Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen tulisi tukea voimavaralähtöisesti lapsen osallistumista arjen ympäristöissä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kehitysvammaisten kuntoutus (VAKEVA, 2020-2022) – arviointitutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettuihin yksilöterapioihin osallistuneiden kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksen kokonaisuutta.
Tarkastelussa on kolme laajaa teemaa:

  • Vanhempien rooli ja osallisuus lapsen kuntoutusprosessissa
  • Kuntoutusyhteistyön toteutuminen ja terapian merkitys vanhempien ja lähiverkoston ohjaamisessa
  • Kuntoutuksen merkitys lapsen arjen suoriutumiseen ja osallistumiseen

Monimenetelmällisessä tutkimuksessa tietoa kerätään kyselyillä, yksilö- ja ryhmähaastatteluilla sekä asiakirja-aineistolla. Tietoa tuottavat terapiaan osallistuneiden lasten vanhemmat, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttavat terapeutit sekä päivähoidon ja koulun henkilöstö. Kuntoutusta ohjaavat asiakirjat tuottavat tietoa kuntoutusta suunnittelevien tahojen näkökulmasta.

Tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa nykyisistä terapiakäytännöistä erityisesti vanhempien roolin ja osallisuuden, kuntoutusyhteistyön ja kuntoutuksen arkeen nivoutumisen näkökulmista. Tutkimus tuottaa myös tietoa em. teemoihin liittyen edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä hyvistä käytännöistä.

Tietoa voivat hyödyntää eri toimijat – kehitysvammahuollon erityishuoltopiirit ja terveydenhuolto kuntoutusta suunnittelevina tahoina, Kela kuntoutusta järjestävänä tahona sekä kuntoutuksen palveluntuottajat toteuttavana tahona ja heidän yhteistyökumppaninsa. Viime kädessä hyötyjina ovat kehitysvammaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

 

 

Tutustu tutkimuksen tietosuojaselosteeseen.

Lisätietoja

Maarit Karhula
vastuututkija, projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
maarit.karhula(at)xamk.fi

Annastiina Vesterinen
tutkija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
annastiina.vesterinen(at)xamk.fi

Anu Kippola-Pääkkönen
tutkija
Lapin ammattikorkeakoulu
anu.kippola-paakkonen(at)lapinamk.fi

Ajankohtaista

Makupaloja VAKEVA-tutkimuksen alustavista tuloksista

  VAKEVA-tutkimuksen aineistot alkavat olla koottuina ja pääsemme kunnolla keskittymään aineistojen analyysiin. Olemme keränneet runsaan kysely- ja haastatteluaineiston Kelan terapeuteilta, vanhemmilta sekä koulujen- ja varhaiskasvatuksen toimijoilta. Aineistojen keruissa oli monia työläitä vaiheita – monimutkaisia tutkimuslupien hakuprosesseja ja koronan aiheuttamia aikataulupulmia. Päällimmäisenä mieleen jäivät kuitenkin innostavat ja ajatuksia herättävät kohtaamiset haastattelujen merkeissä. Olemmekin onnellisia siitä, että...

Lapsella on oikeus harrastuksiin, mutta onko kaikilla niihin mahdollisuutta?

Jalkapalloa ja jääkiekkoa, voimistelua ja taitoluistelua, teatteria ja pianonsoittoa. Lasten monipuoliset harrastukset mahdollistavat ikätovereiden tapaamisen myös koulun ulkopuolella ja tuovat yhdessä tekemisen iloa sekä mahdollisesti myös saavutuksia koululaisen elämään. Tutkimusten mukaan yli 85 prosentilla suomalaisista lapsista on jokin harrastus. Ylen tekemän kyselyn mukaan joidenkin harrastusten kohdalla niihin voi upota lapsella aikaa viikkotasolla yli 20 tuntia....

Kysely kehitysvammaisten lasten ja nuorten terapiaa toteuttaville terapeuteille

Nyt sinä, Kelan avomuotoista yksilöterapiaa toteuttava terapeutti,  voit vastata kyselyyn ja antaa arvokasta tietoa kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutusta arvioivaan tutkimukseen. Kyselyssä kartoitamme terapeuttien kokemuksia ja arvioita kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Tutkimuksella tuotamme uutta tietoa kuntoutuksen kehittämiseksi. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 30 minuuttia. Vastaa kyselyyn 9.11.2021 mennessä: Kysely suomeksi Frågeformuläret på svenska Kehitysvammaisten lasten...

Kehitysvammaisen lapsen vanhempi: anna palautetta lapsen kuntoutuksesta

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutusta arvioiva tutkimuksemme käynnistyi syksyllä 2020. Nyt käynnistyy tutkimuksemme tiedonkeruuvaihe, jossa keräämme tietoa kyselylomakkeella kehitysvammaisten lasten vanhemmilta. Kyselylomakkeessa tiedustellaan muun muassa vanhempien kokemuksia ja arvioita kuntoutuksen toteutumisesta, kuntoutusyhteistyöstä ja kuntoutuksen merkityksestä lapsen arjen suoriutumiseen ja osallistumiseen. Kela postittaa kyselylomakkeet vanhemmille, joiden lapsi on saanut tai saa jotakin yksilöterapiaa Kelan kustantamana (esim....

Faktat

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kehitysvammaisten kuntoutus - arviointitutkimushanke

02.08.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 199 983 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 113 046 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kela