Uumo – Uudet innovatiiviset menetelmät pohjavesien laadun monitorointiin -hankkeessa kehitettiin uusia ja kustannustehokkaita pohjavesien näytteenotto- ja monitorointimenetelmiä pohjaveden laadun seurantaan. Tutkimushankkeen tuloksena saatiin tietoa pohjaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä uusien mittaus- ja analysointimenetelmien soveltuvuudesta pohjaveden monitorointiin. Uudet potentiaaliset menetelmät tuovat myös liiketoiminta- ja palvelutuotantomahdollisuuksia eteläsavolaisille yrityksille.

Pohjaveden laadun seurantaa uusin menetelmin

Etelä-Savossa pohjavesien laatu ja riittävyys on ollut jo vuosia tarkastelun aiheena. Puolet eteläsavolaisista saa juomavetensä vedenottamoilta, joiden pohjavesien muodostumisalueet sijaitsevat riskialueilla. Riski pohjaveden muodostumisalueilla voi johtua muun muassa aiemmin alueella sijainneesta teollisuudesta tai nykyisestä yhdyskuntarakenteesta tai alueen käytöstä. Lisäksi pohjavedessä voi esiintyä eräitä orgaanisia yhdisteitä niin pieninä pitoisuuksina, ettei niiden havaitseminen onnistu perinteisesti otetusta vesinäytteestä.

Perinteisesti pohjavettä tutkitaan ottamalla pohjaveden havaintoputkesta vesinäyte pumpulla. Pumppaus kuitenkin aiheuttaa havaintoputkessa veden sekoittumista, jolloin on vaikeaa saada tietoa muun muassa pohjaveden kerrostuneisuudesta.

Hankkeen toimenpiteet OLIVAT

1) Selvitys pohjavesien laatua heikentävistä tekijöistä
2) Pohjavesien laadun monitorointi innovatiivisilla menetelmillä
• Pohjavesien laadun mittaukset uusilla innovatiivisilla näytteenottimilla
• Online-menetelmien soveltuvuus pohjavesien laadun seurannassa ja analysoinnissa
• Vesistökohteiden kaukokartoituksen ja maatutkauksen käyttö ympäristön monitoroinnissa
3) Pohjavesipilot-kohteiden perustaminen ja monitorointi
4) Uusien menetelmien liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistamisen valmistelu
5) Tulosten raportointi ja jalkauttaminen

Tuloksena SAATIIN TIETOA monitorointimenetelmiSTÄ

Uusilla näytteenottimilla ja veden laadun mittausmenetelmillä saadaan entistä tarkemmin ja monipuolisemmin tietoa pohjavesien kemiallisesta tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Uusien menetelmien avulla voidaan reagoida nopeammin vedenlaadun muutoksiin ja saadaan tietoa yritysten riskinarvioinnin tueksi sekä varoaikaa vesilaitoksille.  Kokonaisvaltainen reaaliaikainen kuva pohjavedenlaadusta edistää myös vesihuollon ympäristöturvallisuutta sekä mahdollistaa ja tukee alueen yritysten liiketoimintaedellytyksiä.

SEMINAARI 7.8.2020: POHJAVEDEN LAADUN MONITOROINTIA UUSIN MENETELMIN

Uumo – Uudet innovatiiviset menetelmät pohjavesien laadun monitorointiin -hankkeen loppuseminaarissa kuultiin, miten pohjaveden online-monitorointia, passiivista näytteenottoa ja ympäristön drone-kuvauksia voidaan hyödyntää pohjaveden laadun turvaamisessa. Seminaarin esityksiin voit tutustua tästä.

JULKAISU: UUSIA MENETELMIÄ POHJAVEDEN LAADUN MONITOROINTIIN

Julkaisun artikkelit käsittelevät veden laadun seurantaa jatkuvatoimisen monitoroinnin ja passiivisen näytteenoton avulla sekä ympäristön monitorointia dronekuvauksia ja erilaisia kameroita hyödyntäen. Lisäksi artikkeleissa selvitetään pohjaveden tilaan vaikuttavia tekijöitä ja menetelmien soveltuvuutta käyttötarkoituksiinsa. Lue koko julkaisu.

 

Lisätietoja

Riina Tuominen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

Aki Mykkänen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimusinsinööri
p. 040 486 63722
aki.mykkanen(at)xamk.fi

 

Esittelydiat

Faktat

Uudet innovatiiviset menetelmät pohjavesien laadun monitorointiin - Uumo

01.01.2018 – 31.08.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Mikkelin Vesiliikelaitos, Rantasalmen kunta, Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Ramboll Finland Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 300 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 300 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta