Etelä-Savon pienten kattiloiden päästöjen nykytilaselvitys
2) Savukaasupäästöjen hallinnan ja vähentämisen menetelmät
3) Päästöjen hallinnan demonstraatiokokeet
4) Kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen
5) Tulosten raportointi ja tiedottaminen

Tuloksena puhtaampaa energiaa

Hankkeessa selvitettiin 14 Etelä-Savolaisen biovoimalaitoksen päästöjen nykytila. Selvityksissä tarkasteltiin tekijöitä, joilla on vaikutusta poltossa syntyviin päästöihin sekä päästöjen vähentämisen menetelmät ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset ja kustannukset. Hankkeen demonstraatiokokeista saatiin tietoa ja kokemusta biomateriaalin käytöstä seospoltto- sekä apuaineena savukaasupäästöjen vähentämisessä. NOxpäästöjen hallintademonstraatiokokeiden tulosten perusteella tehdyssä teknistaloudellisessa tarkastelussa todettiin hevosenlannan sisältämällä urea- ja ammoniakkipitoisuudella saavutettu päästövähenemä vähäiseksi.

Päästöjen nykytilaselvitys tuotti energiantuotannon toimijoille lisää tietoa biopolttoainetta käyttävien laitosten savukaasupäästöistä sekä siitä, millä tavalla PIPO-asetus vaikuttaa päästöraja-arvoihin. Energiantuotannon toimijat saivat myös tietoa päästöjenhallintamenetelmistä sekä niiden kustannuksista. Toimijat saivat tietoa myös hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen monitorointijärjestelmistä ja kustannuksista.

Demonstraatiokokeista saatiin tietoa hevosenlannan käytettävyydestä päästöjen hallintaan sekä seospoltossa. Hevosenlanta sopii hyvin seospolttoaineeksi keskikoisissa lämpölaitoksissa 10–30 prosentin seossuhteella olettaen, ettei hevosenlannan kosteuspitoisuus ylitä 70 prosenttia. Hevosenlannan poltossa tulee ottaa huomioon lannan polton asettamat päästöraja-arvot. Teknistaloudellisen tarkastelusta saatiin tietoa testatun menetelmän tehokkuudesta sekä hevosenlannan polttoon liittyvistä kustannuksista.

Hankkeen tulokset ovat luettavissa tarkemmin hankkeen loppujulkaisusta: NOxOPTI – Energiatuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja hallinta

Lisätietoja

Niina Laurila
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

Faktat

NOxOpti - Energiantuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja hallinta

01.01.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Savcor Oy ja Tassu ESP Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 240000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 240000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta