KYMIEXACT-hankkeen yhtenä tavoitteena on ennakointiin liittyvien informaatiotoimintojen vahvistaminen. Hankkeessa kehitetään alueelle soveltuvia, osaamisen kysynnän ennakoinnin työkaluja, joilla tarjotaan ennakointitietoa eri ryhmiä palvelemaan. Työkaluksi rakennetaan toimintamalli ennakointitiedon tuottamiseen ja jakeluun KYMIEXACT-verkostolle, joita ovat mm. Kymenlaakson ennakointiverkosto, RIS3-alojen yritykset ja oppilaitokset. On tarvetta nopeuttaa yhteistä ennakointi- ja reagointikykyä alueen työvoimatarpeisiin vastaamisessa.

Ennakointi on keskeisessä roolissa nimenomaan osaamisen ennakoinnin näkökulmasta. Työelämän murros on moniulotteinen ja väistämätön asia. Työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy. Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkiin toimialoihin. Alustatalous luo uusia malleja työn tekemiseen. Mitä muuta uutta on näkyvissä?

Ennakointityötä tekevät monet tahot erilaisilla aikajänteillä. Kymenlaakson liiton rooli ennakoinnissa on tällä hetkellä aluekehityslain mukaan vastata ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioida ja seurata maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Kymenlaakson liitto vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua. ELY-keskus puolestaan kerää ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, koulutustarpeiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen sekä ympäristön tilan muutoksesta ja ennakoi tulevaa kehitystä. Tietojärjestelmiä ja analyysejä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Maakuntauudistus vaikuttanee näiden kahden rooleihin ennakoinnissa. Myös oppilaitosten toiminnassa ennakointitieto on keskeistä: mihin ammatteihin tarvitaan työntekijöitä ja kuinka paljon sekä millaisia taitoja ja sisältöjä tulisi opettaa?

Ennakointi on siis vahvasti esillä useilla tahoilla ja onkin tärkeää, että kaikki ennakointitoimijat tekevät yhteistyötä. Yhteistyö on vahvistunut keväällä 2018, sillä suunnitelmatyö yhteisen ennakointityön johtamisesta ja kehittämisestä maakunnassa on aloitettu. KYMIEXACT-hanke on myös mukana tässä yhteisessä ennakoinnin kehittämisessä yhdessä Etiäinen-hankkeen kanssa.

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi