Hankkeen avulla edistetään kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden tietoutta sekä pitkällä aikavälillä niiden käyttöä

Tavoitteet

Hanke edistää kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden tietoutta sekä pitkällä aikavälillä niiden käyttöä Kymenlaaksossa.

1) Hankkeessa kartoitetaan uusiutuvien liikennepolttoaineiden liiketoimintapotentiaali Kymenlaakson alueella, jonka pohjalta laaditaan esiselvitys vedyn tankkausaseman sijoitussuunnitelmaksi.

2) Hanke tuottaa tietoa uusiutuvien liikennepolttoaineiden kustannuslaskelmista sekä ympäristövaikutuksista verrattuna fossiilisia polttoaineita käyttävään ajoneuvoon, sekä tietoutta käytettävästä ja kehitteillä olevasta teknologiasta ja soveltuvuudesta yleiseen käyttöön.

3)Lisäksi hankkeessa tehdään esiselvitys suljetun metaanikierron koelaitteiston sijoitusmahdollisuuksista sekä sijoituspaikkoihin liittyvistä vaatimuksista.

Toimenpiteet

TP1: Selvitys: Uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttömahdollisuudet. Selvityksessä tarkastellaan suljetun metaanikierron koelaitteiston sijoituspaikkaa.Koelaitteiston sijaintiin vaikuttavia tekijöitä ovat muunmuassa raaka-aineen ja energia saatavuus, logistiset tekijät, olemassa oleva infrastruktuuri, omistuksen ja rahoituksen järjestäminen, operaattorin toiminta sekä kaavoitukset ja poliittiset linjaukset. Toteuttavuusselvityksessä hyödynnetään mm. Neo Carbon Energy hankkeen tuloksia.
TP1.2: Selvitys: Liiketoimintapotentiaalin selvittämiseksi kartoitetaan kyselytutkimuksella vety- ja biokaasuautojen tai vetykäyttöisten työkoneiden käytöstä kiinnostuneet yritykset Kymenlaaksossa.
TP1.3: Tehdään biopolttoaineita ja vedyn käyttöä vertailevat kustannuslaskelmat ja ympäristövaikutukset nykykäytössä oleviin polttoaineisiin sekä sähköautoihin verrattuna.
TP1.4: Tiedon kerääminen uusiutuvista liikennepolttoaineista

Tulokset

Tulos 1: Esiselvitys suljetun metaanikierron koelaitteiston sijoitusmahdollisuuksista sekä sijoituspaikkoihin liittyvistä
vaatimuksista. Raportti.
Tulos 2: Selvitys Kymenlaakson yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita vety- tai biokaasuautojen tai vetykäyttöisten
työkoneiden käyttöönotosta. Raportti.
Tulos 3: Kustannuslaskelmat ja ympäristövaikutukset uusiutuvien liikennepolttoaineiden käytöstä. Raportti.
Tulos 4: Raportti, jossa koottuna tieto käytettävästä ja kehitteillä olevasta teknologiasta ja soveltuvuudesta yleiseen
käyttöön sekä alan toimijoiden verkoston yhteystiedot selvillä.
Hankkeen tuloksena syntyy vähintään yksi julkaisu sekä useita artikkeleita hankkeen toiminnasta.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen, 044 702 8474, mervi.nurminen@xamk.fi

Faktat

Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys)

01.10.2015 – 31.08.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: KINNO - Kouvola Innovation Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 99697 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 68697 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto