Yhessä!-hankkeelta ilmestyi 28.4. julkaisu Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Ohessa linkki julkaisun verkkoversioon; julkaisu ilmestyy myös painettuna vapun jälkeen. Molemmat julkaisut ovat vapaasti käytettävissä nuorten kanssa tehtävässä työssä.

https://www.theseus.fi/handle/10024/336020

ESR-rahoitteisen Yhessä!-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut koulu-uudistuksiin ja nuorten lisääntyviin elämänhallinnan ja itseohjautuvuuden ongelmiin liittyviin pulmiin vastaaminen järjestämällä opiskelijoiden kouluarkeen vertaisryhmissä toteutettavaa yhteisöllistä ohjausta. Ohjauksen kautta on voitu vahvistaa nuorten elämäntaitoja, itsetuntoa ja opiskeluvalmiuksia – ja lisätä koulujen yhteisöllisyyttä.

Vertaisryhmätoimintaa ovat ohjanneet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat. He aloittivat toimintansa hankkeessa vuoden 2018 keväällä parin päivän mittaisella, hankehenkilöstön toteuttamalla koulutuksella – jonka jälkeen heistä tuli Yhessä!-koulujeesareita. Tähän käsikirjaan on koottu esimerkkejä oppilaitoksissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla on onnistuttu edistämään koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria, tukemaan nuorten osallisuutta sekä lisäämään nuorten yksilöllistä ohjausta ja kohtaamista. Toimintamallit on koottu käsikirjaan aihepiireittäin oppimista ja opetusta tukeviin, opiskelijoiden osallisuutta ja koulun yhteisöllisyyttä tukeviin, opiskelijoiden hyvinvointia tukeviin sekä koulun lähiverkostojen yhteistoimintaa tukeviin malleihin. Toivomme, että tässä käsikirjassa esitellyistä toimintamalleista on hyötyä kaikille nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä kouluissa että nuorten vapaa-ajantoiminnoissa – varsinkin erityistä yksilöllistä ohjausta ja kohtaamista kaipaavien nuorten kanssa työskentelyssä. Malleja voi vapaasti hyödyntää työskentelyvälineenä nuorten henkilökohtaisessa ohjaamisessa. Kuka tahansa nuorten parissa työskentelevä voi olla heidän elämänsä jeesari!

Kirjoita kommentti

*