Pieksämäellä järjestettiin 8.9.2016  Monimuotoiset metsät seminaari.  Tilaisuudessa luennoi Merja Nieminen ja Mika Wahlman UPM Metsästä sekä Tarja Hämäläinen Suomen metsäkeskuksesta. Tilaisuuden luennoilla käytiin läpi lyhyesti vallitseva puumarkkinatilanne, sekä kohteiden hinnoittelu poiminta -ja pienaukkohakkuussa.

Seminaarissa perehdyttiin kattavasti eri sertifiointijärjestelmien eroihin. FSC-sertifioinnista piti Merja Nieminen selkeän ja perusteellisen esityksen. Suomen metsäkeskuksen Tarja Hämäläinen piti esityksen uuden vuonna 2014 voimaan tulleen metsälain merkittävimmistä muutoksista.

Luentojen jälkeen kierrettiin maastossa Hautosenlammen ympäri ja perehdyttiin FSC-sertifioinnin vaatimuksiin rantojen suojavyöhykkeen leveydestä, säästöpuiden määrästä ja laadusta. Uuden metsälain merkitystä pohdittiin pienaukkohakkuuseen soveltuvilla kohteilla. Maastossa selvitettiin metsänhoidon erilaisia vaatimuksia taimikonhoidossa sertifiointijärjestelmien välillä.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:

https://fi.fsc.org/fi-fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093
http://pefc.fi/
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Sivut/FSC-Metsasertifiointi.aspx