Hanke lisäsi vesihuoltolaitosten energia- ja ekotehokkuutta alueen kaupungeissa.

Hankkeessa selvitettiin jätevesiverkoston vuotovesien määriä, niiden muodostumista ja vaikutusta laitosten energiankulutukseen. Hankkeessa kehitetiin pumppaamoihin uusia innovaatioita vähähiilisyyden edistämiseksi ja online-mittausteknologiaa vuotovesien seurantaan.

Vuotovesien aiheuttamat riskit

Vuotovedeksi sanotaan maaperän vettä, joka pääsee viemäriverkostoon rikkoutuneiden putkien, huokoisten putkenseinämien, viallisten putkiliitosten tai vioittuneiden tarkastuskaivojen ja -putkien kautta.

Vuotovesien määrä on suurimmillaan voimakkaiden sateiden ja lumien sulamisen aikaan. Vuotovedet kuormittavat turhaan jätevesijärjestelmää ja voivat pahimmillaan aiheuttaa ylivuotoja jätevedenpumppaamoilla ja -puhdistamoilla. Tämä saattaa aiheuttaa jopa terveysriskin ja johtaa ympäristön pilaantumiseen.

Lisääntyneiden sademäärien takia myös kaupunkiympäristöjen sade- ja sulamisvesien eli hulevesien käsittely on entistä tärkeämpää. Kaupunkien keskustoissa huomattava osa pinnoista ei läpäise vettä, mikä aiheuttaa tulvimista ja osaltaan vuotovesimäärien kasvua.

Hankkeen toimenpiteet

1) Esiselvitys vuotovesien nykytilasta Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan jätevesiverkostossa

2) Etsitään vähähiilisiä ratkaisuja vuotovesien vähentämiseksi

3) Arvioidaan vuotovesien vaikutuksia ympäristöön

4) Uudet innovatiiviset mittausteknologiat

5) Raportointi

Tulokset edistävät Etelä-Savon alueen vesihuoltoverkoston kunnossapitoa

Hankkeessa tehty esiselvitys kartoitti aiemmat tutkimustulokset ja toteutetut toimenpiteet Etelä-Savon alueen kaupunkien vesihuoltoverkostoissa. Esiselvitys edesauttoi tutkimustiedon soveltamista ja parhaiden menetelmien löytämistä sekä niiden käyttöönottoa.

Hankkeen aikana kartoitettiin alueen vesihuoltoverkoston kunnostusta vaativat kriittiset pisteet vuotovesien osalta. Näin voidaan paremmin kohdentaa niukat taloudelliset resurssit oikeisiin kohteisiin. Hanke edisti osaltaan alueen tutkimusorganisaatioiden ja vesilaitosten osaamistasoa sekä mahdollisti uusien innovaatioiden käyttöönoton.

 

HANKKEEN JULKAISUJA JA RAPORTTEJA

Tutustu omakotitalotonttien hulevesien käsittelyyn oppaasta: Vevo-hulevedet hyodyksi

Tutustu hankkeen julkaisuun: Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä – vähähiilisyyden edistämiseksi

Hankkeen loppuseminaari 28.9.2017, tutustu esityksiin.

 

Lisätietoja

Riina Tuominen
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

Faktat

Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä – vähähiilisyyden edistämiseksi

01.01.2016 – 30.09.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkelin Vesilaitos, Savonlinnan vesilaitos ja Pieksämäen vesilaitos

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 110 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta