Pilottihaastattelun yhteenvedon yksi tärkeä sanoma on, että ennakoinnin keskeiset vaiheet voidaan tiivistää kolmivaiheiseksi malliksi: 1)  ennakointitiedon tuottaminen, 2) tiedon merkityksen pohdinta ja 3) päätöksenteko. Ennakointitiedossa puutetta on muun muassa työnantajien näkemystiedon systemaattisesti keräämisestä ja pitkän aikavälin ennakointitiedosta. Kehittämistarvetta käytännöille on myös saadun ennakointitiedon käsittelyn  ja tiedon merkityksen arviointikäytännöissä. Tässä tarvitaan muun muassa erilaisia yhteisiä osallistavia foorumeita, jotka tähtäävät jatkotoimenpiteiden määrittelyyn ja päätöksenteon tukemiseen (tästä yksi esimerkki ns. Etiäinen-Tulevaisuuspaja 22.1.2019). Työtä koordinoivilla tutkijoilla ja muilla tahoilla on myös keskeinen rooli valmistelussa ja esittelyssä sekä aineistojen esianalyysissä.

Avaa yhteenveto tästä.

 

.

.

Tiivistelmä keskeisistä tuloksista

Pilottihaastatteluksi kutsuttu teemahaastattelu ja sen aineiston analyysi pyrkivät osaltaan vastaamaan Etiäinen-Koulutustarpeiden ennakointi –hankkeen hankesuunnitelman mukaisiin seuraaviin kysymyksiin: Työpaketti I: 1) Selvitetään organisaatioiden käytössä oleva ennakointitieto, 2) Selvitetään organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet. Työpaketti II: Määritellään organisaatioiden tiedontarpeet.

Käytössä oleva ennakointitieto voidaan jäsentää esimerkiksi seuraaviin lähteisiin: 1) Yritykset ja muut työnantajat, 2) Verkostot, 3) Tilastolähteet, 4) Tutkimukset (esim. barometrit, megatrendianalyysit).

Ennakoinnin työvaiheista voidaan puolestaan erottaa useiden vastausten perusteella toistuvat kolme päävaihetta: 1) Ennakointitiedon hankinta (huom. em. lähteet), 2) Tiedon käsittely ja tulkinta sekä 3) Toiminta ja päätöksenteko. Organisaation tiedontarpeissa toistuvat vastausten perusteella mm. megatrendianalyysitieto (niihin liittyen mm. yhteiskunnalliset linjaukset ja poliittiset päätökset), vuoropuhelu työelämän kanssa, systemaattisen pidemmän aikavälin ennakoinnin tarve, ennakointitiedon analysointi, jalostus ja tulkintatarve.

Vähintään kerran mainittiin mm. seuraavat ennakointitarpeet: palaute koulutus- ja oppimisjaksoilta, heikkojen signaalien tunnistaminen, eläköitymistilastot, oppilaitosten sukupolven vaihdoksen vaikutukset rekrytointitarpeeseen, muuntokoulutustarpeet, työnjohtotason koulutuksen tarpeet, metsäteollisuuden ennakointi, alueen investointien ennakointi ja vaikutus, EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden tulo, korkeakoulujen määrä vuonna 2030 alueella, Xamkin tulevaisuuden ydin, monialaosaamisen ennakointi, englanninkielisen koulutuksen tarpeen ennakointi, missä ammateissa olemme nyt, missä eläköidymme, mitkä teknologiat nousevat, mitkä laskevat.

Em. lisäksi yhteenvetoraportissa esitellään mm. seuraavia:

  • Kymenlaakson SWOT-analyysi
  • Tärkeimmät toimintaympäristön muutostekijät ja trendit
  • Heikkoja signaaleja
  • Villejä kortteja
  • Toimintaympäristön muutostekijöiden vaikutukset klustereihin ja toimialoihin, osaamis- ja  koulutustarpeisiin
  • Hankeaihiota ja kehittämissuosituksia

Pilottihaastatteluiden Yhteenveto on luonteeltaan esiselvitys. Aineistossa on mukana 27 haastateltavaa, pääasiassa oppilaitosten edustajia, jokunen työnantajan ja oppilaitosten sidosryhmän edustaja.

Em. teemojen sisältö tarkentuu ja varmentuu hankkeen edetessä.

Lähdeviittaukset

Myllylä, Yrjö & Mari Hämäläinen & Satu Hynynen & Hilkka Huisko & Olli Mustapää & Tuija Arola (2018). PILOTTIHAASTATTELUKIERROKSEN YHTEENVETO 28.1.2019. 19 s. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI), Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), Kouvolan aikuiskoulutuskeskus (KVLAKK). Avaa yhteenveto pdf-muodossa.

Ks. myös pilottihaastatteluiden perusteella tuotetut seuraavat materiaalit: