Ympäristöteknologian opinnäytetyössä ”StMichel 2017 –ravitapahtuman hiilijalanjäljen laskeminen” laskettiin ravien aiheuttamia ilmastovaikutuksia ja tehtiin ehdotuksia tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi. StMichel -ravit on kaksipäiväinen tapahtuma ja se ajetaan Mikkelin raviradalla heinäkuun puolivälissä. Vuonna 2017 tapahtumaan saapui 22 530 katsojaa ja kahden päivän lähdöissä kilpaili yhteensä 248 hevosta ja 39 ponia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kohti vastuullista matkailua -hanke.

Laskennan aineistona käytin Mikkelin Ravirata Oy:ltä ja tapahtuman alihankkijoilta saamiani tietoja tapahtumassa käytetyn sähkön määrästä, tapahtuman vedenkulutuksesta, käytettyjen painopaperien määrästä, tapahtuman tuottamiseen liittyneistä kuljetuksista sekä tapahtumassa syntyneiden jätteiden määristä, joiden avulla laskin niiden tuottaminen CO2-päästöjen määrän. Laskennassa käytin apuna WWF Finlandin eli Maailman Luonnon Säätiön Suomen rahaston ylläpitämältä Ilmastolaskuri-nettisivulta löytyviä eri toiminnoille laskettuja päästökertoimia, jotka tarkoittavat kullekin polttoaineelle, jätejakeelle tms. laskettua kerrointa, joka ilmaisee syntyvien CO2-päästöjen määrän tuotettua energian yksikköä (Wh), käytetyn polttoaineen määrää tai kulutetun materiaalin määrää kohden.

 

 

Lisäksi arvioin tapahtumassa käytettyjen ruoan raaka-aineiden ja ruoan valmistuksen tuottamia CO2-päästöjä Luonnonvarakeskuksen ”Ruoan ilmastovaikutukset” -raportin tietojen pohjalta. Raportissa kerrotaan, että lounaan ilmastovaikutus on tyypillisesti 1 kg CO2-ekv.

Osallistujien matkat Mikkeliin ja takaisin rajasin laskennan ulkopuolelle, koska niiden osuuden selvittäminen olisi edellyttänyt tietojen keräämistä kävijöiltä.

Tapahtuman aikana syntyneiden CO2-päästöjen määrä oli kaikkiaan n. 31,7 t CO2. Suurin CO2-päästöjen aiheuttaja on ollut ruoka, jonka aiheuttamien päästöjen määrä oli n. 24,0 t CO2. Seuraavaksi suurimat päästöjen aiheuttajat olivat tapahtuman tuottamiseen liittyneet kuljetukset n. 4,0 t CO2, tapahtuman sähkönkulutus n. 1,8 t CO2 sekä tapahtumassa syntyneet jätteet n. 1,2 t CO2. Syntyneiden CO2-päästöjen määrä jaettuna tapahtuman katsojien määrällä antaa tulokseksi n. 1 408 g CO2-päästöjä katsojaa kohden.

Opinnäytetyöhöni kuului myös toimenpide-ehdotusten tekeminen CO2-päästöjen pienentämiseksi. Toimenpide-ehdotuksia olivat sähkön kulutuksen tarkempi mittaaminen sähkömittareiden määrän lisäämisen avulla, istumakatsomon liittäminen kaukolämpöverkkoon sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ottaminen mukaan yhtenä hankintakriteerinä uusia hankintoja tehtäessä. Tapahtuman vastuullisuusnäkökohdista kertovan osion lisäämistä raviradan internet-sivustolle suositeltiin. StMichel -ravien hiilijalanjälkeä seuraavan kerran laskettaessa on syytä myös kerätä tietoa kävijöiden matkustamisesta ja laskea siitä syntynyt hiilijalanjälki.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Marita Lahtinen

Ympäristöteknologian insinööri (AMK) opiskelija