Suomen elintarvikealan yrityksissä on liian vähän vientiosaamista ja ala tarvitsee lisää kansainvälisen kaupan ammattilaisia. Alalle tarvitaan lisää osaamista, ja sen houkuttelevuutta on lisättävä, jotta koulutukseen hakeutuisi enemmän tulevia alan toimijoita (Mäkelä 2017). ELVI Elintarvikeviennin osaaja -hankkeessa (2017–2019) ja ELOA Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeessa (2019–2021) vastattiin näihin olemassa oleviin kehittämistarpeisiin.

Kahden hankkeen aikana suunniteltiin ja toteutettiin neljä elintarvikeviennin pilottikoulutusta (30 op). Koko Suomen alueella järjestetyt koulutukset toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun välisessä yhteistyössä.

Syyskuun lopussa 2021 päättyvän ELOA-hankkeen ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu elintarvikeviennin osaamiskoulutus kehitettiin sitä edeltäneen ELVI-hankkeen koulutusrungon pohjalle. Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa uusia vientiosaajia elintarvikealalle, tutustuttaa alan vientiprosessiin ja verkostoihin sekä tarjota kattavat perustiedot elintarvikealan yrityksessä toimimiseen (Kuvio 1). ELOAn koulutuksista valmistui yhteensä 29 opiskelijaa.

 

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op)

Opintomoduulit

Koulutuspäivät
Pilotti 1 Pilotti 2
1. Tulevaisuuden ennakointi. Perustietoa elintarvikealasta. 12.–13 3.2020 12.–13.11.2020
2. Liiketoiminnan perusteita. Vientitoiminnan suunnittelu. 2.4. & 27.8.2020 3.–4.12.2020
3. Henkilökohtainen myyntiosaaminen. 3. & 23.4.2020 14.–15.1.2021
4. Asiakaslähtöinen tuotteistaminen. Kohdemarkkinoiden tuntemus. 7.5. & 28.8.2020 11.–12.2.2021
5. Kansainvälinen vientimarkkinointi. Digitaalinen markkinointi. 17.–18 9.2020 18.–19.3.2021
6. Sopimusoikeus. Logistiikka. 24.4. 8.10.2020 8.–9.4.2021
Päätöspäivä 19.11.2020 6.5.2021

Kuvio 1. ELOA-hankkeessa järjestettiin kaksi koulutuspilottia. Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op) sisälsi kuusi eri teemaista moduulia, jotka käsittelivät kattavasti elintarvikeviennin eri osa-alueita. Päätöspäivissä opiskelijat esittelivät oikeille elintarvikealan yrityksille tekemänsä vientiin liittyvät kehittämistehtävät.

 

Työelämän tarpeita vastaavaksi suunniteltu koulutus oli käytännönläheinen. Kouluttajat olivat alan toimijoita ja opiskelijat pääsivät tekemään vientiin liittyvän kehittämistehtävän oikealle elintarvikealan yritykselle. Osallistujat verkostoituivat aktiivisesti sekä keskenään että koulutuksen asiantuntijoiden kanssa ja lisäksi he osallistuivat alan tapahtumiin.

Hankkeen aikana kerätyn opiskelijapalautteen ja tehdyn vaikuttavuuskyselyn perusteella koulutukset koettiin onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Tulokset toivat lisävahvistusta sille, että Suomessa tarvitaan jatkuvasti tarjottavaa, elintarvikeviennin erityispiirteisiin keskittyvää vientiosaajien koulutusta. Elintarvikeviennin osaamisen tarve on kasvava ja panostuksia tarvitaan sekä elintarvikealalla jo toimivien, että uusien elintarvikeviennin osaajien koulutuksen lisäämiseen. Hankkeen työryhmä pitääkin tärkeänä, että onnistunut ja tarpeellinen elintarvikeviennin koulutus jatkuu myös hankkeen jälkeen.

 

KOHTI PYSYVÄÄ KOULUTUSTA

Elintarvikeviennin kasvattaminen on tärkeää koko Suomelle. Se ei lisää pelkästään vientituloja, vaan sen avulla voidaan kehittää koko ruokaketjun kilpailukykyä sekä turvata maatalouden ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytykset (Mäkelä 2017). Suomessa tehdään korkealuokkaista tuotekehitystä ja elintarvikeviennin mahdollisuus on nimenomaan innovatiivisissa lisäarvotuotteissa (Jansik 2018). Nykyiset elintarviketrendit suosivat puhtaista raaka-aineista tuotettuja turvallisia ja terveellisiä elintarvikkeita – juuri sellaisia tuotteita, joita Suomessa kasvatetaan ja kehitetään (Jansik 2015; Wrang 2019).

Elintarvikkeiden erikoistuotemarkkinat ovat haastava alue erityisesti viennin näkökulmasta. Niille tähtäävän yrityksen on hallittava laaja-alaisesti sekä jakelukanaviin ja markkinointiin että kohdemaahan ja sen lainsäädäntöön liittyvät kysymykset. Team Finlandin elintarvikealan vientipolku havainnollistaa aihealueen laajuuden ja moninaiset osaamistarpeet (Kuvio 2).

 

Kuvio 2. Vientipolussa elintarvikkeiden vientiprosessi jaetaan mahdollistamisen, strategisen suunnittelun ja operatiivisen suunnittelun päävaiheisiin, jotka jakautuvat vielä pienempiin osa-alueisiin. Kaikki vaiheet vaativat omanlaistaan osaamista. (Team Finland)

 

Osaamistarpeeseen pyritään vastaamaan ELOA-hankkeessa suunnitellulla elintarvikeviennin perusteita käsittelevällä pysyvällä koulutuksella. Hankkeen koulutuspilottien kokemusten ja niistä saadun palautteen pohjalta suunnitellun 20 opintopisteen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on pitää toteutus käytännönläheisenä ja luoda yhteydet elintarvikealan yrityksiin.

Koulutusta suunnitellaan tarjottavan avoimen ammattikorkeakoulun valikoimissa ELOA-hankkeen ammattikorkeakoulujen – Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun – yhteistoteutuksena. Koulutuksen ensimmäinen opintojakso alkaa syksyllä 2022.

 

ELINTARVIKEVIENNINVERKOSTO KAIKILLE ALASTA KIINNOSTUNEILLE

Koulutuksen saaminen korkeakouluopintojen piiriin ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan mahdollistaa sen, että opiskelija tulee edes harkinneeksi elintarvikealan ja -viennin tarjoamia uramahdollisuuksia. Elintarvikeviennin perusteiden ja vientipolun kokonaisuuden ymmärrys luo kiinnostusta alalle, ja sen ansiosta opiskelija voi suuntautua itseä kiinnostavaan osa-alueeseen jatko-opinnoissaan ja työelämässään. Tärkeää on myös verkostoituminen alan toimijoihin jo opiskeluvaiheessa.

ELVI- ja ELOA –hankkeiden aikana esille nousi selkeä alan verkostoitumistarve. Ensisijaisena tarpeena on ollut yhdistää alan yritykset ja alasta kiinnostuneet uudet osaajat toisiinsa. Tärkeänä pidetään myös tiedon välittämistä alan tapahtumista, ajankohtaisista uutisista ja hyvistä käytänteistä Suomessa ja maailmalla.

Elintarvikeviennin verkosto –ryhmä Linkedinissä on perustettu hankkeiden aikana syntyneiden laajojen kontaktiverkostojen ja sidosryhmien pohjalle. Matalan kynnyksen ryhmä mahdollistaa joustavan tiedon jakamisen ja yhteistyön syntymisen ja kehittämisen sekä alan työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoamisen ja etsimisen. Aiheesta kiinnostuneet elintarvikealan yritykset, opiskelijat, oppilaitokset, sekä julkiset toimijat ovat tervetulleita liittymään ryhmään, vaihtamaan tietoa ja verkostoitumaan!

Hankkeen kokemuksista ja tuloksista kirjoitettu loppujulkaisu Elintarvikeviennin aakkoset – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen satoa on saatavilla täältä.

 

LÄHTEET

Mäkelä, I. 2017. Selvitystyö liittyen RUOKA2030 -selontekoon. Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö.

Jansik, C. 2015. Suomen elintarvikevienti nousuun. Teoksessa Niemi, J. & Ahlstedt, J. (toim.) Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2015. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 25/2015. 2., korjattu painos. Luonnonvarakeskus.

Jansik, C. 2018. Elintarviketeollisuus ja ulkomaankauppa. Julkaisussa: Niemi, J. & Väre, M. (toim.) Suomen maa- ja elintarviketalous. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 34/2018.

Team Finland s.a. Elintarvikkeiden vientipolku. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/498584/globalassets/julkaisut/elintarvikkeiden_vientipolku.pdf [viitattu 31.8.2021].

Wrang, E. 2019. Suomalaista ruokaa ja juomaa maailmalle – onnistuu! Kauppalehti 25.6.2018. Saatavissa: https://blog.kauppalehti.fi/ideoita-maailmalle/suomalaista-ruokaa-ja-juomaa-maailmalle-onnistuu [viitattu 26.08.2021].

 

Kirjoittajat

Elina Pöllänen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, elina.pollanen@xamk.fi

Tarja Römer-Paakkanen, yliopettaja, projektipäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, tarja.romer-paakkanen@haaga-helia.fi

Sari Alatalo, lehtori, projektipäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu, sari.alatalo@oamk.fi

Marru Kraft, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu, marru.kraft@lapinamk.fi

 

ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen tavoitteena (1.9.2019-30.9.2021) on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.