KYMIEXACT-hankkeessa on viime syksyn aikana toteutettu biotalouden osaamistarveselvitys. Siinä biotalouden osaamistarpeita on kartoitettu biotalouteen linkittyvillä toimialoilla, huomioiden Kymenlaakson elinkeinorakenteen erityispiirteet sekä Kymenlaaksoon ohjausvaikutuksensa ulottavat biotaloutta edistävät strategiat ja niiden ohjaustoimet.

Selvitys perustuu mittavalle tiedonhaulle kirjallisuus- ja web-lähteistä. Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty muun muassa KYMIEXACT- ja Kymbio- hankkeiden yhteistyössä toteutetun, tulevaisuuspyörämenetelmää hyödyntäneen työpajatyöskentelyn dataa.

Selvityksen alustavia tuloksia esiteltiin Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella marraskuussa 2018. Siellä painopiste oli aikuisten perustaitojen ja osaamisen työelämässä tapahtuvan kehittämisen tarpeellisuus ja mahdollistaminen. Lisäksi tuloksia on hyödynnetty viime syksynä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta Opetushallituksen valtakunnallisessa aikuiskoulutuksen ennakointityössä. Joulukuussa aiheesta ilmestyi lyhyt artikkeli Xamkin READ-verkkolehdessä otsikolla ”Osaaminen on ekologisen kestävyyden edellytys”.

Nyt osaamistarveselvitys on kokonaisuudessaan koottu ja kuvitettu yhtenäiseksi julkaisuksi: Biotalouden toimintaympäristö ja osaamistarpeet Kymenlaaksossa. Se sisältää katsauksen biotalouden määritelmiin ja linkittyviin käsitteisiin, tärkeimpiin ohjauskeinoihin ja strategioihin, biotalouden kehitysnäkymiin Kymenlaaksossa sekä ennen kaikkea biotalouden osaamistarpeisiin elinkeinoelämän näkökulmasta. Julkaisu löytyy osoitteesta https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/160115/XAMK_Kehittaa_71_verkkoversio_19_01_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Projektityöntekijä Melina Maunula